woensdag 30 oktober 2013

Verkoop van 1 dienstvoertuig

De Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem gaat over tot de verkoop van 1 dienstvoertuig :
Toyota AVENSIS, bouwjaar 2002, diesel,  246.664 Km
Het voertuig is te bezichtigen na afspraak met de dienst Logistiek (09/364 47 25)

Een bod uitbrengen kan  door  het inschrijvingsformulier  via een aangetekend schrijven over te maken ter attentie van de heer Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning, Meengracht 1 te 9620 Zottegem.

Het inschrijvingsformulier kan u HIER downloaden.

Uiterste datum inschrijvingen : 09-12-2013

Voorkom diefstal aan kerkhof


1758
De allerheiligenperiode is traditioneel de tijd dat we onze dierbare overledenen herdenken en een bezoek brengen aan het kerkhof.

Criminelen zijn vaak opportunistisch en ze maken misbruik van een moment van mindere alertheid om hun slag te slaan. Zelfs als hun slachtoffer al een moeilijke periode doormaakt.

Daarom toch enkele tips om de kans op slachtofferschap van diefstal bij een bezoek aan het kerkhof tot het minimum te beperken:

 • Gaat u met de fiets naar het kerkhof, zet deze dan goed vast met een degelijk slot. Maak, indien aanwezig, gebruik van de fietsenstallingen. 
 • Als u met de wagen gaat, laat dan niets zichtbaar achter in het voertuig. Verwijder zeker de gps van het dashboard en laat geen handtas of jas achter in het voertuig. Sluit alle ramen en vergrendel het voertuig.
 • Brengt u een mooi bloemstuk mee, probeer dit dan bij voorkeur te planten in de zerk of voorzie een bloemstuk dat kan worden vastgemaakt. 
 • Andere waardevolle voorwerpen die u op de zerk plaatst, kan u eventueel van een merkteken (bijv. naam of rijksregisternummer) voorzien. Dit maakt het minder aantrekkelijk voor dieven en vergroot ook de kans op terugvinden. Neem eventueel een foto.

Bent u toch slachtoffer geworden van een diefstal, doe dan steeds aangifte bij de lokale politie.

Als u iets verdachts opmerkt, bel dan onmiddellijk naar de politie (101 of 09 364 47 30) en/of spreek iemand aan die op de begraafplaats werkt.

Toon je engagement op #goforzero


Ja, ik rijd ook al eens sneller dan toegelaten, maar nooit meer dan 5 tot 15 km/u te snel. Zo erg is dat toch ook weer niet… nee, toch?” … Toch wel. Een zwaar ongeval veroorzaken is al te vaak een kwestie van 5 à 15 km/u sneller rijden. Een klein snelheidsverschil laat dus zware fysieke én emotionele gevolgen na…" Toon je engagement en post op de GoForZero-facebookpagina hoe jij die 5 tot 15 km/u te snel wil vermijden.

Vertrek je voortaan 5 minuten vroeger? Spreek je er vrienden over aan als je meerijdt? Ligt je motivatie ook bij een lager benzineverbruik? Ken je zelf iemand die betrokken raakte bij een snelheidsongeval? Laat het ons weten!

Weekblad De Beiaard trok op pad met de politie !

Het weekblad De Beiaard trok op pad met inspecteurs Erik Erpels en Katrien Watte (wijkinspecteurs Jeugd en Gezin) naar jeugdhuizen, openbare domeinen en de Duvelnacht.

Het volledige verslag leest u hier

dinsdag 29 oktober 2013

Ramkraak : een kwestie van seconden

Een ramkraak lijkt in niets op de klassieke inbraak waarbij de dader zo stil en onopgemerkt mogelijk te werk gaat. Hier gaan de daders uiterst brutaal te werk door met een voertuig, een voorhamer of enig ander bruikbaar voorwerp het uitstalraam, de deur of zelfs de muur van een zaak in te beuken om aan de buit te komen.

Volgens de Directie van de strijd tegen criminaliteit tegen goederen (DJB) is het aantal in België geregistreerde ramkraken gedaald van jaarlijks 400 in de periode van 2002 tot 2006, tot 170 per jaar tussen 2007 en 2011. Zelfs ondanks deze daling blijft het fenomeen belangrijk omwille van de toegebrachte schade. 


De schade aan het gebouw is dikwijls groter dan de waarde van de gestolen goederen. 

Modus operandi : in enkele minuten is “de klus” geklaard ...

De brochure Beter voorkomen dan genezen van het VBO in samenwerking met de federale gerechtelijke politie (DJB, criminaliteit tegen goederen), alsook bepaalde onderzoeken omschrijven deze specifieke vorm van inbraak in detail. Een ramkraak is meestal goed voorbereid en verloopt in vier stappen :

De verkenning van het doelwit gaat aan de braak vooraf om de zwakke plekken (afwezigheid van een alarm of camera’s, de degelijkheid van de voordeur, enz.) en de aantrekkelijkheid van de buit te vast te stellen. Het gaat hier doorgaans om teamwerk, men ziet bijna nooit alleenstaande daders : de ene doet de verkenning, anderen schakelen het veiligheidssysteem uit, aan het stuur zit een ervaren chauffeur en een ploeg haalt de winkel leeg.

De eigenlijke inbraak, of het inbeuken van het doelwit, kan met een gestolen voertuig gebeuren. Maar ook elk ander, zelfs ter plaatse gevonden, voorwerp kan dienen : een putdeksel, een losliggende kassei of tegel, ... Meestal rijdt men niet met een te hoge snelheid naar binnen. Dat beperkt de risico’s voor de daders : ze maken minder lawaai en lopen minder kans gewond te raken door rondvliegende scherven.

De diefstal wordt gepleegd van zodra de opening is gemaakt. De meest gegeerde doelwitten zijn tankstations, kleine handelszaken (krantenwinkels, nachtwinkels, enz.) of bankautomaten. Naast geld worden vooral gemakkelijk verhandelbare goederen gestolen: tabak, alcohol, merkkledij, huishoudtoestellen en juwelen.


De vlucht gebeurt met een (meestal in de buurt) gestolen voertuig. De daders proberen langs een andere weg te verdwijnen dan die langs waar ze zijn gekomen. Doordat het allemaal zo snel gaat, zet een ramkraak de veiligheidsvoorzieningen schaakmat : zelfs als het alarm onmiddellijk afgaat, komen de toegesnelde politiediensten meestal te laat. Concrete, integrale en gevarieerde oplossingen

De technopreventieve maatregelen blijven de basis. Maar ook op organisatorisch vlak kun je heel wat ondernemen : sluit alle toegangen goed af en houd je inventaris van waardevolle goederen goed bij. Daarnaast zijn er elektronische (alarminstallaties, camera’s, enz.), urbanistische (paaltjes, afgesloten toegangswegen, enz.) en mechanische (luiken, een brandkast, enz.) maatregelen die de kans op inbraak gevoelig kunnen verkleinen.

Ook een buurtinformatienetwerk (BIN) vergroot de sociale controle en vermindert de kans op inbraken. Het bestaat uit een netwerk van actoren (handelaars, burgers en lokale politie) die samenwerken met het oog op informatie-uitwisseling. Als een van de leden iets verdachts opmerkt (verkenning, verdachte aanwezigheid van wagens ...), kan hij de anderen inlichten of alarmeren.

Naast fiscale voordelen voor het aanbrengen van antidiefstalmaatregelen zijn er specifieke subsidies om ontradend te werk te gaan.


Voor meer info kan u terecht bij onze diefstalpreventieadviseur.

maandag 28 oktober 2013

Hoe wordt een identiteitscontrole uitgevoerd ?

Is men verplicht zijn identiteitskaart aan een politieman te overhandigen bij een identiteitscontrole ? Volstaat het niet deze gewoon te laten zien ? Kan men worden opgehouden, of gefouilleerd ? 
Hoe moet een controle worden uitgevoerd ?

De gecontroleerde persoon moet de identiteitsdocumenten aan de politieman overhandigen. Het volstaat dus niet wanneer iemand zijn documenten gewoon even laat zien! Die identiteitsdocumenten mogen niet langer worden ingehouden dan de tijd die strikt noodzakelijk is voor het vaststellen van de identiteit. Nadien worden ze onmiddellijk aan de persoon teruggegeven.

Wanneer mag een gecontroleerde persoon worden vastgehouden ?

De persoon die een identiteitscontrole ondergaat, kan tot 12 uur worden vastgehouden om zijn identiteit te achterhalen:

• als hij weigert zich te identificeren;

• als hij zijn identiteit niet kan bewijzen;

• als zijn identiteit twijfelachtig is (meer bepaald als er twijfel is over de echtheid of de geldigheid van de voorgelegde documenten).

We willen er nogmaals op wijzen dat de gecontroleerde zijn identiteit op alle mogelijke manieren mag bewijzen.

In het geval van een administratieve aanhouding voor de identiteitscontrole, moet het register van de vrijheidsbenemingen worden ingevuld.

Het fouilleren van de gecontroleerde persoon

Als de omstandigheden dit vereisen, mag de persoon wiens identiteit men wil controleren, aan een veiligheidsfouille worden onderworpen. Daarvoor moet de politie voldoende reden hebben te geloven dat de gecontroleerde drager is van een wapen, of van een ander gevaarlijk voorwerp waarmee hij de openbare veiligheid zou kunnen bedreigen.


Het gebruik van dwang

Als politiemaatregel mag de identiteitscontrole van een weerspannige persoon met dwang worden uitgevoerd. Het gebruikte geweld moet evenwel redelijk zijn en proportioneel met het beoogde doel.

Verplichtingen voor de politie

De optredende politiebeambten zijn wettelijk verplicht zichzelf te legitimeren en te allen tijde de gecontroleerde persoon te 
beschermen tegen de nieuwsgierigheid van het publiek.Zo moeten ze, als ze in burger optreden en voor zover de omstandigheden het toelaten, zich tegenover de gecontroleerde persoon legitimeren met hun dienstkaart. Het volstaat dat één van de politiemensen dit doet.

Bovendien mogen ze de aangehouden, vastgehouden of staande gehouden persoon niet nodeloos blootstellen aan de nieuwsgierige blikken van eventuele omstanders. De identiteitscontrole gebeurt dus in principe discreet en met eerbied voor de waardigheid van de gecontroleerde persoon.

zondag 27 oktober 2013

Agenda van de Politieraad van 05-11-2013

De volgende zitting van de Politieraad van de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem zal doorgaan op dinsdag 05-11-2013 om 20.00 uur in het commissariaat te Zottegem, Meengracht 1.

De agenda van de zitting vindt u hier.

vrijdag 25 oktober 2013

10/12/2013 : Internationale Dag van de Mensenrechten

Dinsdag 10 december 2013 is de Internationale Dag van de Mensenrechten, dit n.a.v. de verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens goot deze rechten in een Europese wetgeving die door elk EU-land werd overgenomen in nationale wetten.

Voor ons land is één van die wetten, de Wet op het Politieambt. Deze bevat de bevoegdheden van de Politie met de bescherming van de mensenrechten als opdracht.

De waarden van ons korps weerspiegelen wat wel en niet aanvaardbaar is en welke handelingen al dan niet dienen aangemoedigd te worden bij het vervullen van (o.a.) onze opdracht m.b.t. de bescherming van de mensenrechten.

Onze waarden worden gesynthetiseerd in drie begrippen: "Beleefdheid, Professionalisme, Respect"

Beknopte omschrijving van de beslissingen van de politieraad (zitting 24-09-2013)

Aanstelling van een opvolger (Peter Roman) als titelvoerend lid van de politieraad in vervanging van een uittredend titularis (Kurt De Loor)

Aanstelling van een opvolger (Ghislain Diependaele) als titelvoerend lid van de politieraad in vervanging van een uittredend titularis (Tom Carnewal)

Eedaflegging en inplaatsstelling van nieuwe personeelsleden : Kristoff De Turck en Pascal Hubeau (Hoofdinspecteurs van Politie) en Steven Van De Sype (Inspecteur van Politie)

Buitendienststelling en verkoop van 2 aanhangwagens

Buitendienststelling en verkoop van 1 dienstvoertuig Toyota Avensis

Aktename van het proces-verbaal van de verificatie van de kas van de bijzonder rekenplichtige over het 3e en 4e kwartaal 2012

Goedkeuring van de begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2012

Benoeming van 6 inspecteurs van politie (INP Tim De Brouwer, INP Steven Meuleman, INP Ine Sonck, INP Jan Coens, INP Nico De Roo en INP Stefan De Nauw)

Bekrachtiging van het politiecollegebesluit van 22-07-2013 houdende het ontslag van 1 niveau D (arbeider)

Resultaten verkeersactie

Op woensdag 23 oktober 2013 voerde de lokale politie een algemene controle op het gebruik van de gordel; gsm en het parkeren op plaatsen voor mensen met een handicap

Resultaten : 

6 OI gordel
1 OI gsm
2 OI parkeren op plaats voor mensen met een handicap
1 OI parkeren op trottoir
1 OI negeren rood licht 

woensdag 23 oktober 2013

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 22 oktober 2013

Herzele


Aantal controles : 54
Aantal overtredingen : 11

Zottegem

Aantal controles : 861
Aantal overtredingen : 57

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 368
Aantal overtredingen : 40

Geef inbrekers geen kans tijdens de donkere maanden !

De dagen worden stilaan korter. Als ’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan.

inbraaklogo

U kan er echter ook iets aan doen!

Hieronder vindt u een aantal preventieve tips:
 • Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op verschillende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
 • Maak geen melding van uw afwezigheid (briefjes aan poort of deur, facebook,…).
 • Maak gebruik van het gratis afwezigheidstoezicht dat u kan aanvragen via uw lokale politie als u op vakantie vertrekt.
 • Geef uw woning een bewoonde indruk (brievenbus laten ledigen, rolluiken op en neer,…).
 • Ga na of uw woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen.
 • Laat geen materiaal rondslingeren dat een inbraak kan vergemakkelijken (gereedschappen, ladder,…). Sluit uw tuinhuis af met een sleutel!
 • Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen goederen zoals juwelen, gsm's, laptops,…
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen. Maak foto's van uw juwelen en sieraden.
 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.
 • Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het noodnummer 101 ! Noteer ook de nummerplaat en het merk van eventuele verdachte wagens en geef dit door aan de politie.

dinsdag 22 oktober 2013

Resultaten verkeersacties van afgelopen weekend

Op zaterdag 19 oktober 2014 werd er op het grondgebied Zottegem en Herzele geflitst.

Herzele
 • Aantal controles: 435
 • Aantal overtredingen: 92
Zottegem
 • Aantal controles: 603
 • Aantal overtredingen: 70

Op zondag 20 oktober 2014 werd een verkeersactie georganiseerd door de cel verkeer op het ganse grondgebied.

 • 23 bestuurders werden gecontroleerd waarvan 20 SAFE bliezen en 3 POSITIEF. 
 • 1 chauffeur werd onderworpen aan een speekseltest waarvan het resultaat negatief was. 
 • 5 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (overdreven snelheid binnen de bebouwde kom)
 • 2 OI gordeldracht
 • 1 OI gebruik gsm achter het stuur
 • 5 OI parkeren op een plaats voor mindervaliden
 • 1 OI niet reglementair parkeren

zaterdag 19 oktober 2013

Wie de gordel niet draagt ....

 

gordelElke dag vallen 20 doden of zwaargewonden in het Belgische verkeer. Twee op drie verkeersdoden op de snelweg droegen geen gordel. De gordel vermindert het risico op overlijden of letsels met 50%. Veel bestuurders en passagiers springen nonchalant om met de gordel, met excuses als “Ik hoef maar een korte afstand te rijden,” of “Ik rij niet snel”. Nochtans riskeer je al zware letsels vanaf 20 km/u. En ook al rijd je maar korte afstanden, een ongeval is snel gebeurd!

Let er ook op kinderen altijd vast te klikken. Voor kinderen kleiner dan 1m35 heb je nog zitverhogers of kinderzitjes nodig.
In uitzonderlijke gevallen heb je recht op een vrijstelling van het dragen van de gordel op grond van medische redenen. Indien je onoverkomelijke hinder ondervindt van de gordel, kan je hierover praten met je arts.

Wie de gordel niet draagt, riskeert een boete van € 100 (€ 150 voor kinderen jonger dan 12 jaar).
Ook onze politiezone controleert op regelmatige tijdstippen de bestuurders en inzittenden van de voertuigen op het correct dragen van de gordel.

vrijdag 18 oktober 2013

Resultaten actie zwaar vervoer

Op donderdag 17 oktober 2013 voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een actie zwaar vervoer uit in samenwerking met de douane. In totaal werden er 57 vrachtwagens en lichte vrachtauto’s aan een controle onderworpen. Alle chauffeurs werden onderworpen aan een alcoholcontrole, allen met een negatief resultaat.

Er werden 7 onmiddellijke inningen, voor een totaal bedrag van 660 euro, inzake niet respecteren van de rij- en rusttijden opgesteld. Er werden ook nog 3 processen verbaal van waarschuwing inzake technische eisen en verzekering opgesteld.

Verder werden er 3 personen ANG gecontroleerd waarbij 1 persoon gekend en 1 persoon gekend en geseind stond. Deze laatste werd meegenomen ten burele voor een grondige controle.

De douane stelde 1 onmiddellijke inning op inzake niet respecteren van de rij- en rusttijden ten belope van 1800 euro.

Politiezone verwelkomt stagiair(e) OLVC Zottegem

De politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem verwelkomt dit schooljaar opnieuw een stagiair(e) van OLVC Zottegem (Centrum).

Scarlate Melo Cabral is een studente van het 7e jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer en zal het komende schooljaar 2 dagen per week stage lopen bij de lokale politie.

Jürgen Geldhof, coördinator Afdeling Ondersteuning en stagementor verduidelijkt dat er zowel voor de politie als voor de stagiairs voordelen zijn aan dergelijke stages.  De stagiairs komen immers terecht in een aangename werksfeer, krijgen afwisselend werk en kunnen werken in een moderne infrastructuur met de allernieuwste kantoorapplicaties.  

Voor de politiezone is het eveneens interessant om gedurende een gans schooljaar 2 dagen per week over een stagiair te kunnen beschikken die mits een minimum investering aan opleiding een deel van het werk van de aanwezige bediendes een beetje lichter kan maken.

Scarlate wordt ingezet op de Afdeling Ondersteuning (personeel, logistiek en ICT) en zal o.a. mee instaan voor het opvolgen van de personeelsdossiers en logistieke bestellingen.  
Vlnr :  Lutgarde Van Impe (Logistieke dienst), Scarlate, Jürgen Geldhof, Marleen De Kerpel en Lutgart De Winter (personeelsdienst)

donderdag 17 oktober 2013

Brandpreventie

We willen er er nogmaals op wijzen dat brandpreventie een absolute must is in elk gebouw en elke woning.

Bij wijze van geheugensteun hernemen we hier de basisprincipes van een doeltreffende brandpreventie.

 • Houd uw elektrische apparaten en verwarmingstoestellen in het oog.  
 • Laat uw verwarmingsketel, waterverwarmer en de afvoerpijpen regelmatig onderhouden door een erkend vakman.
 • Wees heel voorzichtig met extra verplaatsbare verwarmingstoestellen. 
 • Voorzie bij verwarmingstoestellen met open vlam (bv. op gas of petroleum) steeds voldoende verluchting om CO-vergiftiging te voorkomen. 
 • Zorg ervoor dat ze niet in de buurt van brandbaar materiaal staan -denk bv. aan een droogrek met wasgoed- en zet ze steeds uit als u de ruimte verlaat.
 • Zet een elektrisch apparaat altijd uit als u het niet gebruikt, en haal de stekker uit het stopcontact.
 • Maak regelmatig (de filters van) uw dampkap schoon.
 • Leg geen elektrische kabels onder een tapijt of gelijkaardige afdekking en laat ze niet doorlopen onder een deur.
 • Speel niet met vuur.
 • Plaats een brandscherm voor uw open haard.
 • Rook nooit in bed. 
 • Leeg uw asbakken in een vuilnisbak die niet kan branden.
 • Zet brandende kaarsen altijd op een stabiele en onbrandbare ondergrond en houd ze uit de buurt van brandbare materialen. 
 • Laat kaarsen nooit branden zonder toezicht; doof ze wanneer u de ruimte verlaat.
 • Houd lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen.

Voorkomen is beter dan genezen !!!!

Snelheidscontroles te Zottegem / Herzele / StLHoutem

Maandelijks worden enkele van onze snelheidscontroles "aangekondigd".

Deze controles worden ENKEL aangekondigd via TWITTER en dus niet via onze Politiekrant of Facebook.

Als u op de hoogte wil blijven van onze aangekondigde snelheidscontroles volg dan onze politiezone via twitter : @PZ5429

Nieuwe oplichtingstruc : Valse postbodes aan de deur

Er zijn mensen die afgelopen week bezoek kregen van een postbode. Deze kwam een pakketje brengen van Welzorg (een bestaande organisatie). Hiervoor waren portokosten verschuldigd. Op het pakketje stond het verzoek deze 1,60 euro niet contant te betalen, maar te pinnen ivm veiligheid.

Deze postbode had een "mobiel pinapparaat" bij zich. De mensen overhandigden het pasje en toetsten de pincode in. De postbode liet de pinpas "per ongeluk" uit zijn handen vallen, bukte zich en gaf het pasje terug.

Na een tijdje voelden de betrokkenen nattigheid en bij raadpleging van hun rekening bleek deze te zijn leeggehaald.    De gedupeerden hadden niet het eigen pasje teruggekregen, maar dat van hoogstwaarschijnlijk een eerder slachtoffer (reeds geblokkeerd). Het volgende slachtoffer zal ongetwijfeld opgezadeld worden met het pasje van één van deze mensen.

Laat dit niet gebeuren en waarschuw je ouders en familie / vrienden / kennissen voor deze nieuwe truc.

Ben jij een brokkenpiloot of een topchauffeur?


Ben jij een brokkenpiloot of een topchauffeur? Rij je nog met steunwieltjes of glijd je geruisloos door het verkeer? Nemen je vrienden liever de bus of stappen ze blindelings bij je in de wagen?
Zorg ervoor dat jouw provincie niet schaamteloos als laatste eindigt in De Grote Verkeersquiz 2013 van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 

Help jouw provincie mee aan de titel!

BV's
Hoe? Speel mee op www.degroteverkeersquiz.be en win een reischeque van maar liefst € 2.000 euro.

Deel de wedstrijd zeker ook met je vrienden. Zo verhoog je de winstkansen voor je provincie en je eigen kans op de hoofdprijs.

woensdag 16 oktober 2013

Resultaten snelheidscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 15 oktober 2013
Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 611
Aantal overtredingen : 107

Herzele

Aantal controles : 66
Aantal overtredingen : 34

Zottegem

Aantal controles : 348
Aantal overtredingen : 31

dinsdag 15 oktober 2013

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 14 oktober 2013

Herzele


Aantal controles : 62
Aantal overtredingen : 24

Zottegem

Aantal controles : 993
Aantal overtredingen : 81

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 296
Aantal overtredingen : 40

maandag 14 oktober 2013

Meldingsplicht tijdelijke horecazaken winterjaarmarkt Sint-Lievens-Houtem

Als u een onroerend goed heeft dat u tijdens Houtem Jaarmarkt wil omvormen tot een tijdelijke horecazaak, dan moet u daar vooraf de toestemming krijgen van de burgemeester.

Tegen uiterlijk 21 oktober 2013 moet u hiervoor een aanvraag indienen via het daartoe bestemde aanvraagformulier.

De meldingsformulieren zijn te verkrijgen bij het secretariaat, tel. 053 60 72 26,secretariaat@sint-lievens-houtem.be of hier

Hoe woninginbraken voorkomen tijdens de komende donkere maanden?

Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in november vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat uw woning 's avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Daarom hieronder een aantal preventieve tips :

 • Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens uw leefpatroon. 
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning. 
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even. 
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur. 
 • Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via uw lokale politie als u op vakantie vertrekt. 
 • Geef uw woning een bewoonde indruk. 
 • Ga na of uw woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. 
 • Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel. 
 • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur. 
 • Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevisie niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt. 
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. 
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. 
 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft u hierover graag gratis advies. 

Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie.

Veiligheid uitzonderlijk vervoer

Verstrengde regels voor de veiligheidsuitrusting van het uitzonderlijk vervoer.
Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die de grenzen overschrijdt die de verkeersreglementering stelt aan de massa en de afmetingen. Onder de noemer “veiligheidsuit-rusting” stelt de reglementering een aantal eisen aan de zichtbaarheidssignalisatie van deze voertuigen en hun lading.

Momenteel moeten de randen van de uitzonderlijke voertuigen - dus vanaf meer dan 2,55 meter breedte -aangeduid worden met vierkante retro-reflecterende borden met rood-witte diagonale strepen, zoals bepaald in artikel 47.1 van de Wegcode.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de randen van uitzonderlijke voertuigen – dus vanaf 2,55 m breedte maar ook niet breder dan 3,50 m - aangeduid worden met vierkante panelen die aan strengere kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn aangegeven in artikel 28, § 6, 3, 1° in het Technisch Reglement.

Van 1 oktober 2014 tot 31 december 2015 is een overgangsperiode voorzien. I.p.v. van alleen voor uitzonderlijke voertuigen van de rijbewijsgroep C (voertuig bestemd voor goederenvervoer en met maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg), gelden de boetes voor overtredingen tegen de veiligheidsuitrusting voor alle uitzonderlijke voertuigen. Een overtreding tegen de nieuwe signalisatie-eisen wordt net zoals die tegen de oude signalisatie-eisen, bestraft met een onmiddellijke inning van 300 eur. Naast het niet signaleren van een te brede lading (> 2,55 m), zal nu ook een te ver uitsteken-de lading (> 1 m) die niet gesignaleerd is bestraft worden met 300 eur, en met 55 eur wanneer het signalisatiepaneel niet correct vastgemaakt is op de verst uitstekende lading.

De aanpassingen gelden vanaf 1 oktober 2013.

Actie anti- inbraak

In de nacht van donderdag 20 november 20 uur tot vrijdag 21 november 05 uur hebben de lokale politiezones Zottegem-Herzele-Sint Lievens Houtem, Brakel, Geraardsbergen-Lierde en Vlaamse Ardennen op volledige grondgebied van onze politiezone op verschillende plaatsen 18 voertuigen en 25 personen gecontroleerd.

Deze geïntegreerde controleactie is gericht op het vatten van (potentiële) daders van inbraken.

Met deze actie wenst de Procureur des Konings van het arrondissement Oudenaarde en de politiediensten een duidelijk signaal te geven aan de bevolking dat de vatting van inbrekers en de verkeersveiligheid niet alleen een federale maar ook een lokale prioriteit is.

Tijdens de actie werden 3 processen-verbaal uitgeschreven 1 voor het rijden onder invloed van alcohol, 2 voor inbreuken op de verkeerswetgeving en 1 wegens een inbreuk op technische eisen.
vrijdag 11 oktober 2013

Verkeersveiligheidsactie in samenwerking met Rotary - Stad Zottegem en politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem

Rotary Zottegem organiseerde in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie op datum van maandag 7 oktober 2013 op de Markt te Zottegem.

Deze verkeersveiligheidsactie werd reeds voor de vijfde maal georganiseerd. Ook dit jaar werd het wederom een succes. Liefst 8 scholen uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

In totaal namen er 199 leerlingen van het lager onderwijs, zesde leerjaar, deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteurs, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.

De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, welke geparkeerd stond op de Markt te Zottegem. , Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn DeValck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze politiezone. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 10 oktober 2013

Herzele


Aantal controles : 278
Aantal overtredingen : 59

Zottegem

Aantal controles : 312
Aantal overtredingen : 40

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 588
Aantal overtredingen : 59

Sportief politiekorps wint 2 wisselbekers !!!

Op vrijdag 05-10-2013 ging in Oudenaarde de jaarlijkse cross Versichel voor de politiediensten door.  

Ook dit jaar heeft de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem deelgenomen aan het jaarlijkse veldloop-kampioenschap voor politiediensten in Oudenaarde en was met maar liefst 17 deelnemers het best vertegenwoordigde (en dus ook "sportiefste") korps en kreeg de wisselbeker voor de derde (!) keer op rij mee naar huis.

De korpsleiding is dan ook bijzonder trots om over zoveel sportieve personeelsleden te beschikken die op vrijwillige basis buiten hun diensturen aan hun conditie werken om dan als een hecht team dergelijke prestatie neerzetten op het Nationaal kampioenschap voor politiediensten.  Collectieve sportbeoefening heeft immers niet alleen een positieve impact op de werkvloer, het is ook ideaal als middel tot integratie in de maatschappij.
Ook in het ploegenklassement haalden wij de eerste plaats (én beker) en kunnen we dus spreken van een groot sportief succes !

woensdag 9 oktober 2013

Fietsactieplan 2014

De politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem voert sinds 01 oktober 2013 intensieve preventieve controles uit op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zijn voornamelijk 's morgens en 's avonds georiënteerd naar de schoolomgevingen, de stations in Herzele en Zottegem en publieke fietsenbergplaatsen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht is beperkt tot een afstand van ongeveer 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en racefietsen.

De tweede fase is repressief en vangt aan op 18 november 2013 tot het eind van dit jaar. 

Fietsers die na de preventieve periode NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden (55 euro). Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen van weggebruikers dewelke geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers, ....en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

Rondtrekkende inbrekers : nieuwe modus operandi "“ZEG HET MET BLOEMEN”

Sedert augustus 2013 is een nieuwe modus operandi actief. Rondtrekkende inbrekers (een 3- of 4-tal Franssprekende vreemdelingen) zijn op pad en gaan als volgt te werk :
 • Een van de daders belt aan een woning. 
 • Wanneer de deur wordt geopend, zegt hij op zoek te zijn naar een persoon met een fictieve naam om bloemen te overhandigen. 
 • Wanneer niemand opent, en er dus kennelijk niemand thuis is, wordt binnengebroken.
De feiten worden voornamelijk gepleegd in de vooravond (tussen 1700-2100).

De daders zouden zich verplaatsen met grijze AUDI A4 of A6 avant (break).Test je verkeerskennis

verkeersquiz

Ben je gebeten door verkeer? Ken je de regels of rij je op automatische piloot? Ben je een fervente openbaar vervoergebruiker of een gebeten fietser? Test je kennis over verkeer en mobiliteit met De Grote Verkeersquiz van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Van 1 tot 31 oktober kun je online quizzen op www.degroteverkeersquiz.be. Je krijgt er 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, zwakke weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit.

De 75 beste quizzers worden op 30 november 2013 uitgenodigd in het Vlaams Parlement en spelen live de grote finale gepresenteerd door Tom De Cock en Frieda Van Wijck. De winnaar gaat naar huis met een reischeque van 2.000 euro!

Resultaten snelheidscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 08 oktober 2013

Herzele


Aantal controles : 327
Aantal overtredingen : 59

Zottegem

Aantal controles : 336
Aantal overtredingen : 148

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 198
Aantal overtredingen : 59

Opgelet voor fraude : kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) krijgt steeds meer berichten over frauduleuze e-mails over kinderbijslag. Gezinnen krijgen zulke mails, zogezegd van hun kinderbijslagfonds, waarin aangekondigd wordt dat ze een bepaald bedrag terugkrijgen en via een link gevraagd wordt hun bankgegevens in te vullen.

Gezinnen die zulke mails ontvangen, mogen in geen geval op de link klikken en kunnen dat signaleren via webredacteur@rkw.be.


Er werd ook een waarschuwingsbericht geplaatst op de website www.rkw.be.

Zowel de diensten als de provinciale bureaus van de RKW en de kinderbijslagfondsen werden op de hoogte gebracht van de frauduleuze praktijken, zodat zij de gezinnen ook kunnen verwittigen.
De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

maandag 7 oktober 2013

Werken vanaf 7/10/2013 tot en met 18/10/2013 aan het KP 't Vosken

Van 07-10-2013 tot en met 18-10-2013 zijn er werken voorzien aan kruispunt 't Vosken.

De afslagstrook op de N42 thv het kruispunt ’t Vosken (bestemming richting Hillegem/Herzele/Aalst/E40) wordt hierbij vernieuwd.


Om het verkeer in die richting te loodsen wordt een doorsteek gemaakt via de N42 naar de Sterstraat die vanaf dat ogenblik een éénrichtingsstraat wordt.

Resultaten alcoholcontroles

In de nacht van zaterdag 05 op zondag 06 oktober 2013 voerde de lokale politie Zottegem-Herzele/Sint-Lievens-Houtem een alcoholcontrole uit op het ganse grondgebied van de zone.

In totaal werden er 77 ademtesten afgenomen, 6 bestuurders bliezen positief en 4 bestuurders bevonden zich in de alarmfase. 2 rijbewijzen werden op bevel van het parket onmiddellijk ingetrokken. Verder werden er 7 processen verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens diverse inbreuken op de verkeerswetgeving.

vrijdag 4 oktober 2013

Facebook en cyberpesten : vijf tips voor jongeren

De meeste jongeren surfen dagelijks op het internet – velen onder hen meer dan twee uur per dag – en Facebook is zeer populair. De beste manier om hen te beschermen tegen de risico’s van cyberpesten – die zij zelf niet altijd goed inschatten – is preventie. Herhaalde persoonlijke aanvallen op het internet zijn immers nog kwetsender dan de klassieke pesterijen, omdat ze op elk moment kunnen gebeuren en iedereen ze kan zien. We geven hier vijf tips mee voor jongeren om zichzelf beter te beschermen.

 
Persoonlijke informatie
Kinderen en jongeren vergeten vaak dat hun persoonlijke informatie gemakkelijk misbruikt kan worden.
Tip 1: Geef behalve je voornaam en je leeftijd geen enkele bijkomende informatie (volledige naam, echt adres, gsm-nummer enz.) op het web.

Privacy-instellingen

Sociale netwerken stellen voor om de toegang tot het profiel van hun leden te beperken.
Tip 2: Maak je account zo privé mogelijk.

Discretie over het paswoord
Iedereen loopt het risico dat zijn of haar identiteit misbruikt wordt op internet.
Tip 3: Geef nooit je paswoord door aan iemand anders, zelfs niet aan je vrienden.

Bescherming van het privéleven
We kunnen niet verwachten dat onze persoonlijke ruimte wordt gerespecteerd als we dat zelf niet voor andere mensen doen.
Tip 4: Denk dus twee keer na voor je iets publiceert dat iemand zou kunnen kwetsen.

Respect voor portretrecht
Het is verboden om foto’s of video’s te publiceren zonder de toestemming van personen die daarop duidelijk herkenbaar zijn.
Tip 5: Vraag altijd toestemming aan de betrokkenen voor je foto’s of filmpjes op het internet plaatst.

Resultaten snelheidscontroles

Op donderdag 03 oktober 2013 voerde de lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem snelheidscontroles  zonder onderschepping uit.

Herzele
Aantal controles: 1180
Aantal overtredingen: 107

Zottegem
Aantal controles: 282
Aantal overtredingen: 115

woensdag 2 oktober 2013

Ook de Politiezone Zottegem - Herzele - StLHoutem nam deel aan "Dag van de klant"

Afgelopen zaterdag was het Dag van klant, de dag waarop de handelaars hun klanten bedanken met een bloemetje of een geschenkje.

Ook de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem  nam actief deel aan de Dag van de klant en bood aan de bezoekers van de commissariaten te Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem ter gelegenheid van deze dag een stuk vers fruit aan.

De politiezone  maakte van de Dag van de klant tevens gebruik om de waarden "professionalisme, beleefdheid en respect" nogmaals onder de aandacht van haar "klanten" te brengen.

Je snelheid vergeten ze niet snel (persbericht BIVV)

Ondanks belangrijke inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving, blijft overdreven of
onaangepaste snelheid één van de grootste ‘killers’ in het Belgisch verkeer. Meer nog, volgens de
recentste attitudemeting van het BIVV (2012) blijkt dat de Belg achteruitgang boekt met betrekking
tot de meningen over snel rijden. Omdat het sociaal draagvlak voor overdreven snelheid nog veel te
groot is, lanceert het BIVV een confronterende Go For Zero-campagne ‘Je snelheid vergeten ze niet
snel’ met als doel bestuurders zo persoonlijk mogelijk aan te spreken.

Lees het volledige persbericht HIER

Opgelet voor "Microsoft" oplichters.

fraude internetDe Federale Computer Crime Unit (FCCU) verspreidt een oproep om alert te zijn voor "Microsoft" oplichters. Deze bellen je op en stellen voor om (niet bestaande) problemen op je computer op te lossen.  De verdachten laten je betalen voor hun "hulp".

De man of vrouw aan de telefoon geeft zich uit als medewerker van het bedrijf Microsoft. De oplichter zegt dat er iets aan de hand is met uw computer en dat hij/zij dit euvel voor u zal verhelpen.

Vervolgens wordt gevraagd om naar een bepaalde website surfen en een applicatie te downloaden die toelaat de computer over te nemen. Daarna worden van op afstand een aantal schermen geopend die foutmeldingen bevatten. Om deze te verhelpen, dient het slachtoffer een geldsom te betalen. Vervolgens neemt men vanop afstand uw computer over. Indien u betaalt, worden enkele applicaties geïnstalleerd. Indien u weigert wordt de toon agressiever en wordt de computer geblokkeerd.

Ga in geen geval in op dergelijke telefoontjes! Probeer zo veel mogelijk informatie te achterhalen!
 • Naam en telefoonnummer van de beller
 • In naam van welk bedrijf wordt er gebeld?
 • Welke taal spreekt de beller?
 • Wat moet je downloaden?
 • Welke gegevens moet je doorgeven?
 • Welke prijs wordt voorgesteld om het zogenaamde probleem te verhelpen?
Doe onmiddellijk aangifte bij de lokale politie.

dinsdag 1 oktober 2013

Stop cybercriminelen: voorkom telefoonfraude

Cybercriminelen versturen niet enkel frauduleuze e-mailberichten en zetten niet alleen valse websites op. Ze kunnen u ook opbellen en beweren dat ze van Microsoft of andere maatschappij zijn. Ze bieden u aan u te helpen bij het oplossen van uw computerproblemen of ze verkopen u een softwarelicentie. Vaak proberen ze toegang te verkrijgen tot uw pc.

Zodra ze toegang hebben tot uw computer kunnen ze het volgende doen:

 • U met een trucje schadelijke software laten installeren die gevoelige gegevens kan vastleggen, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden voor online bankieren. Vervolgens kunnen ze u ook opdragen deze software te verwijderen. 
 • Op afstand de controle over uw computer overnemen en instellingen aanpassen zodat uw computer kwetsbaar is. 
 • Kredietkaartgegevens opvragen zodat zij u valse diensten in rekening kunnen brengen. 
 • U naar frauduleuze websites leiden en u vragen daar kredietkaart- en andere persoonlijke of financiële informatie in te voeren. 
Wees steeds op uw hoede wanneer je ongevraagde telefoontjes ontvangt (ook telefoonprospectie genoemd) om u computerbeveiligings- of softwareoplossingenop te lossen.

Telefoonfraude op het gebied van technische ondersteuning

Cybercriminelen gebruiken vaak algemeen beschikbare telefoonboeken en informatie die te vinden is op sociaalnetwerksites (Facebook, Twitter, ...). Als ze u bellen kennen ze mogelijk uw naam en zijn ze op de hoogte van andere persoonlijke informatie. Ze kunnen zelfs raden welk besturingssysteem u gebruikt.

Zodra ze uw vertrouwen hebben gewonnen, vragen ze u mogelijk naar uw gebruikersnaam en wachtwoord of vragen ze u naar een website te gaan om software te installeren waardoor ze toegang hebben tot uw computer om deze te herstellen. Zodra u dit doet, zijn uw computer en uw persoonlijke gegevens kwetsbaar.

Vertrouw geen ongevraagde telefoontjes. Verstrek geen persoonlijke gegevens.

Meld telefoonfraude

Neem contact op met de lokale politie voor klachtregistratie. 

Hoe kunt u zich beschermen tegen telefoonfraude op het gebied van technische ondersteuning

Als u wordt opgebeld door iemand die beweert van de technische ondersteuning van Microsoft te zijn: 

 • Koop geen software of diensten. 
 • Vraag of er kosten of een inschrijving verbonden zijn aan de “dienstverlening”. Indien ja, hang dan op. 
 • Laat een derde nooit de controle over uw computer overnemen, tenzij u zeker weet dat het hier om iemand van een computerondersteuningsteam gaat van wie u reeds klant bent. 
 • Noteer de informatie van de beller en meld deze onmiddellijk aan uw plaatselijke autoriteiten. 
 • Verstrek nooit uw kredietkaart- of financiële gegevens aan een derde. 
Wat moet u doen als u reeds informatie aan een persoon van de technische ondersteuning hebt gegeven

Als u denkt dat u mogelijk malware/virus hebt gedownload via een website van telefoonfraude op het gebied van technische ondersteuning of dat cybercriminelen toegang tot uw computer hebben verschaft, onderneem dan deze stappen: 
 • Wijzig het wachtwoord van uw computer, wijzig het wachtwoord op uw hoofd-mailaccount en wijzig het wachtwoord voor financiële accounts, in het bijzonder uw bank- en kredietkaart. 
 • Scan uw computer met de Microsoft Safety Scanner zodat u weet of er malware op uw computer is geïnstalleerd. 
 • Installeer een anti-virus programma. 
Bron: www.microsoft.com