woensdag 27 februari 2013

Alcoholtester niet meer verplicht in Frankrijk

De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist de wet die bestuurders verplicht een ongebruikte alcoholtester aan boord te hebben, af te schaffen.

De wet was in werking getreden op 1 juli 2012, maar tot nog toe was er een overgangsperiode waarin de politie bestuurders in overtreding alleen een waarschuwing gaf. Eerst liep die overgangsperiode tot 1 november, maar in oktober werd ze verlengd tot 1 maart 2013.

maandag 25 februari 2013

Beslissingen politieraad 01-02-2013

Aktename van de berekening van de stemmen van het politiecollege 

De politieraad neemt akte van de berekening van de stemmen van het politiecollege : 

 • Zottegem : 54 %
 • Herzele : 30 % 
 • Sint-Lievens-Houtem : 16 % 

Aktename van de berekening van het aantal stemmen van de politieraadsleden

De Politieraadsleden (10) van Zottegem beschikken voor de stemming over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, over 5,40 stemmen per aanwezig lid.

De Politieraadsleden (7) van Herzele beschikken voor de stemming over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, over 4,29 stemmen per aanwezig lid.

De Politieraadsleden (5) van StLHoutem beschikken voor de stemming over de vaststelling van de begroting, de begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen, over 3,20 stemmen per aanwezig lid.

Voor alle andere stemmingen beschikt elk lid van de politieraad, de leden van het politiecollege inbegrepen, over één stem.

Vaststelling van de presentiegelden

Het bedrag van het presentiegeld voor de leden van de politieraad voor het bijwonen van de vergaderingen van de politieraad en de opgerichte commissies of afdelingen wordt vastgelegd op € 130,00 (niet-indexeerbaar).Resultaten alcoholcontrole 23/02/2013

Op 23-02-2013 werden tussen 22.00 uur en 06.00 uur in totaal 50 ademtesten afgenomen.

49 bestuurders waren "SAFE", 1 bestuurder legde een positieve blaasprestatie af met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs op bevel van het parket tot gevolg.

Verder werden 4 PVW’s wegens technische eisen, 1 PV inzake inbreuk op voorlopig rijbewijs en 1 PV Gerechtelijk (geseinde persoon) uitgeschreven.

ICE-nummer (In Case of Emergency)


De hulpdiensten hebben soms moeite om familieleden van een slachtoffer (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval) te vinden. 

Meestal staan hun telefoonnummers wel in de gsm van het slachtoffer, maar weten de hulpdiensten niet wie de rechtstreekse verwanten van het slachtoffer zijn. 

Om hulpverleners hiermee te helpen, is er een eenvoudig en handig middeltje dat iedereen kan toepassen : programmeer een ICE-nummer (ICE staat voor In Case of Emergency) in uw gsm-toestel. 

Onder deze term kunt u de naam en het telefoonnummer opslaan van mensen die moeten verwittigd worden bij een ongeval. Zo weten hulpverleners meteen wie ze moeten contacteren in geval van nood en kunnen kostbare minuten worden gespaard. Bovendien waarschuwen ze dan de persoon waarvan u wilt dat hij/zij op de hoogte wordt gebracht. 

Het ICE-nummer raakt ondertussen ook internationaal ingeburgerd. Het werkt dus ook bij noodgevallen in het buitenland.

Hoe programmeert u een ICE-nummer ?

Maak een contact aan met de naam ICE in het telefoonboek van uw gsm. Onder deze naam slaat u het telefoonnummer op van uw ‘noodgevallenpersoon’.Vergeet niet om de landcode voor het nummer in te voeren (+32 voor België). Zo kan uw ICE-contact ook vanuit het buitenland opgebeld worden. 

Indien je meerdere ICE-nummers wil programmeren voeg je een volgnummer toe en indien gewenst uw relatie met die persoon. Bvb : ICE01-echtgenoot, ICE02-dochter, ...

vrijdag 22 februari 2013

Project burgerparticipatie


In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie reeds meer dan een jaar toegepast. Uit een eerste evaluatie met de organisatoren van evenementen blijkt dit zijn vruchten af te werpen en gaan we op de ingeslagen weg verder. De doelstellingen van het project zijn :

 • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
 • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
 • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
 • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.

Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te  betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 

Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.


Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.

Verkeersongeval : eerste hulp aan gewonden
Op de plaats van een ongeval aangekomen, neemt u eerst de nodige maatregelen om uzelf en de andere aanwezigen te beschermen. Dan kijkt u hoeveel gewonden er zijn en belt u hetnoodnummer 112. In afwachting van de hulpdiensten, neemt u alvast de dringendste maatregelen: de slachtoffers verplaatsen in geval van explosiegevaar, hevige bloedingen stelpen, enz. Vervolgens kijkt u meer in detail naar de aard van de verwondingen.

Verplaats nooit een slachtoffer, tenzij ...

De algemene regel is dat men slachtoffers niet verplaatst. Enkel in bepaalde levensbedreigende gevallen mogen ze toch worden verplaatst:

• als er direct brand- of ontploffingsgevaar is;

• als het slachtoffer niet meer ademt; in dat geval moet het slachtoffer op een harde ondergrond worden gereanimeerd.

Bij het verplaatsen moet u er steeds op letten dat de gewonde er zo min mogelijk onder lijdt om zijn toestand niet nog erger te maken. Als u vermoedt dat er schade is aan de wervelkolom, moet u tijdens het verplaatsen het hoofd, de nek en de romp van het slachtoffer op één lijn houden, zonder te buigen of te draaien.


De vitale functies controleren, een eerste beoordeling

• Kijk eerst of het slachtoffer reageert: Zijn de ogen open? Antwoordt hij op vragen? Reageert hij als u hem bij de schouders pakt? Als hij bewusteloos lijkt te zijn, moet u eerst en vooral de ademhaling controleren. Indien het om een motorrijder gaat, moet u het vizier van de helm openen zodat hij meer lucht krijgt. Neem de helm niet af (tenzij het niet anders kan) om verdere verwondingen te vermijden.

• Kijk dan of het slachtoffer nog ademt. Gaat de borstkas regelmatig op en neer? Hoort u de ademhaling? Voelt u, als u dicht bij de mond komt, een luchtstroom? Als het slachtoffer niet ademt, begin dan te reanimeren: pas hartmassage en mond-op-mondbeademing toe. Leg de persoon hiervoor op een harde ondergrond.

Als er meerdere slachtoffers zijn, zal een eerste beoordeling u helpen prioriteiten te stellen voor de hulpverlening: eerst de zwaargewonden, daarna de lichtgewonden.


De concrete verwondingen, een secundaire beoordeling

• Luister naar de klachten: het slachtoffer kan vertellen hoe hij zich voelt, waar hij pijn heeft.

• Zoek naar zichtbare aanwijzingen: bloedingen, verbrandingen, schaafwonden e.d.

• Betast het lichaam: verstuikingen, breuken en ontwrichtingen doen pijn, zeker als je erop duwt. Als u voorzichtig te werk gaat, kunt u een idee krijgen van de opgelopen verwondingen.

Deze secundaire beoordeling laat u toe zo doeltreffend mogelijk hulp te bieden. Behoed het slachtoffer ook voor koude of oververhitting en blijf de hele tijd met hem praten

donderdag 21 februari 2013

Cyberpesten - laat je niet kisten

 

cyberpesten bisHet gebruik van sociale media door jongeren is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Sociale communicatiemiddelen zijn leuk maar er bestaan jammer genoeg ook gevaren.
Eén van die gevaren is cyberpesten – dit is een verzamelnaam voor alle vormen van pesterijen die gebruik maken van ICT (informatie- en communicatietechnologieën), zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen, ...
cyberpestenEén op vier jongeren tussen de 12 en 18 jaar kreeg al eens rechtstreeks af te rekenen met cyberpesten. Meestal gaat het over dreig- en scheldberichten, zowel via gsm als via mail.
Sommige cyberpesters gaan nog verder en schelden iemand herhaaldelijk uit op zijn / haar sociale mediapagina of start zelfs een regelrechte haatcampagne op een sociaal netwerk. De laatste tijd duiken bijvoorbeeld steeds meer Facebookpagina's op die zonder toestemming de foto's van privéprofielen van slachtoffers publiceren en taggen met hun naam en beledigende opmerkingen.

Ben je zelf het slachtoffer van cyberpesten? Dan kan je er best met iemand over praten. Dit kan met een vriend, een ouder, een leerkracht of een vertrouwenspersoon op school. We raden je ook aan om het aan de politie te melden.
Als jongere is het echter niet altijd eenvoudig om de juiste mensen aan te spreken of de juiste stappen te ondernemen tegen cyberpesten en/of -criminaliteit.

woensdag 20 februari 2013

Simulatie verkeersongeval in wijk Bijloke te Zottegem

Deze voormiddag is er in de wijk Bijloke een oefening doorgegaan met 3 dienstvoertuigen van onze Politiezone.

Het betrof de simulatie van een verkeersongeval met 3 voertuigen om onze stagiairs toe te laten een (gesimuleerd) ongeval te laten vaststellen.

Het betrof dus, voor alle duidelijkheid, GEEN echt ongeval met dienstvoertuigen !

Mag ik een alarmpistool in huis hebben ?

 
                       .
De zogenaamde alarmwapens zijn imitaties van handvuurwapens, bedoeld om een derde persoon met geluid af te schrikken door hem de indruk te geven dat men gewapend is, zodat hij op de vlucht slaat. Zijn deze alarmwapens vrij in de handel te verkrijgen? Mag men ze in huis hebben? En is dit aangewezen? ...

De verkoop en het gebruik van alarmwapens zijn gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van 18 november 1996, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 december 2006. Wanneer een bepaald model werd gehomologeerd door de Proefbank voor vuurwapens, mag het wapen vrij worden verkocht (artikel 3 van de Wapenwet van 8 juni 2006); is dat niet het geval, dan is er een vergunning voor nodig.

Enkel en alleen een geluid produceren

Een homologatiegetuigschrift dat wordt afgegeven aan de wapenfabrikant of -handelaar, bevestigt dat het betreffende model van alarmwapen niet geschikt is of niet gemakkelijk geschikt kan worden gemaakt voor het afvuren van een vast, vloeibaar of gasvormig projectiel. Met andere woorden, een alarmpistool dat vrij mag worden verkocht, kan enkel en alleen een geluid produceren.

Het Belgische homologatiemerkteken wordt aangebracht op elk exemplaar van het goedgekeurde model: dat merkteken bestaat uit de aanduiding “BEL” gevolgd door een getal van 5 cijfers. Een alarmwapen met zo’n merkteken kunt u dus vrij in de handel verkrijgen en mag u in huis hebben zonder dat daar een vergunning voor nodig is. De patronen voor dit soort alarmwapens zijn eveneens vrij verkrijgbaar in de handel.

Als u al voor de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 (d.w.z. voor de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad van 20 december 1996), een dergelijk alarmwapen zonder vergunning in uw bezit had, mocht u dit gewoon behouden zonder verdere stappen te moeten ondernemen, op voorwaarde dat het betreffende model ondertussen was gehomologeerd of dat de aanvraag tot homologatie nog niet was behandeld.

Wanneer de homologatie van het betreffende model wordt geweigerd door de Proefbank voor vuurwapens, moet u als houder van een dergelijk alarmwapen binnen de drie maanden na de weigering het wapen laten registreren (artikel 17 van de Wapenwet van 8 juni 2006) als wapen met vergunningsplicht.

Een alarmpistool in het openbaar dragen ?

Wanneer u een alarmwapen in het openbaar bij u draagt, moet u daar wettige reden voor hebben en mag dit geen inbreuk betekenen op de openbare orde en veiligheid.

Het bezit van een alarmwapen is verboden voor minderjarigen en de overdracht van een dergelijk wapen mag dan ook alleen plaatsvinden nadat de koper zijn identiteitskaart of paspoort heeft voorgelegd.

We willen er hier wel op wijzen dat het gebruik van een alarmwapen niet echt wordt aangeraden in geval van een agressie. Wanneer de aanvaller zelf gewapend is en uw “wapen” ziet, zal hij zich bedreigd voelen en eerder de neiging hebben om zelf het vuur te openen... Een alarmwapen is ook niet erg doeltreffend in het geval dat de inbreker u te lijf wil gaan.


Een alarmwapen is geen speelgoed! Wanneer u de trekker overhaalt, kunnen er poederresten of metaaldeeltjes uit de loop komen die op korte afstand de huid of de ogen kunnen verwonden. Bovendien kan de knal die een dergelijk wapen veroorzaakt, in een kleine ruimte of vlakbij het oor, definitieve gehoorschade veroorzaken. Denk dus eerst heel goed na voor u een alarmpistool in huis haalt.

dinsdag 19 februari 2013

De begeleiding van kinderen die online spelen


Onlinespelletjes (al dan niet voor meerdere spelers tegelijk) worden steeds populairder bij kinderen en jongeren. Hoewel ze op zich niet noodzakelijk een risico inhouden, is het toch aan te raden voor de ouders – zeker bij jongere kinderen – om op zijn minst een oogje in het zeil te houden. In ideale omstandigheden kennen de ouders het spel en de spelregels zelf ook. 
Enkele nuttige adviezen voor ouders 

Maak kennis met de wereld van de onlinespelletjes, de classificatiesystemen die hiervoor bestaan en de hulpmiddelen ter bescherming en controle van uw kind. En laat vooral uw kind niet alleen ronddolen in deze “onlinewereld”...

Controleer vooraf of het onlinespelletje geschikt is voor uw kind (leeftijdscategorie, inhoud,...).

Maak duidelijke afspraken met uw kind: nooit persoonlijke gegevens doorgeven aan andere spelers, geen discussies voeren met onbekenden, geen software downloaden zonder dat u daarvan op de hoogte bent, niet langer spelen dan is toegestaan,...

Zorg bovenal voor een vertrouwensrelatie met uw kind: in geval van problemen, bijvoorbeeld intimidatie door of ongepast gedrag van andere spelers, zal uw kind dit dan aan u vertellen, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

Als dergelijke problemen zich voordoen, aarzel dan niet om onmiddellijk de identificatiegegevens van uw kind te veranderen en indien nodig zelfs het spel volledig stop te zetten.

Resultaten actie zwaar vervoer

Op maandag 18 februari  2013 werd een verkeerscontrole zwaar vervoer in samenwerking met de douane uitgevoerd op het grondgebied van de politiezone. Ook 4 aspiranten van de politieschool namen in het kader van hun opleiding tot politie inspecteur deel aan de actie.

In totaal werden 33 bestuurders aan een ademtest onderworpen, allen bliezen "SAFE".  Verder werden 3 processen verbaal van waarschuwing opgemaakt inzake technische vereisten, 1 proces verbaal inzake ongeldig rijbewijs en  5 onmiddellijke inningen inzake tachograaf.  

De douane voerde 1 staalname uit van bezoedelde diesel dat meegenomen werd voor verder onderzoek.

maandag 18 februari 2013

Persoverzicht arrondissement Oudenaarde van afgelopen week

Aan de drugs om langer te kunnen werken

ZOTTEGEM - Een jonge vrouw uit Gent verscheen voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde wegens het gebruik en de verkoop van speed. De feiten werden in Zottegem in de periode van januari 2009 tot juli 2011 vastgesteld. De bal ging aan het rollen toen een andere drugsgebruiker uit de biecht klapte en de beklaagde als dealer aanwees. ‘Ik was toen slecht bezig, maar met de verkoop van drugs streefde ik geen winst na. Het ging om vriendendiensten', verklaarde de beklaagde. ‘Mijn cliënte werkte toen in de horeca en ze gebruikte speed om langer te kunnen werken', gaf haar advocaat nog mee. Omdat de vrouw nog een blanco strafblad heeft, verleende de rechter haar de gunst van opschorting van straf.

BRON : HET NIEUWSBLAD

Eén op vier te snel in Erwetegemstraat

ZOTTEGEM/ERWETEGEM - De politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens- Houtem controleerde op snelheid in de Meerlaan in Zottegem en de Erwetegemstraat in Erwetegem. Van de 100 gecontroleerde voertuigen in de Meerlaan reed geen te snel. In de Erwetegemstraat reden 78 van 317 of 25 procent van de gecontroleerde voertuigen te snel.

BRON : HET NIEUWSBLAD

Oorzaak brand nog niet gekend

GROTENBERGE - De branddeskundige aangesteld door het parket van Oudenaarde kan voorlopig de oorzaak van de uitslaande brand in de nacht van zaterdag op zondag in een woning in de Pardassenhoek niet achterhalen.Voorlopig houdt het parket het onderzoek open. Er wordt vermoedt dat er geen kwaad opzet mee gemoeid is. De oorzaak is moeilijk te achterhalen door de hevigheid van de brand die de alleenstaande woning verwoestte. Bij de brand liet Carine De Tandt (49) uit Velzeke het leven. Omwille van werkzaamheden aan haar eigen woning, verbleef Carine De Tandt tijdelijk in de woning van haar moeder in de Pardassenhoek. Zij kon de brandende woning niet meer uit. Waarschijnlijk heeft ze dat wel geprobeerd. Haar lichaam werd bij haar auto in de garage gevonden. De brand was zo intens dat de brandweer de woning van buitenaf diende te blussen. De familie neemt volgende week in intieme kring afscheid af van Carine. 

BRON : HET NIEUWSBLAD

Pagina doet oproep naar foto's van jongens en meisjes ‘van lichte zeden'


ZOTTEGEM - De politie voert een onderzoek naar de facebookpagina ‘Zottegem : jongens en meisjes van lichte zeden'. Op die pagina wordt opgeroepen om foto's en een korte beschrijving door te sturen van jongens en meisjes die aan bovengenoemde omschrijving voldoen.
‘Ken je een persoon, jongen of meisje, die te maken heeft met lichte zeden. Stuur ons de foto anoniem door met een korte beschrijving', staat er te lezen.

Een 17-jarig meisje uit Zwalm die met haar foto op de pagina verscheen, wil na haar terugkeer uit vakantie een klacht indienen. De maker(s) van de pagina plukte(n) gewoon haar profielfoto van Facebook. ‘Ik trek volgende week, als ik terug in het land ben, naar de politie want dit moet gedaan zijn, zowel voor deze pagina als voor de honderd andere pagina's waarop andere personen door het slijk worden gesleurd.'

De makers van de pagina doen het naar eigen zeggen enkel voor het plezier. ‘Wij ontvangen berichten van de Facebookgebruikers. Het is de bedoeling dat ze een foto doorsturen van een persoon die ze in de belangstelling willen zetten. Een persoon die single is en die ze aan een lief willen helpen, een begeerde vrijgezel dus', krijgt men als uitleg op de vraag wat de bedoeling is.
‘Geen haatpagina' ‘Je kan die foto naar ons sturen en wij zetten die volledig anoniem op de pagina. Het is geen haatpagina. Beschrijvingen als ‘slet' worden niet aanvaard en dus ook niet online gezet. We willen het imago van de Facebookgebruikers niet schaden. Het is puur voor het plezier en om de vrijgezellen in deze stad een beetje hulp te bieden.' Of dat zo ook begrepen kan worden als de paginanaam melding maakt van lichte zeden is twijfelachtig. ‘Waarom zoveel haat? Jullie zijn verantwoordelijk voor wat hierop komt', reageert de initiatiefnemer op de voornamelijk negatieve reacties die er komen. ‘Als je iets liefs wil schrijven, mag dat ook altijd. Jullie willen dit te zien krijgen, wij posten alleen maar.'

Bij de politie wordt de zaak heel ernstig genomen. Ook in andere steden zoals Gent, Brugge, Turnhout en Antwerpen doken zogenaamde hoerenpagina's op. In bijna alle gevallen worden jonge meisjes door het slijk gehaald. In het geval van Zottegem zou de pagina dezelfde weg kunnen opgaan. Men kan zomaar willekeurige minderjarigen op de pagina zetten. ‘Samen met het parket hebben we kennis genomen van het bestaan van deze pagina. We gaan de zaak onderzoeken', reageert commissaris Eric Van de Putte, die in het belang van het onderzoek geen verdere commentaar geeft. In Antwerpen bekende een 15-jarige jongen de beheerder te zijn van een dergelijke pagina. Hij moest al voor de jeugdrechter verschijnen en die heeft hem ‘gepaste Jeugdbeschermings-maatregelen' opgelegd.
Facebook kan zelf de pagina verwijderen maar dan moet de bewuste inbreuk door iemand gemeld worden. Vervolgens kan het even duren voordat er een gevolg aan wordt gegeven aangezien alle klachten één voor één bestudeerd worden. Facebook kan ook de politie helpen bij het identificeren van de beheerder van de pagina.

BRON : HET NIEUWSBLAD

vrijdag 15 februari 2013

Resultaten verkeersactie

 Op 12-02-2013 leverde een verkeersactie de volgende resultaten op :
 • 5 onmiddellijke inningen wegens niet dragen gordel  
 • 1 onmiddellijke inning wegens gebruik gsm achter het stuur
 • 1 onmiddellijke inning wegens parkeren op oversteekplaats voetgangers 
 • 5 onmiddellijke inningen wegens parkeren op een plaats voor mindervaliden
 • 4 onmiddellijke inningen wegens verkeerdelijk parkeren op de openbare weg
 • 3 onmiddellijke inningen wegens parkeren op rijbaan verdeeld in rijstroken   
 • 1 proces verbaal van waarschuwing wegens niet conforme verzekeing voertuig
 • 1 proces verbaal wegens sturen zonder geldig rijbewijs 

Hoe omgaan met prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen zijn wettelijk uitgerust met blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel.

De wet bepaalt welke openbare instanties prioritaire voertuigen mogen gebruiken, en de minister kan andere specifieke ondernemingen daaraan toevoegen.


U vindt daarom prioritaire voertuigen bij politie, brandweer, ziekenauto,...maar ook bij sommige organisaties zoals Fluxys of NMBS. Uw eigen auto kan dus nooit een prioritair voertuig worden (tenzij je minister bent want dat is de uitzondering). Een anoniem voertuig van de politie kan meestal een prioritair voertuig zijn. De enige voorwaarde is: uitgerust met blauwe knipperlichten en speciaal geluidstoestel.
 
De blauwe knipperlichten mogen functioneren bij het uitvoeren van gelijk welke opdracht.
Bij een dringende opdracht moeten de blauwe knipperlichten worden gebruikt. De weggebruikers die een prioritair voertuig zien naderen met enkel de blauwe knipperlichten in werking hoeven niets te ondernemen.
 
Het speciaal geluidstoestel mag bij een dringende opdracht worden gebruikt. Het speciaal geluidstoestel is dus een aanvulling bovenop de blauwe knipperlichten. Hoor je een prioritair voertuig naderen, dan moet u als weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken, voorrang verlenen en zo nodig stoppen!
 
Enkele tips wanneer een prioritair voertuig nadert met de blauwe knipperlichten én het speciaal geluidstoestel in werking:
 • Niet overreageren! Ga niet op de rem staan maar rem rustig af. Maak in een vloeiende beweging de doorgang vrij zonder daarbij zo weinig mogelijk verkeersinbreuken te begaan. Indien het nodig blijkt, stop dan.
 • De bestuurder van een prioritair voertuig moet stoppen voor het rode verkeerslicht. Hij mag pas verder rijden nadat hij heeft vastgesteld dat de andere weggebruikers niet in gevaar worden gebracht. Het gebeurt dat de prioritaire bestuurder als dusdanig bij rood stopt om daarna meteen te vertrekken. Dit is niet het sein voor de andere weggebruikers om dan maar meteen eveneens het rode verkeerslicht voorbij te rijden.
 • Wanneer u voor het rode verkeerslicht staat, geen kant op kunt, en de bestuurder van het prioritair voertuig dwingt u als het ware om vooruit te rijden (door het rood), dan dient u goed te beseffen dat u uzélf en andere weggebruikers in gevaar brengt, en de prioritaire bestuurder achter u dient nét hetzelfde te denken. Is het om die reden voor u niet veilig om door rood te rijden, blijf dan staan, ook wanneer u de toorn van de prioritaire bestuurder achter u als een hete adem in uw nek voelt.

donderdag 14 februari 2013

Identiteitscontroles : wettelijke voorwaarden


“Uw papieren alstublieft !” Politiemensen zeggen dit zowat elke dag. Maar mogen ze zomaar alles ? Mogen ze iemand willekeurig controleren ? Uiteraard niet! De wetgever beschermt de rechten en vrijheden van zijn burgers. Daartoe behoren ook het recht op privacy en de bescherming van de eer en goede faam. In dit artikel gaan we in op de wettelijke bepalingen inzake de voorwaarden voor het uitvoeren van een identiteitscontrole.

Het principe : iedereen moet zijn identiteit kunnen bewijzen

Om de identiteit van iemand te kunnen vaststellen, gaat de politieman een aantal elementen na: naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en woonplaats.

Deze controle gebeurt aan de hand van een officieel document: identiteitskaart, paspoort, verblijfsvergunning, rijbewijs, jacht- of visvergunning of om het even welk vergelijkbaar document (beroepskaart, SIS-kaart, bankkaart ...). De gecontroleerde persoon mag zijn identiteit op alle mogelijke manieren bewijzen. Ook de getuigenis van vertrouwenswaardige personen is hier toegelaten.

De identiteitskaart

Elke Belg ouder dan 15 jaar moet zijn identiteitskaart – of een bewijs van verlies of diefstal hiervan – altijd op zak hebben. Hij moet dit op eenvoudige vraag van de politie kunnen voorleggen.

Wanneer is een identiteitscontrole gerechtvaardigd ?

Als de persoon een misdrijf heeft gepleegd
De politie moet iedereen die een misdrijf heeft gepleegd, controleren. Daarbij kan het gaan om overtredingen (tegen de wegcode bijvoorbeeld), wanbedrijven of misdaden.

Als de persoon is aangehouden
De politie moet ook iedereen die van zijn vrijheid is beroofd (door een gerechtelijke of administratieve aanhouding) identificeren.

Als de persoon “verdacht” is

De politie kan op eigen initiatief iedereen die “verdacht” lijkt, controleren. Deze controles mogen niet willekeurig of beledigend zijn. De wet vereist dat een dergelijke controle steeds gerechtvaardigd is.
De politie mag iemand controleren als ze er redelijkerwijs van uit kan gaan dat de persoon:

• gezocht wordt;

• gepoogd heeft een misdrijf te plegen of aanstalten maakte om er een te plegen;

• de openbare orde zou kunnen verstoren.

De redenen die een dergelijke controle kunnen rechtvaardigen, moeten objectief en concreet worden afgewogen in functie van:

- het gedrag van de persoon (zich verstoppen, vluchten, aandachtig een juwelierszaak observeren ...);

materiële aanwijzingen (de persoon beantwoordt aan een beschrijving, hij bestuurt een verdacht voertuig, is in het bezit van geseinde voorwerpen ...);

- omstandigheden van tijd en plaats (aanwezig zijn als de winkels gesloten zijn, op de parking van een bioscoop rondhangen terwijl de film bezig is, om twee uur in de ochtend in een industriezone rondrijden ...).

Als de persoon een plaats wil betreden waar hij een gevaar voor de openbare orde zou kunnen vormen

Hier worden enerzijds personen bedoeld die deelnemen aan publieke bijeenkomsten die een reëel gevaar voor de openbare orde vormen. Anderzijds gaat het over personen die zich naar een plaatswillen begeven waar de openbare orde in het gedrang kan komen. Concreet gaat het hier over plaatsen waar sportwedstrijden of artistieke, culturele, folkloristische of politieke ... evenementen plaatsvinden.

Om de openbare veiligheid te bewaren

De autoriteiten van bestuurlijke politie mogen, binnen het raam van hun bevoegdheden en om de openbare veiligheid te handhaven en de wet op de vreemdelingen te doen naleven, aan de politiediensten identiteitscontroles opleggen en er ook de modaliteiten van vastleggen.

woensdag 13 februari 2013

Zwaardere straf voor wie rijbewijs niet inlevert na rijverbod

Bestuurders die een verval van het recht tot sturen hebben opgelopen, moeten hun rijbewijs binnen de 4 dagen na de dag waarop de kennisgeving door het openbaar ministerie is gedaan, binnenbrengen bij de griffie van het gerecht dat het verval heeft uitgesproken. Dat geldt zowel voor het verval dat wordt uitgesproken om strafrechtelijke als om medische redenen. Het verval gaat in de vijfde dag na de kennisgeving door het OM.

De wet voorziet voortaan in een specifieke sanctie voor wie nalaat zijn rijbewijs tijdig in te leveren. Tot nog toe kon die inbreuk alleen vervolgd worden als overtreding van eerste graad.

Vanaf 1 maart 2013 riskeren overtreders een geldboete van 200 tot 2.000 euro en een bijkomend rijverbod van minstens een maand (of één van deze straffen). Is er sprake van verzachtende omstandigheden, dan kan de geldboete verminderd worden. Ze moet echter minstens één euro bedragen. Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de straffen verdubbeld.

Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat een rijverbod al voor een deel verlopen is wanneer iemand zijn rijbewijs laattijdig inlevert. Bij laattijdige inlevering wordt het rijverbod daarom verlengd met de termijn die is verstreken tussen de vijfde dag na de kennisgeving door het OM en de effectieve afgifte van het rijbewijs. Kreeg een veroordeelde meerdere vervallenverklaringen opgelegd als straf, dan kan het OM de perioden van verval opeenvolgend laten ingaan.

Wie een rijverbod kreeg en toch blijft rijden, riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar en een geldboete van 500 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Daarnaast dreigt ook een bijkomend rijverbod van minstens 3 maanden tot maximum 5 jaar of een levenslang rijverbod.

Vanaf 1 maart 2013 worden die straffen verdubbeld bij herhaling binnen de 3 jaar. Daarmee komt er voor het rijden spijts verval van recht tot sturen een identieke recidiveregeling als voor het rijden spijts de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door het parket die al langer bestond.

Politieraadsleden Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem leggen eed af

Op vrijdag 1 februari 2013 hebben 16 van de 19 politieraadsleden van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem de eed afgelegd in handen van voorzitter burgemeester Jenne De Potter. 

De installatievergadering van de nieuwe politieraad vond plaats om 19u in de zaal Egmont  van het hoofdcommissariaat te Zottegem.In een meergemeentezone zoals de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokale politiekorps uitgeoefend door de politieraad. 

De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de verschillende gemeenteraden, op basis van de bevolkingscijfers. Onze politiezone, met een bevolking van 50.001 tot 80.000 inwoners, heeft recht op 19 leden.

De leden zijn proportioneel verdeeld: er zijn 9 politieraadsleden uit Zottegem, 6 uit Herzele en 4 uit Sint-Lievens-Houtem.Deze raad is evenredig samengesteld uit leden van de verschillende gemeenteraden, op basis van de bevolkingscijfers.

Advies diefstal- en inbraakbeveiliging


Onze politiezone telt drie diefstalpreventieadviseurs.  Je kan bij deze medewerkers terecht voor advies om jouw woning beter tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken. Een diefstalpreventieadvies is een gratis advies op maat en volledig aangepast aan uw gebouw.

Bovendien beschikt de politiezone in het commissariaat te St-Lievens-Houtem (Edgard Tinelstaat 9c) over een ingericht diefstalpreventielokaal. Aan de hand van demonstratiemateriaal en andere info kan toegelicht worden hoe u best uw eigendommen beveiligt tegen diefstal. Ook kandidaat bouwers/verbouwers zijn met hun ontwerpen en bouwplannen welkom voor een advies op maat.

U kan het lokaal bezichtigen op afspraak en ook iedere eerste donderdag van de maand tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Een afspraak maken kan telefonisch via het algemeen oproepnummer 09/3644730, via het algemeen mailadres van de politiezone (politiezonezottegem@pz5429.be) of via de coördinator van de diefstalpreventie Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe, bereikbaar via de wijkwerking St. Lievens Houtem (053/622035, 0475/8605/08 of luc.vandenberghe@pz2429.be).

dinsdag 12 februari 2013

Controleer de geldigheid van een identiteitsdocument op www.checkdoc.be

Op www.checkdoc.be kan iedereen de geldigheid van een identiteitsdocument (Belgische identiteitskaart of paspoort) nakijken.

Checkdoc richt zich vooral tot de burgers, ondernemingen, openbare diensten, enz. die al te vaak geconfronteerd worden met misbruiken door hun klanten betreffende de identificatie van deze. Voorbeeld: verhuur van wagens, boeken, DVD's, bankdiensten, ...

Elke natuurlijke persoon kan dus www.checkdoc.be gebruiken om zich te vergewissen over de geldigheid van de, aan hem, voorgelegde identiteitskaart of paspoort.

De site werkt op basis van "hit/no hit". De reden van "hit" of "no hit" wordt niet weergegeven via de site.

Zo zal er een "hit" verschijnen bij problematische documenten:

 • Vervallen documenten 
 • Document gekend als gestolen of verloren
 • Document vernietigd in de database van paspoorten of identiteitskaarten 
 • Niet geldig document (houder overleden, geschrapt document, ...) 
 • Ingevoerde nummer bestaat niet 
 • Structuur van het ingegeven nummer komt niet overeen met het type documentResultaten verkeersactie 11/02/2013

      Op 11-02-2013 leverde een verkeersactie de volgende resultaten op :

 • 8 onmiddellijke inningen wegens verkeerdelijk parkeren  
 • 1 onmiddellijke inning wegens gebruik gsm achter het stuur
 • 11 onmiddellijke inningen wegens niet dragen van de gordel
 • 3 onmiddellijke inningen wegens parkeren op een plaats voor mindervaliden
 • 1 proces verbaal van waarschuwing wegen inbreuk op  de verkeerswetgeving 

maandag 11 februari 2013

Kinderen in de auto ....


Meer dan waarschijnlijk sta je er niet echt bij stil als je de gordel van jouw kindje in de wagen vast maakt maar in een correct gebruikt autozitje loopt je oogappel drie keer minder gevaar om gedood of zwaargewond te worden bij een ongeval !!!

80% van de ouders denkt dat hun kind perfect vast zit, maar niets is minder waar. 
Uit onderzoek blijkt immers dat 1 op 2 kinderen fout vastzit in de wagen.
Hoe zit het met jouw kind? Bekijk de filmpjes op de www.kinderenindeauto.be en controleer of je het goed doet.

Resultaten snelheidscontroles van 09 februari 2013

Sint-Lievens-Houtem - Klein Zottegem
Aantal controles : 259
Aantal inbreuken : 25

Hoogste snelheid :  87

 Herzele - St-Antelinksstraat
Aantal controles : 167
Aantal inbreuken : 10
Hoogste snelheid : 101

Zottegem - Meerlaan
Aantal controles :  100
Aantal inbreuken : 0
Zottegem -  Erwetegemstraat
Aantal controles : 317
Aantal inbreuken : 78
Hoogste snelheid : 78

Afsluiten Grotenbergestraat

Naar aanleiding van werken worden volgende straten afgesloten in Zottegem : 

Grotenbergestraat/Laurens De Metsstraat (onder spoorwegbrug) vanaf 12/02/13 tot en met 15/02/13.

Omleiding

Komende van de Grotenbergestraat Arthur Gevaertlaan, Bruggenhoek, Désiré Van Den Bosschestraat, Heldenlaan, Laurens De Metsstraat.

Komende van de Laurens De Metsstraat : Laurens De Metsstraat, Grensstraat, Noordstraat, Désiré Van Den Bosschestraat, Bruggenhoek, Buke, Ter Kameren, Gentse Steenweg, Bijlokestraat, Arthur Gevaertlaan.

Hoe reageren op pestgedrag ?


Pesten is een sluipend proces dat door het slachtoffer en zijn omgeving pas na enige tijd wordt ontdekt. Het kan gaan om subtiel en indirect kleineren, zoals negeren, roddelen of uitsluiten tot rechtstreekse agressie zoals verbale of fysieke bedreigingen, vernedering, beschadiging of diefstal van schoolgerief, en dit herhaaldelijk, zij het niet noodzakelijk dagelijks.

Het komt erop neer dat dit soort gedrag het leven ondraaglijk kan maken en de gevolgen ervan tot heel lang nadien kunnen nawerken, met een laag zelfbeeld of depressie als gevolg.
Pesten is een groepsfenomeen : een kind gedraagt zich agressief, enkele anderen doen mee, nog anderen doen niets. De volwassenen negeren bewust of onbewust dit gedrag door het af te doen als “iets dat nu eenmaal gebeurt als je een hoop kinderen bij elkaar zet”.


Hoe reageren ? 

• Moedig je kind aan om over zijn ervaringen, ook de slechte, te praten en zijn emoties te uiten.

• Praat met de leerkrachten en blijf objectief. Probeer samen een strategie uit te dokteren.

• Als je er alleen niet uitgeraakt, contacteer dan een specialist.


Hoe maak je het nog erger ?

• Door de schuld bij je kind te zoeken, door te zeggen : “Als je dat had gedaan....”

• De confrontatie met de ouders van het pestende kind zoeken, zeker als je deze niet goed kent.

• Zelf het pestende kind aanpakken. Het geeft enkel de indruk dat je kind zijn eigen boontjes niet kan doppen.

• Je kind al van bij het eerste gesprek met de leerkrachten meenemen.

donderdag 7 februari 2013

Resultaten verkeersactie 06-02-2013

Op 06-02-2013 leverde een verkeersactie de volgende resultaten op :
 • 1 onmiddellijke inning wegens negeren verkeersbord verboden richting voor alle bestuurders  
 • 1 onmiddellijke inning wegens gebruik gsm achter het stuur 
 • 3 onmiddellijke inningen wegens niet dragen van de gordel

Wat te doen bij het verkrijgen van een vuurwapen door erfenis?

wapenWanneer u - bij het overlijden van uw wettelijke echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of als wettige erfgenaam (vanaf het ogenblik kennisgeving aan erfgenaam) - in het bezit komt van een legaal vuurwapen van de overleden persoon, rijzen er vaak heel wat vragen over de nieuwe bestemming van dit wapen.

We zetten graag voor u de wettelijke mogelijkheden op een rijtje.

U wenst het vuurwapen te behouden

De erfgenaam die bewijst dat hij een wapen in zijn vermogen heeft ontvangen, dat wettig voorhanden werd gehouden door de overledene, kan, binnen twee maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen, een wapenvergunning met uitsluiting van munitie (model 4) aanvragen bij de Dienst wapenvergunningen provincie Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 GENT.

Een tweede mogelijkheid is het wapen – binnen twee maanden - onklaar te laten maken bij de
Proefbank van Luik, Rue Fond-des-Tawes 45 te 4000 LUIK.

U wenst het vuurwapen van de hand te doen

In dit geval dient u – binnen de drie maanden – gebruik te maken van één van de volgende mogelijkheden:

- verkoop aan een erkend wapenhandelaar via model 9;
- verkoop aan een erkend wapenverzamelaar via model 9;
- verkoop aan een bezitter van een jachtverlof via model 9 (indien jachtwapen);
- verkoop aan een bezitter van een sportschutterslicentie via model 9 (indien sportwapen);
- vrijwillige en uitdrukkelijke afstand doen bij uw lokale politie met het oog op vernietiging.


Opgelet: bij het niet naleven van de termijnen wordt het vuurwapen illegaal !


Meer info?
 • Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem
  Wapendienst - Inspecteur Veerle Van De Vijver
  Meengracht 1 te 9620 Zottegem
  tel. 09 364 47 30
  veerle.van.de.vijver@pz5429.be

Verbeter je online veiligheid met deze tips !


Geef nooit persoonlijke gegevens aan anderen.  Zet nooit persoonlijke gegevens online zoals je adres, telefoonnummer of je werkadres. Cybercriminelen kunnen dit gebruiken om een nepaccount aan te maken en te doen alsof ze jou zijn.
Alles wat je online zet, blijft online.  Zet je privacy-settings aan, zodat alleen je vrienden en familie foto's die je post kunnen zien. Zet ook geen vakantieplannen online om te voorkomen dat criminelen weten dat je weg bent en in kunnen breken.
Check je security- en privacy-instellingen.  Zorg er altijd voor dat je sociale netwerksites goed beveiligd zijn zodat alleen je vrienden alle informatie kunnen zien. Bij privacy-instellingen kan je instellen wie jouw posts, video's en foto's kunnen zien.
Gebruik een veilig wachtwoord.  Vertel het nooit aan vrienden, zelfs niet als ze beloven het voor zich te houden.  Zorg er ook voor dat je wachtwoord moeilijk te raden is en gebruik niet iets simpels zoals de naam van je huisdier. Kies bijvoorbeeld voor een wachtwoord dat bestaat uit een mix van letters, cijfers, hoofd- en kleine letters.
Beveilig je mobiele apparaat. Mobiele telefoons bevatten veel persoonlijke gegevens, zoals email, persoonlijke foto's, apps etc., terwijl ze vaak gemakkelijk te kraken zijn. Bescherm je mobiel daarom met een mobiele beveiliging, zodat je jouw persoonlijke gegevens kunt wissen als je mobiel gestolen wordt.
Praat niet met mensen die je niet kent, zowel online als in het echt.  Spreek nooit zomaar met vreemden af.  Soms doen mensen zich voor als iemand anders, deel daarom foto's en informatie op sociale netwerken alleen met vrienden en familie die je ook kent in de 'echte' wereld.
Vermijd onbeveiligde of onbekende websites. Koop tijdens het online winkelen alleen via bekende verkooppunten en zorg ervoor dat alle transacties die je doet plaatsvinden op beveiligde pagina's. Veilige pagina's kun je herkennen aan het hangslotteken in de adresbalk van je browser en aan het adres dat altijd begint met https.
Kijk goed voordat je op een link klikt. Vermijd het klikken op links in emails, chatprogramma's of sociale netwerken, behalve als je zeker weet dat je de afzender kent. Cybercriminelen staan erom bekend emails en sociale netwerken van vrienden te hacken om vervolgens nepberichten te versturen, waarin ze net doen alsof jouw vriend(in) of familielid in de problemen zit en je bijvoorbeeld vragen om geld over te maken. Als je iets niet gelooft of verdacht vindt, ga er dan niet op in.
Houd je beveiligingssoftware up-to-date. Beveiligingssoftware kun je tegenwoordig installeren op al je apparaten; mobiele telefoon, tablets en computers. Zorg er altijd voor dat je de laatste versie van beveiligingssoftware op je apparaten hebt staan zodat je altijd beschermd bent.

woensdag 6 februari 2013

Nieuwe verkeersinbreuken van 2de en 3de graad


Dit K.B. wijzigt het K.B. van 30 september 2005 tot aanwijzingen van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
In het kort komt het erop neer dat de overtreding met betrekking tot het niet dragen van de veiligheidsgordel en een aantal andere inbreuken van artikel 35 niet langer als overtreding van de 1ste graad maar van de 2de graad moeten  beteugeld worden. 
De inbreuken in verband met het laten plaatsnemen van kinderen in kinderbeveiligingssystemen gaat van de 1ste naar de 3de (!) graad.
Opgelet: het K.B. treedt pas in werking op 1 maart 2013.

Nieuwe campagne BIVV : "850 doden elk jaar. Niets mee te maken?”

Dat is de slogan van de nieuwe verkeersveiligheidscampagne die het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) op 04 februari 2013 lanceerde. Bekende personen roepen in een radiospotje de weggebruikers op om in het verkeer meer respect te hebben voor anderen. In de aanloop naar de nieuwe campagne peilde het BIVV bij automobilisten naar de meest irritante verkeersgedragingen. Bumperrijden staat met ruime voorsprong bovenaan. Een voetganger die mag oversteken en daarbij zijn hand opsteekt of knikt, wordt daarentegen sterk geapprecieerd.

Volgens het BIVV blijkt uit enquêtes heel duidelijk dat de Belg zichzelf als een betere bestuurder vindt dan de gemiddelde bestuurder. Tegelijk wordt het gebrek aan respect voor de verkeersregels en voor de andere weggebruikers gezien als de voornaamste bron van verkeersonveiligheid. Gedragingen van gemotoriseerde weggebruikers worden door niet-gemotoriseerde weggebruikers als gevaarlijker beschouwd, en omgekeerd. “We stellen vast dat er vandaag een gebrek aan respect in het verkeer is, niet alleen ten opzichte van de wegcode, maar ook ten opzichte van de anderen”, zegt BIVV-woordvoerster Sofie Van Damme.


Irritant gedrag en sympathieke gebaren

In een nieuwe enquête bij Belgische automobilisten vroeg het BIVV naar de meest irritante gedragingen in het verkeer. Een automobilist die te dicht achter zijn voorligger rijdt, ook wel het ‘bumperrijden’ genoemd, vinden Belgen veruit de meest irritante gedraging (56% van de ondervraagden). Op de tweede plaats staat ‘het niet-gebruiken van de richtingaanwijzers’ (33%), gevolgd door ‘de weg afsnijden van een automobilist die wordt ingehaald omdat hij/zij te traag rijdt’ en op de vierde plaats (22%) staat ‘bellen zonder handenvrije kit tijdens het rijden’. Daarnaast vroeg het BIVV welke gebaren in het verkeer men het meest apprecieert. Ruimschoots op de eerste plaats (42% van de ondervraagden) staat ‘een voetganger die knikt of zijn hand opsteekt omdat hij mag oversteken’, gevolgd door ‘een automobilist die zijn hand opsteekt naar zijn achterligger omdat hij mocht invoegen’ (27 %).

Confronterende campagne

Van 4 februari tot en met 3 maart loopt een sensibiliseringscampagne om de Belgische weggebruiker aan te zetten tot veiliger en respectvoller gedrag in het verkeer. Weggebruikers worden vooral gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. Langs de auto(snel)wegen hangen twee verschillende affiches. Op de ene prijkt de slogan ‘Ook vandaag 2 verkeersdoden. Tot morgen?’, op de andere ‘850 doden elk jaar. Niets mee te maken?’. Voor de bekendmaking van de campagne wordt op de radiozenders de dood aangekondigd van bekende mensen Gunter Lamoot en Goedele Liekens. Meteen na de aankondiging nemen de BV’s het woord om duidelijk te maken dat ze nog goed en wel in leven zijn en om de luisteraar rechtstreeks aan te spreken met de boodschap: “Waarom raakt een verkeersongeval ons alleen maar als we de persoon kennen?”

Nieuwe vorm van computersabotage

Er is een nieuwe vorm van computersabotage opgedoken. In België zijn er nog geen meldingen van deze nieuwe variant, maar dat is enkel een kwestie van tijd.

Het gaat om een soort virus dat internetgebruikers in naam van de politie vraagt geld te storten omdat ze een misdrijf gepleegd zouden hebben op het internet.

Sinds februari 2012 zijn al heel wat internetgebruikers het slachtoffer geworden van wat "police ransomware" genoemd wordt. 

Een virus blokkeert de computer en toont een scherm van de politie met de boodschap dat de gebruiker een misdrijf heeft gepleegd op het internet. Om de computer te deblokkeren, moet het slachtoffer betalen. 

Nu is een nieuwe variant van het virus opgedoken. Daarin worden ook de bestanden vergrendeld. Uit analyses van de politie blijkt dat het besturingssysteem blijft werken, maar dat andere toepassingen getroffen worden en enkele belangrijke tools worden gedeactiveerd.

Momenteel heeft de politie nog niet voldoende informatie om uit te leggen hoe de werkomgeving volledig hersteld kan worden.

De beste maatregel is preventie.  Wij raden u dan ook aan om geregeld een back-up te maken en een goed antivirusprogramma te installeren.

maandag 4 februari 2013

Resultaten snelheidscontroles met onderschepping van 07/02/2013

Herzele - Provincieweg
Aantal controles : 447
Aantal inbreuken : 34
Hoogste snelheid : 70

Zottegem - Europaweg
Aantal controles : 606
Aantal inbreuken : 79
Hoogste snelheid : 130

Zottegem - Godveerdegemstraat
Aantal controles : 237
Aantal inbreuken : 25
Hoogste snelheid : 84

Sint-Lievens-Houtem - Gentsesteenweg
Aantal controles :  96
Aantal inbreuken : 10
Hoogste snelheid : 89

In totaal werden 25 bestuurders aan een alcoholcontrole en 2 bestuurders aan een speekseltest drugs in het verkeer onderworpen. Allen waren negatief maar er werden wel 2 onmiddellijke inningen inzake niet dragen van de gordel, 1 onmiddellijke inning niet conforme nummerplaat en 3 processen verbaal van waarschuwing wegens diverse verkeersinbreuken opgesteld.
Tevens namen er 2 aspirant-inspecteurs van de Oost-Vlaamse Politieacademie deel aan deze actie in het kader van hun opleiding tot politie-inspecteur.

 

vrijdag 1 februari 2013

Afsluiting Hongerstraat te Zottegem

Naar aanleiding van werken wordt de Hongerstraat (Sint-Maria-Oudenhove) afgesloten van maandag 15/04/13 tot dinsdag 31/12/13.

Omleiding via Vijfstraat, Bontestraat en omgekeerd.

Police Ransomware - Ecops virus

Bijkomende info :

Benadeelden kunnen contact opnemen met het nummer 02/743 72 00

In twee talen wordt uitgelegd hoe men moet handelen om klacht neer te leggen en de pc te deblokkeren.

In elk geval : NOOIT INGAAN OP DE VRAAG OM TE BETALEN.