dinsdag 31 december 2013

Een taxirit: de prijsbepaling is strikt gereglementeerd!

De exploitatie van een taxidienst is duidelijk vastgelegd in de wetgeving. De bedoeling daarvan is uitbuiting door de chauffeurs van hun cliënteel te voorkomen. Eén van de mogelijke misbruiken is dat de chauffeur aan het einde van de rit een veel te hoog bedrag aanrekent. Gelukkig heeft de wetgever ook hiervoor strikte regels voorzien.

 
Welke prijs mag een taxichauffeur vragen?
De uiteindelijke prijs hangt van een aantal vaste parameters af: het aantal afgelegde kilometers, de wachttijd (bv. om rekening te houden met de stoplichten), een vaste prijs (eerste aanslag) voor het vervoer van de passagier(s) en een supplement als het om een nachtelijke rit gaat. Bovendien kan een taxichauffeur die een enkele rit verzorgt en met een leeg voertuig terugkeert, een hoger tarief aanrekenen.

De taxidiensten vallen voor een groot deel onder de bevoegdheid van de steden en gemeenten. Zij reiken de vergunningen uit en leggen de tarieven vast. Deze prijzen zijn steeds inclusief btw, service en fooi. Als er geen gemeentelijk reglement is voor de tarieven, dan stelt het college de tarieven vast op voorstel van de exploitant. De tarieven moeten in elk voertuig zichtbaar aangeduid zijn op de taxikaarten (binnenkant achterruit en rugleuning voorste passagierszetel of dashboard).

Tijdens de taxirit wordt het te betalen bedrag constant aangegeven door een taximeter die in het voertuig hangt. Dit apparaat, dat moet voldoen aan de wettelijke metrologische voorschriften, berekent automatisch de verschillende parameters in het totaalbedrag. De prijs die de taxichauffeur vraagt op het einde van de rit mag in geen geval hoger zijn de prijs die op de taximeter kan worden afgelezen.

In geval van betwisting ...

Om de klanten toe te laten de berekende prijs op de taximeter gemakkelijk te kunnen aflezen, moeten de cijfers duidelijk zichtbaar zijn voor de passagiers. Zodra dat nodig is, wordt de wijzerplaat ook verlicht.
In geval van onenigheid tussen de chauffeur en de klant, kan deze laatste zich richten tot de politie van de vergunningverlenende gemeente. De gegevens hiervan staan vermeld op het vervoerbewijs onder “klachten”.

maandag 30 december 2013

Toegang website lokale politie

Wegens een algemeen probleem (updates en zo meer) bij de server van de Federale Politie in Brussel zijn de websites van de lokale politie momenteel niet beschikbaar. Het probleem zal zo vlug mogelijk opgelost worden.

zaterdag 28 december 2013

Advies diefstal- en inbraakbeveiliging

Onze politiezone telt drie diefstalpreventieadviseurs.  Je kan bij deze medewerkers terecht voor advies om jouw woning beter tegen inbraken te beveiligen en eventuele schade te beperken. Een diefstalpreventieadvies is een gratis advies op maat en volledig aangepast aan uw gebouw.

Bovendien beschikt de politiezone in het commissariaat te St-Lievens-Houtem (Edgard Tinelstaat 9c) over een ingericht diefstalpreventielokaal. Aan de hand van demonstratiemateriaal en andere info kan toegelicht worden hoe u best uw eigendommen beveiligt tegen diefstal. Ook kandidaat bouwers/verbouwers zijn met hun ontwerpen en bouwplannen welkom voor een advies op maat.

U kan het lokaal bezichtigen op afspraak en ook iedere eerste donderdag van de maand tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

Een afspraak maken kan telefonisch via het algemeen oproepnummer 09/3644730, via het algemeen mailadres van de politiezone (politiezonezottegem@pz5429.be) of via de coördinator van de diefstalpreventie Hoofdinspecteur Luc Vandenberghe, bereikbaar via luc.vandenberghe@pz2429.be

vrijdag 27 december 2013

Verkeersongeval: hoe verwittigt u de hulpdiensten?

Een weggebruiker kan ieder ogenblik betrokken raken in of getuige zijn van een verkeersongeval. Afhankelijk van de omstandigheden zal hij de politie of de hulpdiensten moeten verwittigen en kan deze oproep dringend zijn (zwaargewonden, brand, ...).

Hoe kunt u in zo’n stresssituatie hulp vragen en de juiste inlichtingen aan de hulpdiensten verschaffen opdat deze doeltreffend zouden kunnen optreden ? Welk nummer moet u vormen (gsm, telefoon) en waar bevinden de praatpalen zich op de autosnelweg ?


Hoe communiceren in dringende gevallen ?
Maak snel een evaluatie van de toestand en vorm dan het noodnummer van de hulpdiensten. Wacht tot de operator opneemt. Toets het nummer niet om de drie seconden opnieuw in! Blijf kalm en concentreer u op de inhoud van het bericht dat u moet overbrengen.

• Als u de operator aan de lijn hebt, spreek dan duidelijk en bondig. Beperk u tot het essentiële.

• Deel eerst en vooral de juiste plaats van het ongeval mee: de gemeente, het nummer van de weg, de hectometerpaal, de rijrichting, enz.

• Specificeer vervolgens de aard van het ongeval.

• Leg dan uit hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand ze zich bevinden.

• Verduidelijk de mogelijke gevaren en bijzondere omstandigheden: brand, enz.

• Haak nooit als eerste in, maar wacht tot de operator u alle vragen heeft gesteld die hij nodig acht
 
 

maandag 23 december 2013

"S.O.S. Winter"

De Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint Lievens-Houtem en de OCMW ’s van de drie gemeenten slaan opnieuw de handen in mekaar voor de 3e editie van het hulpverleningsproject "S.O.S. Winter" dat loopt van 1 december 2013 tot 31 maart 2014.

Door sneeuw, hevige vrieskou of ijzel komen sommige mensen ongewenst in behoeftige situaties terecht waarbij hun zelfredzaamheid wordt ondermijnd. Hierdoor kan hun veiligheid en/of zelfs hun eigen gezondheid in het gedrang komen.

Het project “S.O.S. Winter” richt zich tot de bevolkingsgroep die in dergelijke situaties een extra dienstverlening kunnen gebruiken; verplaatsing bij boodschappen/doktersbezoek/..., het laten leveren van warme maaltijden, poetshulp, stookoliepremie,enz.

De participatie van de Lokale Politie bestaat vooral uit het detecteren van hulpbehoevende / problematische situaties door eigen vaststellingen en middels het contact met de burger.  

Behoudens de permanente interventieploegen, is de wijkwerking hierin een zeer belangrijke actor teneinde de keten van de hulpverlening op te starten.  De Lokale Politie engageert er zich toe om de OCMW’s in kennis te stellen van situaties/locaties van hulpbehoevenden.  Maar zelfs meer. Bij hevige sneeuwval kan het engagement zelfs inhouden dat de politieman of -vrouw zelf de sneeuw ruimt voor de woning van mensen met een lichamelijke beperking, bejaarden zodat deze veilig(er) toegankelijk is.  Uiteraard kan dit enkel indien de andere taken niet in het gedrang komen zoals interventies, acties, controles.

De medewerking aan het project is niet enkel beperkt tot de interventieploegen of de wijkwerking, alle personeelsleden van het korps worden hierbij betrokken.  Ook wanneer in privé hulpbehoevende situaties worden gedetecteerd, engageert het Politiepersoneel zich om het bevoegde OCMW ervan in kennis te stellen. 

Inwoners van Zottegem, Herzele of Sint Lievens-Houtem die hulp nodig hebben, kunnen desgevallend beroep doen op het S.O.S. Winterplan door het telefoonnummer van hun OCMW te bellen :OCMW Zottegem 09/364 57 50 - OCMW Herzele 053/60 33 14 - OCMW Sint-Lievens-Houtem 053/60 72 56.

Resultaten BOB actie

De resultaten van de BOB-actie dd. 21 december 2013 vanaf 20.00 tot 04.00 uur

Zottegem
 
Aantal ademtesten : 54 (allemaal S)
Aantal pvw’s : 8
Aantal oi's : 1 (gordeldracht) 
Herzele

Aantal ademtesten : 29 (allemaal S)
Aantal pvw's : 6

Zottegem
 
Aantal ademtesten : 50 (1 P en 1 A)
Aantal pvw’s : 1 
Aantal oi's : 4 (3 gordeldracht en 1 teveel passagiers op de achterbank)

Openingsuren onthaaldiensten voor de komende feestdagen.


De feestdagen zijn in aantocht... Wij geven wij u graag de openingsuren van onze onthaaldiensten op deze dagen mee.
Op Kerstdag, Tweede Kerstdag en Nieuwjaar (25 en 26 december 2012, 1 januari 2014) zijn de lokale onthaaldiensten van de wijkcommissariaten van Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.
Op 27 december 2013 (brugdag) zijn de lokale onthaaldiensten van de wijkcommissariaten van Herzele en Sint-Lievens-Houtem gesloten.
Op al deze dagen kan U uiteraard terecht in het hoofdcommissariaat van Zottegem (Meengracht 1, 9620 Zottegem) van 09:00 uur tot 18:00 uur.
Voor dringende meldingen verwijzen wij door naar de dienst 101.
Wij wensen iedereen alvast fijne en veilige feesten toe!

vrijdag 20 december 2013

Vuurwerk : de wetgeving !


Wat is vuurwerk?

Om het aantal ongevallen met vuurwerk en voornamelijk feestvuurwerk voor particulieren te doen dalen, kreeg de reglementering onder impuls van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een grondige facelift in februari 2000.  Vuurwerk bevindt zich onder klasse C van de springstoffen.
Klasse A en B zijn resp. ontplofbare stoffen en munitie.

Meer algemene informatie over het algemeen reglement op de springstoffen vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De nieuwe reglementering bepaalt de verdere indeling binnen klasse C, vuurwerk. Er zijn drie soorten vuurwerk, afhankelijk van hun bestemming en de mate waarin ze gevaarlijk zijn: 
  • Spektakelvuurwerk (en toebehoren) is professioneel vuurwerk dat afgestoken wordt ter gelegenheid van evenementen. Een particulier mag geen spektakel-vuurwerk bezitten.
  • Vuurwerk voor technisch gebruik en/of seinvuurwerk, zoals lichtpatronen of reddingspijlen: een particulier mag hiervan net als bij feestvuurwerk slechts een bepaalde hoeveelheid (een hoeveelheid waarin in totaal slechts 1 kg pyrotech-nische sas vervat zit) bezitten.
  • Feestvuurwerk is vuurwerk waarvan de maximale pyrotechnische samenstelling is vastgesteld en de veiligheidseisen zijn opgesteld. Het mag bij het aansteken geen gevaarlijke brokstukken wegslingeren en het mag ook niet gloeiend terug op de grond vallen. Voorbeelden van feestwerk zijn bommetjes, vuurpijlen, fonteinen … 
Feestvuurwerk

Elk type feestvuurwerk bestemd voor particulieren is duidelijk gedefinieerd.
De maximale pyrotechnische samenstelling van elk product is vastgesteld en de veiligheidseisen zijn opgesteld: het mag bij het aansteken geen gevaarlijke brokstukken wegslingeren alsook niet gloeiend terug op de grond vallen. De voorgestelde ontstekingsmethode moet borg staan voor een veilige en betrouwbare ontploffing (art. 2 tot 4 van het MB 3 februari 2000 en de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 februari 2000). 
Er zijn ook een aantal types strikt verboden voor verkoop aan particulieren (bommen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen, fonteinen, vuurwielen, batterijen van vuur- of zwermpotten...).  

Verhoor van een verkrachtingsslachtoffer: het gedrag van de dader bepalen

De speurders die een persoon, getraumatiseerd door een seksueel misdrijf verhoren, moeten erover waken dat zij haar geruststellen en tegelijkertijd de nodige concrete informatie krijgen die hen zal toelaten de dader te vatten. In de twee voorafgaande artikels hebben we de complexiteit van een verhoor van een verkrachtingsslachtoffer belicht, met de nadruk op de ethische en technische aspecten (de twee delen van de getuigenis van het slachtoffer). We hebben ook de verschillende benaderingswijzen van de dader besproken.
Hoe overheerst de dader zijn slachtoffer?

Een slachtoffer fysiek controleren is één zaak, de controle behouden is iets anders. De gebruikte methode hangt af van de motivatie voor de agressie van de dader en van de passiviteit van het slachtoffer. We onderscheiden vier methodes om het slachtoffer in bedwang te houden: de eenvoudige aanwezigheid van de dader, verbale bedreigingen, het tonen van een wapen en het gebruik van fysiek geweld.

Gelet op de intensiteit van de angstgevoelens bij het slachtoffer is het mogelijk dat enkel de aanwezigheid van de dader haar al volledig weerloos maakt. Dit lijkt misschien onwaarschijnlijk voor iemand die niet in dezelfde situatie verkeert. Ons oordeel over de reactie van het slachtoffer wordt echter dikwijls gekleurd door wat we denken dat we zelf zouden doen in dezelfde situatie, zonder rekening te houden met het karakter van het slachtoffer, de omstandigheden waarin de agressie wordt gepleegd en de angst die dit met zich meebrengt.

Vele slachtoffers worden geïntimideerd met bevelen en bedreigingen met fysiek geweld als ze zich verzetten. De speurder moet proberen duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop bedreigingen werden geuit en eventueel zelfs uitgevoerd. Dit kan helpen om de mogelijke beweegredenen van de dader te achterhalen.

Indien de dader een wapen toonde, is het van belang te achterhalen wanneer het slachtoffer dit wapen precies te zien kreeg. Ook de volgende vragen kunnen belangrijke informatie opleveren:
Was het een vuurwapen (pistool, revolver), een knipmes, een keukenmes of een schroevendraaier?
Hoe hanteerde de dader zijn wapen?
Verwondde hij het slachtoffer of dreigde hij alleen maar?
Liet hij het wapen vallen, heeft hij het achtergelaten of zelfs op de plaats van de feiten verstopt?

Het gebruik en de intensiteit van het fysieke geweld bij een seksuele agressie is een bepalende factor voor de beweegredenen van de dader. De onderzoeker moet dan ook een nauwkeurige beschrijving hebben van de houding van de dader voor, tijdens en na de daad, vooral wat het gebruikte geweld betreft. Een slachtoffer zal hierover dikwijls overdrijven, uit angst niet geloofd te worden of omdat ze nooit eerder slachtoffer was van fysiek geweld. Zo zal een slachtoffer dat als kind nooit een oorveeg of een tik op de billen kreeg, eerder geneigd zijn het door de dader gebruikte geweld te overdrijven. Andere slachtoffers zullen dan weer geen onderscheid kunnen maken tussen de fysieke en de seksuele agressie.


Gebruik van geweld

We kennen vier niveaus van fysiek geweld die ons toelaten het gebruikte geweld in te schatten.

• Op het laagste niveau wordt er weinig of geen geweld gebruikt. Geweld dient hier meer om bang te maken dan om te straffen, bijvoorbeeld door een of twee oorvegen te geven. Een dader die zo te werk gaat, is meestal geen beginneling.

• Op het tweede niveau gebruikt de verkrachter licht geweld. Hij slaat het slachtoffer om haar pijn te doen, zelfs al verweert ze zich niet. Hij beledigt en vernedert haar, maar houdt zich nog in bedwang.

• Op het derde niveau zien we zwaar geweld. Het slachtoffer wordt over het hele lichaam geslagen en verwond en ze wordt beledigd. Ze zal er kneus- en snijwonden aan over houden die soms zelfs een ziekenhuisopname noodzakelijk maken. In deze gevallen beheerst de dader zijn agressieve drang niet. Dit kan wijzen op een zeker gebrek aan zelfbeheersing, en ook aan ervaring als dader.

• Op het vierde niveau gebruikt de dader echt buitensporig geweld. Hij foltert zijn slachtoffer, dikwijls met diverse voorwerpen. De dader wordt hiertoe gedreven door de drang om zijn slachtoffer opzettelijk fysiek en emotioneel te doen lijden. Hij wil haar vernederen en beledigen. Doorgaans is een ziekenhuisopname dringend nodig, als het slachtoffer tenminste niet al is bezweken aan haar verwondingen. De dader is meestal een sadistische pervert.

Periodieke vergadering van het scholenoverleg Zottegem


Op donderdag 12 december vond de periodieke vergadering van het scholenoverleg Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem (ZOHEOO) plaats in het Politiecommissariaat te Zottegem.  Aansluitend werd door de Lokale Politie een toelichting gegeven over het fenomeen AMOK.   Hiervoor werden bijkomend alle schoolverantwoordelijken van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem uitgenodigd.  Het begrip AMOK is een politionele term voor het blinde geweld waarbij een dader bewust meerdere mensen vermoord op een zelfde plaats (vb. Kim De Gelder in Dendermonde, Hans Van Temsche in Antwerpen).  Dergelijke AMOK-aanvallen gebeuren ook op scholen (vb. Columbine High School – USA, Dunblane – Schotland.  Het fenomeen kende de laatste decennia een wereldwijde verhoogde stijging.   De Lokale Politie acht de samenwerking met de scholen in dergelijke situatie – en mogelijks ter voorkoming ervan – levensnoodzakelijk.  Deze samenwerking kan gebaseerd zijn op een optimale informatiedoorstroming en gemaakte afspraken.  Burgemeester Jenne De Potter van Zottegem kondigde in zijn voorwoord aan dat nationaal aan een cursus wordt gewerkt die vermoedelijk vanaf volgend jaar in de Politiescholen zal gedoceerd worden ten behoeve van schoolverantwoordelijken en leerkrachten.  Vervolgens boden Commissaris Willy Vinck en Hoofdinspecteurs Ivan Van Calster en Kristoff De Turck de aanwezigen een boeiende uiteenzetting over respectievelijk de psycho-sociale impact van AMOK, de politionele AMOK-interventiestrategie en de evolutie van het fenomeen in Europa.  In een laatste deel werden tips en adviezen gegeven voor een gezamenlijke reactie van school en politie ter voorkoming of bij een AMOK-aanval.   De Lokale Politie engageert zich om de samenwerking een meer concrete invulling te geven nadat de schoolverantwoordelijken/leerkrachten desbetreffende cursus gevolgd hebben.

Resultaten BOB actie


De resultaten van de BOB-actie dd. 18 december 2013 vanaf 16.00 tot 24.00 uur
 
Dispo 1 : Herzele
 
                Aantal ademtesten : 11 (allemaal S)
 
                Aantal pv’s : 1 (drugs in verkeer)
 
                Aantal pvw’s : 3 (nrpl, rijbewijs, lichten)
 
 
Dispo 2 : Zottegem
 
                Aantal ademtesten : 32 (allemaal S)
 
                Aantal pvw’s : 2 (verzekering, lichten)
 
 
 Dispo 3 : Sint-Lievens-Houtem
 
                Aantal ademtesten : 42 (allemaal S)
 
                Aantal pvw’s : 2 (lichten, trekhaak)
 
Dispo 4 : Zottegem
 
                Aantal ademtesten : 35 (allemaal S) 
                Aantal pv’s : 1 (niet inschrijving + gerechtelijk pv inzake ontduiking verkeersbelasting – Franse   nummerplaat, Belgische gebruiker…)
 

woensdag 18 december 2013

Cybercrime : preventie (brochure)

Cybercrime is een actueel onderwerp : het aantal cybermisdrijven neemt toe, cybercrime internationaliseert verder, is in ontwikkeling en steeds vaker zijn criminele organisaties erbij betrokken.

Onder cybercrime vallen criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. De criminele activiteiten kunnen zijn gericht tegen personen, eigendommen en organisaties of tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen.

Meestal kunnen computergebruikers zelf het nodige doen om te vermijden dat ze slachtoffer worden van dergelijke misdrijven.

Een brochure vol tips om u te beschermen tegen oplichting via internet, misbruik betaalkaarten, virusbesmetting enz.. kan u hier downloaden : Preventie en remediëring voor slachtoffers van cybercrime

maandag 16 december 2013

Resultaten alcoholcontrole van 14 december 2013

14 bestuurders werden gecontroleerd en ondergingen een ademtest : 14 x safe

1 PVW inzake niet kunnen voorleggen rijbewijs

1 PVW inzake niet reglementaire reproductienummerplaat

Winnaar tekenwedstrijd 2013

Voor de 5de maal organiseerde de Politiezone Zottegem – Herzele – StLHoutem een tekenwedstrijd voor de 3° leerjaren van de basisscholen in de politiezone (Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem) met als thema "de Politie en het verkeer".

Dit jaar werd de wedstrijd gewonnen door Nele Vervoort uit de gemeentelijke basisschool "De Zonnevlier" uit Vlierzele.  Proficiat !

Voor het klasje van de winnares zal er in de loop van 2014 door de politie een bezoek aan het commissariaat te Zottegem georganiseerd worden. Het klasje wordt dan aan de school met een aantal dienstvoertuigen afgehaald en dan begint een dag vol activiteiten in en rond het politiegebouw.

zaterdag 14 december 2013

Lokale Politie op scherp tijdens eindejaarsperiode

Naar analogie met voorgaande jaren zal er tijdens de eindejaarsperiode en ter gelegenheid van de koopjesdagen en kerstmarkten een verhoogd politietoezicht zijn in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. 

Tijdens deze periode wordt dagelijks een extra toezichtsploeg ingezet om te patrouilleren in de winkelstraten en -centra. In de valavond worden er voetpatrouilles uitgevoerd om het veiligheidsgevoel van zowel de handelaars als de kopers te verhogen. Er zal tevens regelmatig halt worden gehouden op de parkings van grootwarenhuizen in onze politiezone.

veiligheid bosHet spreekwoord “De gelegenheid maakt de dief” indachtig, geven we enkele tips mee om die gelegenheden te vermijden:


Voor de klanten:

Neem zo weinig mogelijk geld mee in uw geldbeugel, betaal zo veel mogelijk met betaalkaarten.

Dames, bij het bekijken van koopwaar houd uw handtas altijd voor u, nooit op uw rug !

Draag uw handtas met een lange riem die u gekruist over uw lichaam kan dragen, zodat deze niet kan losgetrokken worden.

Ziet u iets verdacht, contacteer dan gerust uw lokale politie (09/364 47 30), voor dringende gevallen belt u 101.


Voor de handelaars:

Raad uw klanten aan om in de mate van het mogelijke betaalkaarten te gebruiken, zodat u zo weinig mogelijk baar geld in uw geldlade heeft.

Breng de inhoud van uw geldlade  op tijd en stond naar de bank. Doe dit op onregelmatige tijdstippen, zodat potentiële dieven geen patroon vinden.

Bij verdachte gedragingen verwittig je best onmiddellijk uw lokale politie (09/364 47 30) of in dringende gevallen belt u het nummer 101.


vrijdag 13 december 2013

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 12 december 2013

Sint-Lievens-Houtem


Aantal controles : 220
Aantal overtredingen : 34

Herzele

Aantal controles : 401
Aantal overtredingen : 81

Zottegem

Aantal controles : 274
Aantal overtredingen : 99

Wat niet weg is, is gezien!

Diefstal uit voertuigen

banner nl 02Diefstal uit voertuigen kent over het algemeen een stijging in de politionele cijfers. De komst van de GPS en andere waardevolle en gegeerde voorwerpen in de wagens, draagt daar zeker toe bij.  Piekmomenten zijn vrijdag en zaterdag in de late avond en aan het begin van de nacht. De diefstallen gebeuren het hele jaar door, maar de donkere maanden worden eerder als piekmomenten gezien. Lees vooral verder voor nuttige tips en info.

Top 5 buit
1. gps
2. persoonlijke bezittingen zoals identiteitskaart, bankkaart, rijbewijs, portefeuille, …
3. laptop
4. gsm
5. autoradio

Ook boorddocumenten zijn een zeer gegeerd doelwit, meer bepaald het inschrijvingsbewijs. Omdat het essentieel is voor de identificatie van een voertuig, kan het inschrijvingsbewijs gebruikt worden om verzekeringsfraude te plegen of om een andere, gestolen wagen te verhandelen.

Preventietips
Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.

Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af : vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak en het kofferdeksel goed te sluiten. Dit is belangrijk want als u uw wagen openlaat en er wordt iets gestolen zonder braak dan is dat in de ogen van de verzekering geen diefstal. Dit kan u tevens een fikse geldboete opleveren.

Als u de wagen verlaat, neem dan steeds uw boorddocumenten mee want deze zijn geld waard voor criminelen. 

Verwijder steeds uw mobiele GPS en GPS-houder uit de wagen. Veeg ook de zuignapafdruk uit op uw voorruit. Dieven breken in uw wagen in bij het zien van een GPS en/of de GPS-houder en/of de zuignapafdruk op uw raam, in de hoop zich een GPS toe te eigenen.

Schakel steeds de blue-tooth en wifi- functie uit (van uw gps, laptop, gsm..) opdat potentiële dieven dit signaal niet zouden kunnen opvangen en zo weet krijgen van aanwezigheid van uw waardevolle voorwerpen.

Indien niets waardevols aanwezig in het voertuig, toon dit: laat uw handschoenkastje en/of kofferzeil open.

Voorwerpen die (per uitzondering) toch in de auto blijven liggen, kunnen bij voorkeur in de afgesloten koffer opgeborgen worden. Leg het voorwerp bij vertrek in uw koffer en niet op de plaats van bestemming, zodat een potentiële dief deze handeling niet ziet.

Hou een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al uw waardevolle voorwerpen (save your numbers). Doe dit ook voor uw GPS, laptop, imei-nr van je GSM,… Het serienummer en imei-nr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar.

Gebruik de PIN- code op uw gps, deze optie is vaak voorzien maar niet standaard geïnstalleerd. Stel deze functie in, na diefstal kan uw gps niet meer gebruikt worden zonder juiste PIN- code.

Wat moet u weten als u toch slachtoffer wordt:
1. Doe steeds aangifte bij de politie.
2. Blokkeer uw bank- en kredietkaarten via CARDSTOP 070 344 344
3. Blokkeer uw identiteitsdocumenten via DOCSTOP 00800 2123 2123.
4. Verwittig uw verzekeraar.

Ook nuttig
Maak een inventaris op van alle waardevolle voorwerpen zodat u deze gedetailleerd kunt beschrijven. Noteer onder meer merk, type, serienummer en neem foto’s. Bewaar thuis kopieën van uw boorddocumenten. Mocht alles worden teruggevonden, dan kan de politie u opsporen als de eigenaar.

donderdag 12 december 2013

Werken Strijmeers en Spoorwegstraat te Sint-Lievens-Houtem

De aannemer heeft meegedeeld dat de aanleg van de leidingen in de Spoorwegstraat voorlopig voltooid zijn. 

De volgende fase bestaat uit het bouwen van de ondergrondse kamer. Tijdens deze werken kan de weg tijdelijk worden afgesloten. Er zal wel altijd een uitweg voorzien worden via de Spoorwegstraat of de ontsluitingsweg.

De huisaansluitingswerken in Strijmeers zijn gestart op 9 december en kunnen een tweetal weken duren. 

De aannemer vraagt om tijdens deze werken, die een tweetal weken kunnen duren, geen auto's te parkeren tussen Kattenbos en de spoorwegbrug, tussen 07.30 uur en 17.00 uur.

woensdag 11 december 2013

Overleg tussen burgers, burgemeester en politie werpt vruchten af !

Een inwoner van Hillegem ijverde al geruime tijd voor meer veiligheid op de Provincieweg.

Na overleg met de burgemeester en de politie ziet hij nu het resultaat van zijn inspanningen.

Lees het volledige artikel via het Nieuwsblad.be

Verkeersveiligheidsbarometer: 32 verkeersdoden minder in eerste 9 maanden

De veiligheid op de Belgische wegen blijft verbeteren. In de eerste 9 maanden van dit jaar stierven 463 mensen ter plaatse bij een verkeersongeval. Dat zijn 32 verkeersdoden minder (-6,5%) dan in dezelfde periode vorig jaar. Er gebeurden ook 7,3% minder letselongevallen. Die cijfers zijn te vinden in de recentste verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). “Het aantal letselongevallen en slachtoffers was nooit lager tijdens de eerste 9 maanden van een jaar”, aldus BIVV-woordvoerster Sofie Van Damme.

Van januari tot en met september gebeurden er 30.513 letselongevallen (-2.401 of -7,3% ten opzichte van 2012). Daarbij vielen 39.168 gewonden (-2.786 of -6,6%) en 463 doden (-32 of -6,5%). Vooral de grote winst bij jonge automobilisten (18-24 jaar) valt op: van 101 naar 89 doden (-12 doden of -11,9%) en van 6.058 naar 5.396 letselongevallen (-662 ongevallen of -10,9%).

Grote daling verkeersdoden in Wallonië

Het aantal letselongevallen neemt in alle gewesten af: -8,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, -7,5% in het Vlaams Gewest en -6,4% in het Waals Gewest. De daling van het aantal doden ter plaatse is het grootst in het Waals Gewest (-26 doden of -11,3%), in vergelijking met +5 doden in Brussel en -6 doden in het Vlaams Gewest. “We kunnen dus stellen dat het Waals Gewest aan de basis ligt van de afname van het aantal verkeersdoden in België”, aldus Van Damme.
Stijging letselongevallen op autosnelwegen

Ook opvallend in de barometer is de stijging van het aantal letselongevallen op autosnelwegen. De toename bedraagt 3,7% ten opzichte van 2012. Het aantal gewonden neemt zelfs toe met 6%. “Deze toename heeft gelukkig geen invloed op het aantal doden, dat stabiel blijft”, merkt Van Damme op.
Meer doden tijdens weeknachten

De daling van het aantal letselongevallen doet zich voor op alle tijdstippen van de week. Bij de evolutie van de verkeersdoden springt één tijdstip er in negatieve zin uit: er vielen aanzienlijk meer doden in het verkeer tijdens weeknachten (+11 doden of +21,6%).

De barometers van het eerste, tweede en derde trimester van 2013 kunnen geraadpleegd worden op de website van het BIVV.

maandag 9 december 2013

Resultaten verkeersveilige nacht

In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december 2013 nam ook de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem deel aan de zeventiende “Verkeersveilige Nacht” van Oost-Vlaanderen. Het initiatief is de start van de BOB-campagne en meteen de aanzet tot meer eindejaarscontroles.

Nog steeds is alcohol de tweede doodsoorzaak op onze wegen en denkt 1 op 5 mensen dat enkele glaasjes geen negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.

In totaal werden er in onze politiezone 113 ademtesten afgenomen. 1 bestuurder bevond zich in de alarmfase. Tevens werden er 2 speekseltesten afgenomen met een positief resultaat.

In totaal werden er 410 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 125 voertuigen werden geflitst, deze bestuurders mogen een proces-verbaal in hun bus verwachten. 3 onder hen zullen in de komende dagen een intrekking van hun rijbewijs van het parket krijgen.

Verder werden en nog 6 processen verbaal van waarschuwing wegens inbreuken op de verkeerswetgeving uitgeschreven.

Met het oogpunt op de veiligheid van u en van iedereen op de weg, worden er nog verdere acties gepland.

Een verwittigd chauffeur ….

BOB-campagne : grotere pakkans

Ook dit jaar voert de politie extra alcohol- en drugscontroles uit tijdens de eindejaarperiode.

De BOB-campagne is ondertussen van start gegaan en de politie kiest dit jaar voor meer en kleinere politieploegen die veel minder lang op dezelfde plaats blijven staan.

Lees het volledige artikel (Bron De Beiaard van 06-12-2013) HIER

vrijdag 6 december 2013

Resultaten actie zwaar vervoer

Op donderdag 05 december 2013 voerde de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een actie zwaar vervoer uit in samenwerking met de douane en RVA. In totaal werden er 48 vracht-wagens en lichte vrachtauto’s aan een controle onderworpen. Alle chauffeurs werden onderworpen aan een alcoholcontrole, 1 chauffeur blies positief zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken op bevel van het parket.

Er werden 4 onmiddellijke inningen, voor een totaal bedrag van 720 euro, inzake niet respecteren van de rij- en rusttijden opgesteld. Er werden ook nog 3 processen verbaal van waarschuwing inzake technische eisen en verzekering opgesteld. Eén bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest met een positief resultaat, betrokkene mocht ook onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren op bevel van het parket. Verder werd er nog 1 proces verbaal opgemaakt voor bezit van verdovende middelen.

De douane nam 5 stalen mee voor verder onderzoek en de RVA nam 36 administratieve verklaringen af.

Kijkdagen gevonden voorwerpen Federale gerechtelijke politie Hoei

Een dievenbende uit het Roma-milieu heeft een reeks woningdiefstallen gepleegd, verspreid over het ganse land.
Een groot aantal waardevolle juwelen, alsook rommel en verschillende voorwerpen (PC – schermen, DVD speler, fototoestellen) werden in beslag genomen.
Om deze voorwerpen aan hun rechtmatige eigenaars terug te bezorgen organiseert De Federale Gerechtelijke Politie van Huy kijkdagen op :
Vrijdag 13 december en zaterdag 14 december 2013 telkens tussen 08.00 uur en 16.00 uur in hun lokalen gelegen in de rue de la Motte n°8 in 4500 Huy.
Aan de slachtoffers van inbraken wordt gevraagd de fotogallerij te raadplegen en te kijken of er een voorwerp of juweel bijstaat die hem toebehoort.
De slachtoffers melden zich, indien mogelijk, aan met een aangifte van diefstal en/of een PV -nummer of eventueel een foto van het voorwerp of juweel.

Indien u uw goederen herkent, neem dan op voorhand contact op met federale gerechtelijke politie van Huy om een afspraak te maken op 085/273.226 Tussen 08h30 en 12h00 of via de site pjfhuy.biens@skynet.be

Kan je een kopie krijgen van het proces-verbaal van een verkeersongeval?

Dat is niet mogelijk. De politie kan je de gegevens van de tegenpartij bezorgen en kan je, indien je erom gevraagd hebt, een kopie van je verklaring geven. 

Enkel de procureur des Konings van het parket van Oudenaarde kan jou (of je raadsman) de toelating geven om inzage en kopie te nemen van het dossier.

donderdag 5 december 2013

Resultaten verkeersacties

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 december 2013

Sint-Lievens-Houtem


Aantal controles : 225
Aantal overtredingen : 46

Herzele

Aantal controles : 583
Aantal overtredingen : 45

Zottegem

Aantal controles : 446
Aantal overtredingen : 86

Moet je altijd de politie bellen wanneer je bij een ongeval betrokken bent?

Als de schade meevalt en er niemand gewond is, kunnen partijen zelf de schadeformulieren (Europees aanrijdingsformulier) invullen, ondertekenen en opsturen naar de verzekeringsmaatschappijen.

Is er discussie, dan kan je de politie altijd ter bemiddeling ter plaatse vragen.

Wanneer er veel schade is en/of er één of meerdere gewonden zijn, moet je altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De politie neemt van alle bestuurders een ademtest af.

woensdag 4 december 2013

Wat is het verschil tussen “dronkenschap” en “alcoholintoxicatie” ?

Het hele jaar door lopen er BOB-campagnes en doen zowel de lokale als de federale politie regelmatig alcoholcontroles. Naar aanleiding van de BOB-campagne die momenteel plaatsvindt, van eind november 2013 tot eind januari 2014, herhalen we hier de wettelijke bepalingen en procedures op het vlak van alcohol achter het stuur.

Het verschil tussen “dronkenschap” en “alcoholintoxicatie”


Dronkenschap

Er bestaat geen wettelijke bepaling van de staat van dronkenschap. De rechtspraak zegt: de staat van dronkenschap is de toestand van een persoon die onder invloed van drank is in die mate dat hij zijn daden niet meer blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef ervan te hebben verloren.
Men herkent de staat van dronkenschap aan uitwendige tekens zoals een onzekere gang, bloeddoor-lopen ogen, dubbelslaande tong, kleverige mond ...

Alcoholintoxicatie

Dit is werkelijk de objectieve toestand die overeenkomt met de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid alcohol in het bloed of in de alveolaire lucht die door een bestuurder uitgeademd wordt. Ze wordt strafbaar zodra men de wettelijke limiet bereikt en dat is het geval vanaf 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht. Dat komt overeen met 0,5 g alcohol per liter bloed.

Onthoud dat beide begrippen niet noodzakelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het is immers best mogelijk dat men zich in staat van dronkenschap bevindt zonder dat men door alcohol geïntoxiceerd is of omgekeerd ...


Wie kan er aan een ademtest worden onderworpen ?

• De vermoedelijke dader van een verkeersongeval en elke persoon die dit ongeval mede heeft kunnen veroorzaken. Dit kan dus ook het slachtoffer (zelfs een voetganger) zijn.

• Iedereen die op de openbare weg een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing.

• Iedereen die op de openbare weg aanstalten maakt om een voertuig of rijdier te besturen (in dit geval zal er geen proces-verbaal opgesteld worden).

• Iedereen die na een rijverbod van 6 uur zijn rijbewijs wil terugkrijgen.


Wettelijke limieten

De begrippen 0,5 en 0,8 promille staan sterk in het geheugen gegrift, maar veel mensen begrijpen nog altijd niet de nieuwe normen die gebaseerd zijn op de uitgeademde alveolaire lucht. Dus voor alle duidelijkheid:

• men spreekt van 0,5 en 0,8 promille als het gaat om het aantal g alcohol per liter bloed;

• men spreekt van 0,22 en 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht als men in een ademtesttoestel blaast.

Er is uiteraard wel een verband tussen deze waarden: 0,5 g alcohol per liter bloed komt overeen met 0,22 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht en 0,8 g alcohol per liter bloed is evenveel als 0,35 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht.

Vrijstelling verkeersbelasting

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die wordt geheven op de stoom- of motorvoertuigen die dienen voor het vervoer van personen, hetzij voor het vervoer van goederen over de weg.Bepaalde categorieën van voertuigen die in principe belastbaar zijn, worden door bijzondere wettelijke bepalingen vrijgesteld van de verkeersbelasting. Over het algemeen wordt de vrijstelling verleend omdat het voertuig uitsluitend tot een welbepaald doel wordt aangewend.

Enkele vrijstellingen zijn:
  • de voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bijv. de Post, de brandweer, het leger, enz.);
  • de ziekenauto's en de voertuigen als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door grootoorlogsinvaliden (invaliditeit van minstens 60%);
  • gehandicapte persoon: een voertuig (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtauto) uitsluitend gebruikt als persoonlijk vervoermiddel door een persoon met een handicap (blinden, amputatie of volledige verlamming van bovenste ledematen, een blijvende invaliditeit van minstens 50% aan de onderste ledematen).
*   Het voertuig behoort niet toe aan een instelling voor gehandicaptenzorg die het voertuig uitsluitend gebruikt voor/door die instelling;
*   Indien het voertuig een lichte vrachtwagen is moet de persoon met een handicap beschikken over een attest van een geneesheer waarin de noodzaak van het gebruik van dit voertuig bevestigd wordt;
*   De gehandicapte persoon dient te beschikken over een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid.
  • de landbouwvoertuigen op voorwaarde dat ze uitsluitend gebruikt worden voor de landbouwarbeid;
  • de voertuigen of een samenstel van voertuigen gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg met een maximaal toegelaten massa (MTM) van minder dan 12 ton of minstens 12 ton te kunnen krijgen (occasioneel gebruik): voorwaarden:
het voertuig mag slechts af en toe op de openbare weg in België rijden;
het voertuig mag slechts gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen die als hoofdactiviteit niet het goederenvervoer hebben;
het voertuig mag gedurende de belastbare periode niet meer dan 30 dagen gebruikt worden;
het vervoer mag dat met dit voertuig gebeurt, geen aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie;
Opgelet: Vanaf 1 januari 2013 moet de aanvraag elk jaar opnieuw ingediend worden vóór de aanvang van de nieuwe belastbare periode.

  • taxi's of voertuigen verhuurd met bestuurder
  • motorfietsen met een cilinderinhoud < 251 cc die ingeschreven zijn bij de DIV.
Bepaalde van deze vrijstellingen gelden van rechtswege (bijv. gebruik voor openbare dienst) en worden dus automatisch toegekend.
De meeste vrijstellingen zijn vrijstellingen op aanvraag. Dit betekent dat de belastingplichtige die meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling dit voordeel slechts zal kunnen verkrijgen of behouden indien hij zijn recht op die vrijstelling zelf bewijst aan de hand van de nodige documenten en attesten.Het gaat ook meestal om doorlopende vrijstellingen wat betekent dat de aanvrager de vrijstelling blijft behouden zolang hij ook zijn nummerplaat behoudt.

Vrijstelling van het eurovignet

Het eurovignet is een recht voor het gebruik van het wegennet door motorvoertuigen en samengestelde voertuigen bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) minimum 12 ton bedraagt.
Het Belgische eurovignet maakt deel uit van een stelsel dat gemeenschappelijk is voor 6 landen van de EU waar het is ingevoerd, met name België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden. Dit houdt in dat dit gebruiksrecht, eenmaal geïnd, de belastbare voertuigen toelaat zonder formaliteiten op het grondgebied van deze zes landen te rijden.
Let wel: Duitsland heeft recent het eurovignet vervangen door een systeem van rekeningrijden voor vrachtwagens zwaarder dan 12 ton (de zogenaamde LKW - Maut). Meer informatie hierover vindt u ook op de website van het Duitse Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Hieronder enkele voertuigen (vanaf 12 ton MTM) die zijn vrijgesteld van het eurovignet:
·         De voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor taken van algemeen belang, bijvoorbeeld de brandweer, landsverdediging, ordehandhaving, enz. zijn onvoorwaardelijk vrijgesteld van de betaling van het eurovignet.
·         De voertuigen die toebehoren aan buitenlandse diplomatieke zendingen of internationale organisaties waarvoor een vrijstelling van alle belastingen is voorzien en de voertuigen toebehorend aan organismen of instellingen die vrijgesteld zijn van alle belastingen door een organieke wet zijn ook vrijgesteld.
·         De voertuigen in het Vlaamse Gewest, ingericht als winkelwagen, die uitsluitend hiervoor worden gebruikt.
·         Motorvoertuigen en samengestelde voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) ten minste 12 ton bedraagt.
Om een vrijstelling van het eurovignet van deze voertuigen te krijgen (occasioneel gebruik):
·           moet het voertuig ingeschreven zijn in België en mag het maar af en toe op de openbare weg rijden in België;
·         mag het voertuig slechts gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen die als hoofdactiviteit niet het goederenvervoer hebben;
·         moet het vervoer dat met deze voertuigen plaatsvindt, beperkt zijn tot het Belgisch grondgebied;
·         mag het voertuig gedurende de belastbare periode niet meer dan 30 dagen gebruikt worden;
Opgelet: Vanaf 1 januari 2013 moet de aanvraag elk jaar opnieuw ingediend worden vóór de aanvang van de nieuwe belastbare periode.