maandag 31 maart 2014

Diefstal met list : wat te doen nog voor je bezoek krijgt ?

De lokale politie maakt bejaarde burgers er regelmatig op attent dat ze waakzaam moeten zijn wanneer personen zich onaangekondigd en onder voorwendsels aan hun deur aanbieden. Doel van deze personen is immers enkel binnen te raken om te proberen alles van waarde te stelen.
Uiteraard is het belangrijk om juist te reageren bij een dergelijk verdacht bezoek, maar ook op voorhand kan je al een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om beter gewapend te zijn als iemand met slechte bedoelingen aan de deur staat.

Enkele voorzorgsmaatregelen die u altijd kan nemen.

· Zonder u niet af. Houd regelmatig contact met familie, kennissen of verenigingen. Zorg ervoor dat de buren uw telefoonnummer hebben en spreek af om nu en dan poolshoogte te gaan nemen bij elkaar.

· Sluit de buitendeuren altijd goed af en vergeet daarbij de garagepoort niet.

· Laat een veiligheidsketting of een spion plaatsen in de voordeur. Zo kunt u zien wie er aan de deur staat zonder te moeten opendoen.

· Als u alleen woont, laat dat dan niet duidelijk blijken uit het opschrift op uw brievenbus of op de bel.

· Bewaar geen grote sommen geld in huis. Waardevolle voorwerpen kan men best fotograferen en markeren.

· Houd belangrijke telefoonnummers (hulpdiensten, familie, buren, vrienden...) altijd binnen handbereik

zaterdag 29 maart 2014

Dodelijke ongevallen met motorrijders: risico’s en omstandigheden

In België, net zoals in de rest van Europa, zijn motorrijders vaker betrokken bij ernstige verkeersongevallen dan andere weggebruikers. Om dit fenomeen beter te kunnen begrijpen, heeft het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) een diepgaand onderzoek uitgevoerd. Het BIVV baseerde zich daarvoor op de gerechtelijke dossiers van 200 zware of dodelijke ongevallen waarbij motorrijders waren betrokken. De meeste van die ongevallen hadden plaats in 2010, een klein deel ervan in 2009.

Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Enerzijds wilde men achterhalen welke oorzakelijke en verzwarende factoren een rol spelen bij ernstige ongevallen met motorrijders in België. Anderzijds wilde men de typische situaties waarin dergelijke ongevallen gebeuren, identificeren. We zullen hier enkele belangrijke resultaten van dit onderzoek kort bespreken, maar eerst willen we even wijzen op de beperkingen van het BIVV-onderzoek.

Beperkingen van het onderzoek

In het onderzoeksrapport van de BIVV wordt duidelijk aangegeven dat deze grondige analyse van zware en dodelijke ongevallen met motorrijders op basis van gerechtelijke dossiers een aantal methodologische beperkingen heeft:

• De dodelijke ongevallen zijn oververtegenwoordigd in deze steekproef (1 op de 2); in werkelijkheid is de verhouding van dodelijke ongevallen tegenover zware ongevallen (zonder dodelijke slachtoffers) in België 1 op 7.
• Het onderzoek baseert zich hoofdzakelijk op processen-verbaal van de politie, maar de gedetailleerdheid van die informatie verschilt sterk van pv tot pv.
• Het alcoholpercentage in het bloed van de motorrijders die betrokken waren bij een zwaar of dodelijk ongeval, werd in de meeste gevallen in 2010 niet gecontroleerd.
• De onderzoekers zijn zelf nooit op de plaats van de ongevallen geweest.
• De gerapporteerde snelheid vlak voor het ongeval berust op een schatting. De hiervoor gebruikte methode leidt echter vaak tot een onderschatting van de snelheid.

Soorten ongevallen en hun oorzaken

De balans van “initiators” van een dergelijk ongeval helt licht over in het nadeel van de motorrijders. De initiator van een ongeval is niet noodzakelijk de (enige) verantwoordelijke voor het ongeval in juridische zin, maar hij heeft wel de verkeerssituatie zodanig gewijzigd dat het ongeval heeft kunnen gebeuren.
56% van de onderzochte ongevallen werd zo “geïnitieerd” door de motorrijder en 41% door een andere weggebruiker. Bij de resterende 3% was er sprake van een externe oorzaak, bijvoorbeeld het slechte wegdek. Motorrijders zelf, die zich vaak ergeren aan de slechte staat van de bepaalde Belgische wegen, schatten deze laatste oorzaak over het algemeen veel hoger in.

Bij 35% van de motorongevallen was de motorrijder de enige betrokkene. In 90% van die gevallen werd het ongeval veroorzaakt door de motorrijder zelf, meestal doordat hij de controle over het stuur verloor, of doordat hij begon te slippen bij het afremmen.

Bij de overige 65% van de ongevallen, waarbij dus nog een andere weggebruiker betrokken is, had in iets meer dan de helft van de gevallen de andere weggebruiker de motorrijder niet of veel te laat gezien. En in 10% van dit soort gevallen had de andere weggebruiker de snelheid waarmee de motor kwam aangereden, onderschat.
Vandaar dat verschillende recente campagnes enerzijds hameren op het belang van de zichtbaarheid van motorrijders, en anderzijds automobilisten erop wijzen dat ze steeds extra goed moeten opletten voor ze een manoeuvre uitvoeren.

Profiel: bijna 100 % mannelijk

De overgrote meerderheid (98%) van de verongelukte motorrijders waren mannen. De gemiddelde leeftijd van de motorrijders die bij de onderzochte ongevallen waren betrokken, was 40 jaar. Toch waren er in verhouding meer jonge mannen onder de slachtoffers. Het is dus zeker interessant om over enkele jaren na te gaan wat het effect is van de nieuwe procedure voor het behalen van een motorrijbewijs op de veiligheid van jonge motorrijders.

vrijdag 28 maart 2014

Bestuurlijke aanhouding van een persoon: wanneer en waarom?

Als iemand de openbare orde verstoort, deelneemt aan een manifestatie die uit de hand loopt of op het punt staat een misdrijf te plegen, kun hij bestuurlijk worden aangehouden. Maar wat is dat nu eigenlijk precies, een bestuurlijke aanhouding? En in welke omstandigheden is deze gewettigd?

De begrippen “bestuurlijke politie” en “openbare orde”

In het kader van de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden als bestuurlijke politie, mogen de politiediensten beperkingen opleggen aan de individuele rechten en vrijheden, indien nodig onder dwang. Het gaat hier vooral om de mogelijkheid iemand van zijn vrijheid te beroven om verstoring van de openbare orde te voorkomen of te stoppen.
Openbare orde is een ruim begrip en omvat zowel rust en veiligheid als volksgezondheid.

De term “bestuurlijke aanhouding” concreet

De bestuurlijke (of administratieve) aanhouding van een persoon door de politie kunnen we als volgt omschrijven: het ontnemen van de vrijheid van een persoon om te gaan en te staan waar hij wil, met het oog op de handhaving of het herstel van de openbare orde. De politie kan overgaan tot de bestuurlijke aanhouding:
- enkel en alleen als dit absoluut noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde;
- van personen die daadwerkelijk aan de basis liggen van de verstoring van de openbare orde;
- als dit de enige en beste manier is om de openbare orde te handhaven;
- als dit de meest adequate en minst gewelddadige vorm van interventie is.

Mogelijke omstandigheden die een bestuurlijke aanhouding rechtvaardigen

1) Wanneer een persoon de politie hindert bij de uitvoering van haar opdracht om het verkeer vrij te houden, kan een bestuurlijke aanhouding nodig zijn om een vlotte doorgang van het verkeer te herstellen.
Bijvoorbeeld: een groep mensen houdt een sit-in op een kruispunt of op een deel van een autosnelweg.

2) Wanneer een persoon daadwerkelijk de openbare orde verstoort.
Bijvoorbeeld: iemand veroorzaakt nachtlawaai op de openbare weg of in een voor het publiek toegankelijke ruimte.

3) Wanneer iemand duidelijk aanwijsbaar voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat een gevaar betekent voor de openbare orde of de openbare veiligheid.
Bijvoorbeeld: iemand staat op het punt om brand te stichten in een gebouw, of om iemand anders aan te vallen.

4) Wanneer iemand daadwerkelijk een misdrijf pleegt en hierdoor een ernstige bedreiging vormt voor de openbare rust of de openbare veiligheid. Of de bestuurlijke aanhouding nu gerechtvaardigd is of niet, de politie treedt in dit geval op om het misdrijf te stoppen en de openbare orde te herstellen of te vrijwaren.
Bijvoorbeeld: iemand is zo dronken dat hij een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen.

5) Wanneer iemand deelneemt aan een samenscholing die moet worden opgeheven door de politie omdat de betrokkenen:
- gewapend zijn;
- misdaden begaan of wanbedrijven plegen tegen personen en/of goederen;
- in overtreding zijn met de wet inzake het verbod op privémilities;
- de bedoeling hebben om te plunderen, mensen te bedreigen of aan te vallen...;
- zich verzetten tegen de toepassing van de wet, tegen een bevel van de politie of een politiemaatregel, tegen een beslissing van de rechter of een dwangbevel.
Bijvoorbeeld: manifestanten in Brussel willen het politiekordon doorbreken om de “neutrale zone” rond het Koninklijk Paleis en het Parlement te betreden.

In het kader van de opheffing van dergelijke samenscholingen mag de politie overgaan tot de bestuurlijke aanhouding van alle personen die de openbare rust verstoren, met als doel hen af te zonderen van de betrokken samenscholing en de openbare orde te herstellen.
donderdag 27 maart 2014

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag aanvragen

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kun je nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen, voor het aanvragen van een jachtvergunning, …

Er bestaan twee verschillende modellen

 • Model 2 heb je nodig wanneer je een job wilt uitoefenen waarbij je in contact komt met minderjarigen. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in een school wil werken.
 • Voor al het overige heb je model 1 nodig.

Het strafblad

Iedereen die een dergelijk getuigschrift nodig heeft, kan het aanvragen. Alles wat op je strafblad staat, wordt  erin vermeld.

Het strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. 'Veroordeeld zijn' wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak. Pas als iemand voor een strafbaar feit heeft moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is, wordt er gezegd dat hij of zij "een strafblad heeft". De straffen worden bijgehouden in een register. Ook het strafregister genoemd. Het beheer daarvan berust bij de burgemeester van een gemeente. Het zijn dan ook de gemeentediensten die het strafregister up to date houden. Dat is ook meteen de reden waarom een getuigschrift van goed zedelijk gedrag aangevraagd en bekomen wordt bij de gemeentediensten en niet bij de politie.

Vonnissen van de politierechtbank blijven  drie jaar  staan op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Daarna gaan ze er automatisch af. Vonnissen van de correctionele rechtbank blijven er altijd op staan.

Eénmaal in je leven kan je eerherstel vragen voor correctionele vonnissen. Hiervoor mag je de laatste drie jaar geen correctionele veroordeling hebben en moeten alle burgerlijke partijen vergoed zijn.

De meeste burgers hebben gelukkig een 'blanco' strafblad en dat staat dan ook zo in het getuigschrift voor goed zedelijk gedrag.

 Afhandeling

het getuigschrift voor goed zedelijk gedrag wordt  niet  afgeleverd door de politie maar door de gemeente van je woonplaats dienst bevolking en/of burgerzaken. Het blijft daar aan te vragen en op te halen.

Nog maximaal 30 km/u op wegen met F99-borden

Vanaf 31 maart 2014 geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u op de wegen die zijn aangeduid met de verkeersborden F99a, F99b of F99c. Die borden wijzen de wegen aan die voorbehouden zijn voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen.

  
De aanwijzingsborden F99a, F99b en F99c.

Tot op vandaag voorzag de Wegcode geen specifieke snelheidsbeperking voor deze wegen, waardoor de snelheidslimiet op 90 km/u lag. De wegbeheerder (of zijn gemachtigde) was verplicht om een lagere snelheid aan te geven met extra verkeersborden (C43). De invoering van een uniforme regeling moet de gemeentebesturen dus heel wat werk besparen.

Bovendien moet het de veiligheid op wegen met een F99a, F99b of F99c-bord verhogen. Op die wegen zijn immers ook gemotoriseerde voertuigen van en naar de aanliggende percelen toegelaten, net als niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers, voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht en hulpverlening, en prioritaire voertuigen.

De wijziging ligt in de lijn van de andere bijzondere snelheidsbeperkingen in de Wegcode. Voor een woonerf is een maximale snelheid van 20 km/u van toepassing, voor een verhoogde inrichting 30 km/u, net zoals voor de zone-30 en de fietsstraat.

De wet van 29 januari 2014 treedt in werking op 31 maart 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Wanneer begint de zomertijd?

In de nacht van zaterdag 29 maart 2014 op zondag 30 maart 2014 schakelen we over van wintertijd op zomertijd. 

Om juist te zijn: we draaien de klok één uur vooruit, twee uur wordt drie uur.
De overschakeling naar zomertijd heeft gevolgen:
·         zondagochtend zal je één uur minder kunnen slapen;
·        het zal langer klaar zijn daardoor kan je meer van het daglicht genieten om activiteiten te doen, zoals in de tuin werken of sporten. Kinderen kunnen langer buiten spelen en mensen zullen meer tijd in openlucht kunnen doorbrengen;
·         er wordt minder elektriciteit verbruikt.

dinsdag 25 maart 2014

Ik heb een proces-verbaal ontvangen, maar geen overschrijvingsformulier. Hoe kan ik alsnog betalen?

Allereerst dient u na te gaan of u een proces-verbaal met overschrijving (onder rubriek “bijkomende inlichtingen”) of een gewoon proces-verbaal hebt ontvangen. Dit kan u zien aan het nummer dat bovenaan vermeld wordt (begint met "OU").

a) "OU 98" + bedrag onderaan (onder rubriek “bijkomende inlichtingen”)
Het betreft hier een onmiddellijke inning. U zou dan automatisch een overschrijvingsformulier moeten krijgen in de komende dagen. Indien deze toch verloren zou gegaan zijn bij het versturen, zult u na een maand opnieuw een herinnering krijgen met nogmaals een overschrijvingsformulier. Het antwoord-formulier moet niet worden ingevuld als u akkoord gaat met de betaling.

b) "OU 93", "OU 94" of "OU 95"
Het betreft hier een gewoon proces-verbaal inzake een verkeersinbreuk waarbij het dossier door het Politieparket te Oudenaarde behandeld moet worden. Zij zullen beslissen over het verder gevolg, met name seponering, minnelijke schikking of dagvaarding. Bijgevolg zult u dan ook geen overschrijvingsformulier ontvangen en dient u te wachten tot u bericht krijgt van het Politieparket. U bent verplicht het antwoordformulier in bijlage terug over te maken aan de verbaliserende politiezone.

maandag 24 maart 2014

Resultaten verkeersacties

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 20 maart 2014

Zottegem

Aantal controles: 624
Aantal overtredingen: 61

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 242
Aantal overtredingen: 44

Herzele

Aantal controles: 446
Aantal overtredingen: 125

Resultaten verkeersacties

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 21 maart 2014

Zottegem

Aantal controles: 705
Aantal overtredingen: 105

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 172
Aantal overtredingen: 34

Herzele

Aantal controles: 272
Aantal overtredingen: 34

vrijdag 21 maart 2014

De verplichte inhoud van de verbandkist in je wagen

Je wist wellicht al dat je wagen voorzien moet zijn van een verbandkist of -etui. Maar heb je die al eens geopend en de inhoud ervan bestudeerd? Je kunt er niet zomaar instoppen wat jij denkt dat nodig is ...

De wetgever legde namelijk vast wat zo’n verbandkist moet bevatten.

Het KB houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 28.03.1968) bepaalt dat personenwagens die niet gebruikt worden voor bezoldigd vervoer van personen en die niet voorzien zijn van de verbanddoos zoals voorzien in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, voorzien moeten zijn van een verbandetui of -kist.

Die verbandkist moet ten minste de volgende zaken bevatten :

 • Een individueel steriel verband van 12 cm op 14 cm om wonden af te dekken.
 • Een driehoekig verband in steriel gaas met een basis van 1,30 m om een arm te ondersteunen of om een wonde af te dekken.
 • Twee cambric zwachtels (7 cm op 5 cm en 10 cm op 5cm), gewikkeld in lasbaar papier, voor het verbinden van een slagaderlijke bloeding. Deze zwachtels kunnen ook worden gebruikt als tijdelijk verband bij het toedienen van de eerste zorgen.
 • Een zakje met tien antiseptische (ontsmettende) hechtpleisters.
 • Twee sluithaakjes (agrafen) of twee veiligheidsspelden om verbanden te sluiten.
 • Een overzicht van de inhoud van de verbandkist.
 • Een beschrijvende en geïllustreerde toelichtingsnota van de mond-op-mondbeademing met de vermelding dat je die kunt toepassen met een mondstuk, dus zonder rechtstreekse aanraking.
 • De toelichtingsnota met betrekking tot "de eerste hulp vóór de aankomst van de arts".

woensdag 19 maart 2014

Aanhangwagens : onderschat het diefstalrisico niet !!

Eigenaars van aanhangwagens (voor bagage, motortransport of boten) onderschatten dikwijls het risico op diefstal, of die aanhangwagen nu onder een dak staat of niet en al dan niet beveiligd is met een antidiefstalslot. Een paar eenvoudige maatregelen volstaan meestal om de kwade bedoelingen van dieven te verijdelen, of tenminste het speurwerk van de politie naar de daders te vergemakkelijken.

Enkele praktische preventietips :
 • Laat het chassisnummer op het chassis zelf graveren. Laat ook je nationaal nummer op verschillende plaatsen graveren, in het bijzonder op de disselboom.
 • Neem detailfoto’s van de aanhangwagen en berg die op een veilige plek op, samen met de documenten van de sleep.
 • Stal de aanhangwagen als het kan in een gesloten loods achter slot. Als hij toch buiten moet staan, plaats hem dan tussen een muur en een ander hindernis om diefstal te bemoeilijken.
 • Verwijder één van de wielen en het reservewiel en berg deze in een slotvaste garage
 • Gebruik een disselslot en eventueel een wielklem.

Politiescholen openen hun deuren op 29 maart 2014!

opendeur politieschoolZie je een job bij de politie wel zitten? Wil je graag meer weten omtrent de opleiding tot inspecteur? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de werking achter de schermen en de mens achter het blauwe uniform?

Op zaterdag 29 maart 2014 openen alle politiescholen hun deuren voor het publiek! In alle provincies kan je een kijkje nemen in de wereld van de politie. Tussen 10:00 uur en 16:00 uur kan je terecht in de politiescholen van Brussel, Brugge, Antwerpen, Gent, Asse en Genk.
Studenten, leraars en collega's geven u graag een woordje uitleg en er zijn allerhande demonstraties gepland.

U ziet, een bezoekje loont zeker de moeite! Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten.
Meer informatie vindt u op www.jobpol.be. Inschrijven kan hier.

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 18 maart 2014

Zottegem

Aantal controles: 666
Aantal overtredingen: 116

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 387
Aantal overtredingen: 97

Herzele

Aantal controles: 221
Aantal overtredingen: 16

Resultaten verkeerscontroles

Op maandag 17 maart 2014 voerde de lokale politie een algemene controle op het gebruik van de gordel; gsm en het parkeren op plaatsen voor mensen met een handicap.

Resultaten :

6 OI 's gordeldracht
1 OI gebruik gsm achter het stuur
4 OI's verkeerdelijk parkeren
1 OI parkeren op een plaats voor gehandicapten
3 PVW 's wegens inbreuken op de verkeerswetgeving

Bij noodsituatie : laat je verwittigen via be-alert.be

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. De manier waarop u wordt verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak.
Alarmering via SMS bij een noodsituatie
Alarmering via SMS bij een noodsituatie
Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt aan de modernisering van de alarmeringskanalen.
BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren.
Met BE-ALERT, verschaft het Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse hulp aan de bevoegde overheden door een geautomatiseerd en modern systeem voor de alarmering van de bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat voor het crisisbeheer besluiten om een alarmeringsboodschap te sturen via de kanalen waarover zij beschikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen te ontvangen, dient u zich op voorhand in te schrijven.
Via deze inschrijving, kunt u bovendien kiezen om verwittigd te worden via :
•     spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon
•     SMS op uw mobiele telefoon
•     schriftelijke boodschap via e-mail
•     schriftelijke boodschap via fax
De overheden kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. Wij raden u dus aan om vanaf nu de officiële pagina’s van uw gemeente, provincie of nationaal crisiscentrum te volgen.
Sinds maart 2014 beschikken alle provinciegouverneurs en het nationaal Crisiscentrum over een operationele toegang tot BE-ALERT. Op gemeentelijk niveau, zal BE-ALERT in eerste instantie getest worden door 33 pilootgemeenten die de huidige tool zullen evalueren.
BE-ALERT zal echter voortdurend evolueren. Nadien zal BE-ALERT ter beschikking worden gesteld van alle burgemeesters van het land.
Momenteel, zelfs indien uw gemeente BE-ALERT nog niet test, kunt u zich reeds inschrijven om alarmeringsboodschappen te ontvangen. Indien de gouverneur van uw provincie bijvoorbeeld een eventuele noodsituatie coördineert, dan zal hij u op die manier boodschappen kunnen sturen via het systeem.
Hoe inschrijven?
•    Inschrijven kan via be-alert.be

dinsdag 18 maart 2014

Geldigheidsduur identiteitskaart verlengd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed. Een bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet die de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart verlengt en een tweede duidt de categorieën van mensen aan voor wie een andere geldigheidsduur geldt.

Het eerste ontwerp legt de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 vast op 1 maart 2014. Vanaf dan zal de elektronische identiteitskaart tien jaar in plaats van vijf jaar geldig blijven, vanaf de datum van de aanvraag. Het tweede ontwerp legt de categorieën van mensen vast voor wie de geldigheidsduur korter of langer is:
 • Belgen vanaf 75 jaar krijgen een elektronische identiteitskaart die dertig jaar geldig is. De certificaten van de elektronische identiteitskaart dienen echter om de tien jaar vernieuwd te worden, opdat ze functioneel zouden blijven indien nodig.

 • Voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar is de geldigheidsduur beperkt tot 6 jaar.
Ter info: alle Belgen vanaf twaalf jaar dienen houder te zijn van een elektronische identiteitskaart.
Deze maatregel houdt een aanzienlijke vereenvoudiging in voor de burgers en vermijdt dat oudere burgers zich naar het gemeentehuis moeten begeven.

maandag 17 maart 2014

Automobilisten in de buurt van vrachtwagens


Wij vergeten regelmatig dat vrachtwagens veel moeilijker te manoeuvreren zijn dan auto’s en dat hun omvangrijke afmeting aan de basis ligt van talrijke dode hoeken voor de bestuurder. Laat ons enkele veiligheidstips herhalen voor automobilisten die zich in de buurt van vrachtwagens bevinden.

Verdubbel de aandacht in de nabijheid van vrachtwagens : 
 • Behoud altijd een veiligheidsafstand achter een vrachtwagen ; aarzel niet om die te vergroten als de lading niet afgedekt is of naar achter uitsteekt.
 • Wring u niet tussen twee vrachtwagens in als de ruimte te beperkt is, vrachtwagens hebben immers een grotere stopafstand nodig.
 • Wanneer een vrachtwagen een manoeuvre uitvoert, laat dan voldoende ruimte en houd rekening met de dode hoeken.
 • Snijd een vrachtwagen nooit de pas af, verwittig hem tijdig van uw manoeuvre door uw richtingsaanwijzers te gebruiken.

Kennisgeving diefstalpreventieadvies op bouwplan

Opdat onze inwoners zich nog veiliger zouden voelen, biedt de politiezone de kans aan bouwers of verbouwers in onze politiezone om een diefstalpreventieadvies te bekomen op basis van een bouwplan. Dit heeft als grote voordeel dat met een kleine meerprijs hun woningen beter beveiligd wordt en dat er ook geen extra werk mee gepaard gaat.

Bouwers en verbouwers zullen bij het verkrijgen van hun bouw- of verbouwvergunning dit aanbod aangeboden krijgen via de dienst stedenbouw van hun respectievelijke woonplaats. Hierna volstaat het contact op te nemen met de dienst diefstalpreventie van de politiezone. Dit kan via het algemeen telefoonnummer 09/3644730, via email (politiezonezottegem@pz5429.be) of rechtstreeks via de coördinator ( Luc.vandenberghe@pz5429.be ).  Onze gebrevetteerde  diefstalpreventieadviseurs zullen dan een afspraak maken en een aangepast beveiligingsadvies opmaken. Hiervoor zal men uitgenodigd worden in het diefstalpreventielokaal te Sint-Lievens-Houtem, Edgar Tinelstraat 9c. Tevens kan men daar kennis maken met allerlei beveiligingsmateriaal.

Leuk om weten is dat er een belastingvermindering voorzien is van 30 % van het geïnvesteerde bedrag, evenwel met een maximum van 760 €. Dit geldt voor alle investeringen om uw woning te beveiligen tegen inbraak en brand. Ook voor de zelfstandigen is er een fiscaal voordeel voor de aanbreng van inbraakwerende maatregelen.

Resultaten verkeerscontroles van afgelopen week

Resultaten actie zwaar vervoer van 13 maart 2014

40 ademtesten afgenomen (allen waren Safe)
6 OI 's Tachograaf
1 PVW technische keuring
2 PV 's rijbewijs

Resultaten flitscontroles zonder onderschepping van 14 maart 2014

Herzele

Aantal controles: 1029
Aantal overtredingen: 229

Zottegem

Aantal controles: 901
Aantal overtredingen: 169

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 55
Aantal overtredingen: 2

Resultaten flitscontroles met onderschepping van 16 maart 2014

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 104
Aantal overtredingen: 16

Herzele

Aantal controles: 153
Aantal overtredingen: 24

Zottegem

Aantal controles: 266
Aantal overtredingen: 43

Tijdens deze actie werden er 15 bestuurders onderworpen aan een ademtest, slechts 1 bestuurder blies positief. 1 bestuurder werd onderworpen aan een speekseltest gebruik drugs in het verkeer met een positief resultaat tot gevolg, hiervoor werd een proces-verbaal opgemaakt. Verder werd er 1 OI gordeldracht, 1 PV gordeldracht, 1 PV rijbewijs en 1 PVW inbreuk op de verkeerswetgeving opgemaakt.

zondag 16 maart 2014

Hoe ver mag ik mijn voertuig van een kruispunt parkeren ?

Als automobilist is het niet altijd eenvoudig om te onthouden hoe ver je precies je voertuig van een kruispunt mag laten stilstaan of parkeren. Hieronder vind je een korte herhaling.

Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren :

• Als het een gevaar betekent voor de andere weggebruikers of als het hen onnodig hindert (algemeen principe) ;

• Op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeerslichten ;

• Op minder dan 20 meter voor verkeersborden.

Uitzondering: als de hoogte van het voertuig, lading inbegrepen, niet meer dan 1m65 bedraagt en de onderkant van het bord zich ten minste 2 m boven de rijbaan bevindt.

vrijdag 14 maart 2014

Bezoek onze digitale muur en geef uw mening over onze twitteraccount

Onze twitteraccount is ondertussen iets meer dan 1 jaar actief en heeft ondertussen meer dan 1000 volgers.

Tijd dus om eens te luisteren wat u goed of minder goed vindt aan onze berichtgeving.  

Alle opmerkingen / suggesties zijn welkom !

Via onze "digitale muur" kan u ons laten weten wat u ervan vindt :

Een bericht op onze muur plaatsen doet u als volgt :
 • klik op een willekeurige plaats, typ een titel en maak u bericht
 • als u klaar bent klik dan op een willekeurige plaats op de muur.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

donderdag 13 maart 2014

Resultaten verkeersacties

Op woensdag 12 maart 2014 voerde de lokale politie een aktie bromfietscontrole uit.

Resultaten :

1 PV drugs in het verkeer
1 PV opgefokte bromfiets
5 OI 's gebruik gsm
2 OI 's gordeldracht
1 PVW wegens inbreuken op de verkeerswetgeving

Infodag "een job als inspecteur bij de politie"

Op zaterdag 29 maart tussen 10u en 16u organiseert de dienst rekrutering & selectie samen met OPAC een infodag voor al wie interesse heeft voor een job als inspecteur bij de politie.

Er zullen die dag infostands & activiteiten ingericht worden die de kandidaat een beeld zullen geven van de selectieproeven, de basisopleiding en de loopbaanmogelijkheden.

Meer info : https://www.dropbox.com/s/mqzgwk72ubsgxch/jobinfodag%20Gent.pdf

woensdag 12 maart 2014

Wat je moet weten over onbeveiligde Wi-Fi-netwerken

Het aantal diefstallen van gegevens via publieke Wi-Fi-netwerken stijgt. Dat meldt Europol, de Europese politieorganisatie. Wij zetten 6 tips op een rijtje om zo veilig mogelijk via een publiek Wi-Fi netwerk te surfen.
 1. Maak niet zomaar verbinding met een onbekend Wi-Fi-netwerk en kijk steeds na of de naam van het netwerk klopt
 2. Doe nooit online betalingen via niet-beveiligde verbindingen of onbekende Wi-Fi-netwerken
 3. Als je inlogt op accounts zoals je webmail, kijk in je browser na of je op een veilige verbinding surft. Dit is het geval wanneer er vooraan in de URL https staat in plaats van http. Is dit niet het geval, geef dan geen wachtwoorden en log niet in.
 4. De veiligste manier om voor je werk verbinding te maken is via een Virtual Private Network (VPN)
 5. Zorg dat je computer juiste beveiligingsinstellingen en –programma’s (zoals een firewall) heeft en up-to-date is
 6. Als je computer of firewall erom vraagt: kies de optie “Publiek netwerk” wanneer je verbinding maakt

Meer informatie vind je op de website van safeonweb.be

maandag 10 maart 2014

Hoe de diefstal van je auto vermijden ?

Veel autodiefstallen worden vergemakkelijkt door de nonchalance van de eigenaars, die het opportunisme en de professionaliteit van de autodieven onderschatten.

Hoe autodiefstal voorkomen ?
 • Laat de wagen nooit met draaiende motor of met de sleutel op het contact achter, ook niet om snel de krant te halen. 
 • Parkeer op goed verlichte en drukbezochte plaatsen. As je een garage hebt, zet de wagen dan binnen. Sluit alle toegangen naar die garage af. 
 • Laat geen reservesleutels in de wagen achter. 
 • Geef de sleutel niet af aan een onbekende (parkeerbewaker, ...), het is te gemakkelijk om er snel een kopie van te maken. 
 • Sluit alle ramen, deuren en koffer af, ook als je maar even weg bent. Als de auto een antidiefstalinstallatie heeft, activeer die dan met de afstandsbediening. 
 • Draai de voorwielen in de richting van de stoep en blokkeer het stuurslot. Bij recente wagens gebeurt dit automatisch als je de sleutel uit het contact haalt. 
 • Laat de wagen in versnelling staan en trek de handrem. Dat bemoeilijkt het opheffen en takelen. 
 • Het gebruik in bepaalde omstandigheden van een speciale stuurstang of een metalen constructie die de pedalen of de versnellingspook blokkeert kan een bijkomende hindernis vormen. 
 • Neem de boorddocumenten uit de auto.

Aangifte alarmsysteem


Vanaf 1 juli 2010 moeten alle alarmsystemen binnen de tien dagen na het eerste gebruik verplicht geregistreerd worden op de website www.police-on-web.be . De verplichte informatie doorgegeven tijdens deze registratie komt in een databank terecht die ervoor moet zorgen dat de politie efficiënt en snel kan optreden bij onraad. Het is immers belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden. Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid kan garanderen.

Gegevens wijzigen of afmelden? Ook daarvoor is maximaal tien dagen de tijd.
Verder nog, om ervoor te zorgen dat de informatie juist en actueel is, moeten deze gegevens jaarlijks worden gevalideerd (ook indien deze niet gewijzigd zijn).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types alarmsystemen :
 • Alarmsysteem aangesloten op een alarmcentrale : De alarmcentrale neemt de registratie volledig voor zijn rekening. Als gebruiker hoeft u niets te doen.
 • Alarmsysteem niet aangesloten op een alarmcentrale : Aangifte door de gebruiker binnen de tien dagen na eerste gebruik.
Gebruikers die reeds voor 1 juli 2010 over een alarmsysteem beschikten, moesten deze ten laatste op 1 juli 2010 hebben aangegeven.

Hoe kan u zich registreren?
Om uw alarmsysteem te registreren hebt u uw elektronische identiteitskaart (e-id + pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig. Alle nodige informatie over de e-id vindt u op: www.eid.belgium.be.
Surf naar de website www.police-on-web.be en volg deze stappen:
 • Alarmsystemen
 • Beheer alarmsysteem’: kies uw profiel, vul vervolgens uw persoonsgegevens in en meld uw alarm aan. Volg daarna de vaste procedure
Alarmsysteem goed geregistreerd? Dan ontvangt u meteen uw gebruikersnummer. Bewaar dit goed. In geval van een alarmmelding moet u dit meedelen aan de politiediensten.
Hoe kan u wijzigingen melden ?
Voor wijzigingen aan uw systeem kan u eveneens terecht op www.police-on-web.be.
Indien uw gegevens gewijzigd zijn klikt u op ‘wijzigen’. Vervolgens wijzigt u de foute gegevens en klikt op ‘volgende’. U krijgt nu een samenvatting van de aangifte met de nieuwe gegevens. Onderaan deze samenvatting klikt u op ‘bevestigen’. Uw nieuwe gegevens zijn nu bevestigd en gelijktijdig werd de jaarlijkse validatie gedaan. Als bewijs kan u dit document afdrukken, verder hoeft u niets meer te doen.
Hoe de jaarlijkse validatie uitvoeren ?
Deze validatie verhindert dat de databank “vervuilt” met verouderde gegevens.
Jaarlijks krijgt de gebruiker een e-mail met vraag om de gegevens te actualiseren dan wel te bevestigen. Blijft die e-mail zonder reactie, dan worden de gegevens van het alarmsysteem mogelijk op termijn geschrapt.
U gaat naar www.police-on-web.be.
Indien uw gegevens niet gewijzigd zijn, klikt u op ‘jaarlijkse validatie’. U krijgt vervolgens een samenvatting van de aangifte. Onderaan deze samenvatting klikt u op ‘bevestigen’. Uw jaarlijkse validatie is nu bevestigd, als bewijs kan u dit document afdrukken.
Meer info vindt u bij :
FOD Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76
1000 Brussel

Opgelet voor nieuwe phishing-mail (KBC)

Sommige mensen ontvingen recent de volgende mail :

"Geachte klant KBC,

Account Verificatie, Sinds Vrijdag 17 januari 2014 werken wij met een nieuw beveiligings systeem. Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat er geen misbruik kan worden gemaakt van uw rekening door bijvoorbeeld kwaadwillende software of een virus dat zich op uw computer heeft geinstalleerd. Om ervoor te zorgen dat ook uw rekening wordt beveiligd door ons nieuw systeem,verzoeken wij u hieronder eenmalig de hyperlink te volgen om vervolgens uw gegevens te verifieren. Zodra u dit heeft gedaan, zal er door een van onze medewerkers contact met u worden opgenomen om het gehele proces te voltooien en uw rekening te beveiligen (KLIK HIER OM UW ACCOUNT BIJWERKEN)
Warandeberg 2, 1000 Brussels Belgium. "

Wat doen met phishing mails?
U kan die best gewoon deleten en verder niet meer naar omzien. 

Of u kan ze natuurlijk ook doorsturen naar uw bank zodat die op de hoogte is van de praktijken en ze eventueel een bericht kan plaatsen op haar website om andere klanten te waarschuwen.

Een aantal vuistregels qua veilig online internetbankieren:

Een bank zal nooit e-mails versturen waarin de vraag staat om in te loggen of gegevens in te voeren. Dit is al een eerste belangrijk aspect. Als je een dergelijke mail krijgt dan is die nooit van jouw bank!

Als iemand belt om iets te testen dan is dit ook niet de bank. Banken bellen geen klanten om zaken te testen, daarvoor hebben ze wel eigen systemen.

De afzender van het bericht zal komen van een domeinnaam dat gelijkt op de naam van de bank maar nooit identiek. bvb : www.bank-kbc.com is niet hetzelfde als www.kbc.be, www.ing-bank.net is niet hetzelfde als www.ing.be.


zaterdag 8 maart 2014

Noodnummer "112" altijd en overal bereikbaar

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie.

Als je in België naar het noodnummer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan.

We raden je daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnummer 101 te bellen.

vrijdag 7 maart 2014

Vingerafdrukken op verblijfsvergunning niet meer zichtbaar? Nieuwe documenten aanvragen

Vanaf 15 maart 2014 zijn vreemdelingen verplicht om hun verblijfsdocumenten te laten vervangen wanneer de vingerafdrukken die erop staan zodanig beschadigd zijn dat ze niet meer kunnen vergeleken worden met de afdrukken op hun verblijfstitel.

Het gemeentebestuur zal dan een nieuwe verblijfs- of vestigingsvergunning (of ander type verblijfsdocument) uitreiken met dezelfde vervaldatum als het originele. Op het nieuwe document wordt wel gemeld dat het om een vervanging gaat. Dat is niet zo wanneer de verblijfstitel wordt vernieuwd wegens beschadiging van de vinger-afdrukken tussen het moment dat de titel werd aangevraagd en de vernieuwing ervan.
Nieuw is ook dat vreemdelingen van 75 jaar of ouder hun verblijfs- of vestigingsvergunning, Europese blauwe kaart of EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene voortaan niet meer moeten laten vernieuwen. Op deze algemene regel geldt wel één uitzondering: nieuwe documenten zijn wel nodig wanneer ze willen gaan reizen.
De verplichting om een vernieuwing aan te vragen werd eerder al opgeschort voor vreemdelingen opgenomen in een ziekenhuis of verpleeginrichting en vreemdelingen opgesloten in een strafinrichting of inrichting voor de bescherming van de maatschappij. Hun vrijstelling geldt sinds 19 augustus 2012. Alle andere vreemdelingen moeten zich tussen de 45e en de 30e dag voor de vervaldatum van hun vergunning aanbieden bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats.

Senioren aan het stuur? Risico's evalueren en reageren.

Indien de naasten bijzonder aandachtig zijn, zullen zij gealarmeerd worden door:
 • De aanwezigheid van verdachte krassen op het koetswerk.
 • Het twijfelen vooral bij het inhalen, in bochten naar links, wanneer er voorrang moet verleend worden, enz.
 • Het traag rijden, het niet meer in het midden van de rijstrook rijden.
 • De vrees om vooral 's nachts en in de stad bij druk verkeer te rijden.
 • De reacties van andere personen die aarzelen om bij de bejaarde persoon in kwestie in de auto te stappen.
De omgeving heeft zeker de verantwoordelijkheid om er over te waken dat de bejaarde persoon geen gevaar wordt in het verkeer. Maar het is niet evident om het onderwerp met de betrokkene aan te kaarten en de directe confrontatie is niet de beste oplossing. Algemene vragen stellen in de zin van "Hoe gaat het met het autorijden?", of anders voorstellen om een medische check-up te laten uitvoeren, zal beter werken en is meer diplomatisch.
Vervolgens komt het er op aan om aan een alternatief te denken, ga op tijd een gesprek aan met de bejaarde als je meent dat autorijden te veel risico's inhoudt:
 • Ofwel is de uitslag positief en kan de senior zonder risico's blijven rijden, zonder twijfel mits enkele voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld beperkingen inbouwen, zoals niet meer op de snelweg rijden en enkel bij daglicht autorijden. Soms kan een korte cursus in de rijschool bepaalde rijvaardigheden opfrissen of angsten voor complexe verkeerssituaties wegnemen.
 • Ofwel is betrokkene niet meer rijgeschikt, wat de omgeving er zal toe dwingen om gepaste maatregelen te nemen. Deze zullen een enigszins dwingend karakter hebben (overredingskracht of verbod) maar de naasten zouden de bejaarde persoon eveneens moeten kunnen verzekeren dat die zijn of haar autonomie kan bewaren zodat hij of zij zich niet geïsoleerd voelt. Besluiten jullie om de betrokke niet meer te laten autorijden, dan kan het rijbewijs ingeleverd worden bij de gemeente.

Resultaten verkeerscontroles

Op donderdag 06 maart 2014 werd er op het ganse grondgebied van onze politiezone geflitst.

Herzele

Aantal controles: 1290
Aantal overtredingen: 38

Zottegem

Aantal controles: 527
Aantal overtredingen: 40

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 966
Aantal overtredingen: 114

Is uw huisnummer goed zichtbaar?

huisnummerIn geval van nood moeten politie-, brandweer- of ambulancediensten zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Dit betekent dat ze de opgegeven locatie gemakkelijk en snel moeten kunnen vinden. Een goed zichtbaar huisnummer vormt hierbij een grote meerwaarde!
Regelmatig stellen onze medewerkers vast dat een huisnummer niet goed zichtbaar is of dat er geen nummer werd aangebracht. Soms zijn de nummers te klein of verborgen achter bladeren of struiken. Ook in het donker moet een huisnummer goed leesbaar zijn.
In noodgevallen telt elke seconde. Daarom doen wij de volgende oproep aan al onze inwoners, om hun eigen veiligheid te verzekeren.
Is uw huisnummer duidelijk leesbaar van op de openbare weg? Kan je het ook 's nachts goed zien?

donderdag 6 maart 2014

Verkoop van vuurwapens tussen particulieren: de regels

Dit artikel behandelt enkel de verkoop of schenking van vergunningsplichtige wapens tussen particulieren die hun verblijfplaats in België hebben. Er zijn immers geen voorschriften voor het verkopen, het schenken en het verwerven van vrij verkrijgbare wapens.

Voor de verkoop van een vergunningsplichtig wapen is het gebruik van een formulier model 4 of model 9 verplicht, afhankelijk van het feit of de verwerver al dan niet over een jachtvergunning of een sportschutterslicentie beschikt. Enkel de wapens die wettelijk voorhanden worden gehouden, mogen worden verkocht of weggeschonken. Het is de verkoper of schenker die vooraf moet nagaan of de verwerver meerderjarig is en aan de wettelijke vereisten voor het verwerven van het wapen voldoet. Hiertoe baseert hij zich op de identiteitskaart of het paspoort van de verwerver en de documenten die het verwerven van het wapen toelaten.

Na de verkoop of schenking moet de vroegere eigenaar van het wapen zijn eigen vergunning binnen de acht dagen terugsturen naar de overheid die ze heeft afgeleverd.

De verwerver verkrijgt het wapen met een formulier model 4

De kandidaat-verwerver stuurt een aanvraag voor een vergunning tot aankoop/bezit van het wapen aan de provinciegouverneur van zijn verblijfplaats. Indien aan alle vereisten voldaan is, stuurt de gouverneur hem een formulier model 4 dat hij door de verkoper of schenker laat invullen. Deze laatste overhandigt vervolgens luik A van het formulier aan de verwerver en stuurt luik B binnen de maand naar de provinciegouverneur van de provincie waar de verwerver zijn verblijfplaats heeft.

De verkoper of schenker stuurt tot slot zijn eigen vergunning binnen de acht dagen terug aan de overheid die ze heeft afgeleverd.

De verwerver verkrijgt het wapen met een formulier model 9

Personen die over een geldige jachtvergunning of sportschutterslicentie beschikken kunnen bepaalde wapens verwerven die met hun vergunning overeenstemmen, zonder vooraf een aanvraag bij de provinciegouverneur in te hoeven dienen.

De verkoper of schenker downloadt dan een formulier model 9 van de website van de provincie en vult de drie luiken in. De verkoper of schenker bewaart zelf een kopie van het formulier. Binnen de acht dagen stuurt de verkoper of schenker de twee andere kopieën naar de provinciegouverneur van de provincie waar de verwerver zijn verblijfplaats heeft. De gouverneur brengt er een inschrijvingsnummer op aan en bezorgt de verwerver een van de twee kopieën.

De verkoper of schenker stuurt zijn eigen vergunning voor dit wapen binnen de acht dagen terug naar de overheid die ze heeft afgeleverd.

Dit is de procedure zoals ze bij wet is bepaald.

Het wapen wordt verworven door een persoon die van een model 4 of 9 is vrijgesteld

Het betreft hier de verkoop of schenking aan een persoon die beschikt over een erkenning als wapenhandelaar, tussenpersoon of wapenverzamelaar, een museum, de staat of iemand die van het formulier model 4 of 9 is vrijgesteld.

De verkoper of schenker stuurt zijn eigen formulier (model 4 of 9) binnen de acht dagen na de verkoop of schenking aan de provinciegouverneur die ze heeft afgeleverd en deelt hem de identiteit van de verwerver mede.

Resultaten verkeerscontroles

Resultaten snelheidscontroles zonder onderschepping van 04 maart 2014

Zottegem


Aantal controles : 1164
Aantal overtredingen : 14

Herzele

Aantal controles : 128
Aantal overtredingen : 39

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles : 579
Aantal overtredingen : 110

Resultaten actie gordel - gsm- gehandicaptenkaart van 05 maart 2014

13 OI 's gordeldracht
2 OI 's gsm
1 PVW slecht leesbare nummerplaat

woensdag 5 maart 2014

Agressief gedrag bestaat in soorten en maten


Bij het hanteren van agressieve situaties maken we een onderscheid tussen drie grote types van agressie. Zo spreken we respectievelijk over frustratieagressie, instrumentele agressie, en pathologische agressie. Elk type heeft zijn eigen kenmerken én een eigen "gebruiksaanwijzing" ... Hier volgen enkele tips om het onderscheid tussen de verschillende types te maken. In een volgende bijdrage bieden we een leidraad om bij iedere vorm op de meest effectieve wijze te reageren.
Frustratieagressie
In heel wat gevallen is agressie een ongecontroleerde ontlading van opgebouwde en opgekropte woede. Het deksel vliegt van de ketel, de opgebouwde frustratie zoekt zich een weg naar buiten, de vulkaan barst uit ... De agressor verliest hierbij zijn zelfcontrole, het wordt hem te veel en hij is even niet meer voor rede vatbaar. Vaak staat deze agressie niet in verhouding tot de uiteindelijke aanleiding. De finale trigger is eigenlijk niet meer dan een kleinigheid die er nét teveel aan was.
Verkeersagressie is een typevoorbeeld van frustratieagressie: een reeks grotere en kleinere tegenvallers op de weg, opgehouden worden, tijd verliezen, geen parkeerplaats vinden enz. geven bijzonder vaak aanleiding tot frustratie en agressie.

Instrumentele agressie
Instrumentele agressie daarentegen is (in tegenstelling tot frustratieagressie) vooral goed gecontroleerd gedrag. De agressie wordt heel bewust en gericht gebruikt om iemand anders onder druk te zetten of te overbluffen. De instrumentele agressie is heel doelgericht en wordt geleidelijk opgevoerd. De agressor zal immers eerst trachten zijn doel te bereiken met “zachtere” middelen: vriendelijk zijn, complimentjes maken, de ander op zijn hand krijgen.

Pas wanneer dit niet lukt zal hij de druk gradueel opvoeren: de bedreigingen worden aanvankelijk subtiel, in een verder stadium meer uitdrukkelijk geformuleerd. Pas wanneer de voorgaande middelen falen wordt de dader zichtbaar agressief. Hij kan dan overschakelen op roepen, kleineren, zich opblazen, met voorwerpen gooien, op tafel slaan enzovoort.

Pathologische agressie
Pathologische agressie tenslotte is een uiting van een bepaald ziektebeeld of een chemisch of neurologisch falen. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrische patiënten, een geriatrisch ziektebeeld, een delirium tremens (alcoholintoxicatie) of de onthoudingsverschijnselen bij een druggebruiker (“cold turkey”).

Waar de agressie bij een instrumentele agressor heel fijntjes wordt gedoseerd om de tegenstander te manipuleren, wordt een pathologische agressie helemaal niet geleid of gestuurd. Het is een blind gedrag, dat zich tegen niets of niemand in het bijzonder richt. De dader is zich ook weinig of niet bewust van wat hij doet. De situatie wordt hierdoor bijzonder onvoorspelbaar, en moeilijk te hanteren.

maandag 3 maart 2014

Verkeersveiligheidsbarometer: 44 verkeersdoden minder in 2013

Vorig jaar is de veiligheid op de Belgische wegen gevoelig verbeterd. Er vielen 44 minder doden ter plaatse, een afname met 6,5% tegenover 2012. Het aantal gewonden daalde met 5,8%, het aantal letselongevallen met 6,5%. De cijfers zijn te vinden in de meest recente Verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV, die vandaag bekend werd gemaakt. “Deze goede resultaten zetten België in de goede richting voor het behalen van de tussentijdse doelstelling van 630 doden 30 dagen in 2015”, aldus het BIVV.
De barometer van de verkeersveiligheid van het BIVV geeft trimestrieel een overzicht van het aantal verkeersongevallen met letselschade en het aantal verkeersslachtoffers (gewonden en doden ter plaatse).


Historisch laagterecord
Tussen 2012 en 2013 is het aantal doden ter plaatse met 6,5% gedaald: van 672 naar 628. Het aantal gewonden daalde met 5,8% (van 56.451 naar 53.184) en het aantal letselongevallen met 6,5% (van 44.359 naar 41.471). Alle indicatoren tonen de laagste cijfers ooit opgetekend in de loop van een jaar. Om het definitieve aantal doden op onze wegen te kennen moet daar nog het aantal personen bijgeteld worden die binnen de 30 dagen na het ongeval aan hun verwondingen overlijden. Volgens de schattingen van het BIVV zal dit aantal voor 2013 ongeveer 720 bedragen, ten opzichte van 767 in 2012.
Sterke daling doden in Waalse Gewest
De vastgestelde daling van het aantal letselongevallen op federaal niveau wordt door alle Gewesten gedeeld: -7,7 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, -6,7 % in Vlaanderen en -5,7 % in Wallonië. De evolutie van het aantal doden ter plaatse verschilt wel sterk. De grootste daling wordt opgetekend door het Waalse Gewest: van 322 in 2012 naar 288 in 2013, wat een daling betekent met 13,7%. Als die dalende tendens aanhoudt, is het Waalse Gewest volgens het BIVV op weg om de doelstelling van maximaal 250 doden 30 dagen in 2015 te halen.
Stagnatie in Brussel en Vlaanderen
Met 21 doden ter plaatse in 2013 blijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de vork van het aantal doden dat wordt geregistreerd sedert meerdere jaren. Er wordt één dode meer geregistreerd dan in 2012. De doelstelling voor 2015 is maximaal 16 doden 30 dagen. In Vlaanderen werden 4 doden minder geregistreerd dan in 2012. Volgens de schattingen van het BIVV zal het Vlaamse Gewest ongeveer 370 doden 30 dagen registreren in 2013. Als de tendens van de afgelopen jaren zich voortzet, zal Vlaanderen de doelstelling van maximaal 324 doden 30 dagen in 2015 kunnen behalen.
Fors minder doden bij ongevallen met vrachtwagens
De daling van het aantal letselongevallen kan veralgemeend worden voor alle types weggebruikers. Maar er is slechts één type weggebruiker waarbij het aantal doden ter plaatse sterk daalt: bij ongevallen met vrachtwagens vielen 23 doden minder (106 doden in 2012, 83 in 2013). Het aantal doden ter plaatse bij voetgangers, fietsers en bromfietsers bleef stabiel. Er is ook minder goed nieuws. Er vielen meer doden onder de motorrijders (+7 doden) en de inzittenden van lichte vrachtwagens (+4 doden).
Meer letselongevallen op snelwegen
Voor het eerst sinds 2007 stijgt het aantal letselongevallen op autosnelwegen in vergelijking met het jaar voordien. De toename bedraagt 2,4% ten opzichte van 2012. Het aantal gewonden stijgt zelfs met 5,3%. Het aantal doden neemt echter met 6 af, wat een laagterecord oplevert.
Meer doden ’s nachts
Het aantal letselongevallen daalt zowel tijdens weekendnachten als weeknachten. De afname is wel groter tijdens het weekend. Daartegenover staat dat er ’s nachts meer doden vielen: +7 in weekendnachten, +5 in weeknachten.
Minder ongevallen met jonge automobilisten
Wat de letselongevallen met jonge automobilisten (18-24 jaar) betreft, was de situatie nog nooit zo gunstig: het aantal doden ter plaatse in deze ongevallen daalt voortdurend en fors sinds 2004, het eerste jaar van verschijning van de barometer. Ten opzichte van 2012 ligt dit aantal 11,9% lager (16 doden minder). Het aantal letselongevallen met jonge automobilisten daalt dan weer continu sinds 2008. Ten opzichte van 2013 bedraagt de daling 10,4%.
‘Bemoedigend resultaat’
“Sedert 2011 werden ongeveer 190 levens gered op onze wegen. Dat is een zeer bemoedigend resultaat”, zegt Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Mobiliteit. “Toch verliezen jaarlijks nog meer dan 700 personen het leven in verkeersongevallen. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland blijft het aantal doden per 100.000 inwoners twee keer hoger in ons land. Het komt er dus op aan onze inspanningen verder te zetten om deze cijfers te laten dalen en de doelstellingen voor 2015 (maximaal 630 doden) en 2020 (420 doden) te behalen.”

De barometer en de grafieken zijn raadpleegbaar op
de website van het BIVV.

Resultaten verkeerscontroles

Op zaterdag 01 maart 2014 werd er op het ganse grondgebied van onze politiezone geflitst.

Sint-Lievens-Houtem

Aantal controles: 480
Aantal overtredingen: 88

Zottegem

Aantal controles: 915
Aantal overtredingen: 57

Herzele

Aantal controles: 944
Aantal overtredingen: 148

Slepen met nood- of hulpkoppeling op autosnelweg voortaan verboden

Op 1 maart 2014 is een reeks wijzigingen in de Wegcode van kracht geworden. Daardoor is het niet meer toegelaten om op een autoweg of autosnelweg een voertuig te slepen met een nood- of hulpkoppeling. Wanneer een voertuig die weg dus niet meer op eigen kracht kan verlaten, moet een takelwagen opgeroepen worden.
Autowegen en autosnelwegen oprijden met een nood- of hulpkoppeling was al langer verboden. Maar tot 1 maart mochten voertuigen die op een dergelijke weg pech kregen, wel nog gesleept worden met een nood- of hulpkoppeling op voorwaarde dat ze hem verlieten bij de eerstvolgende afrit.
Ook dat is nu dus verboden.

zaterdag 1 maart 2014

Nieuwe verkeersborden in Wegcode: parking elektrische voertuigen, tankstations en zones met beperkte parkeertijd

De Wegcode krijgt een update. 

De regering introduceert onder meer een verkeersbord dat parkeren voorbehoudt voor elektrische voertuigen. Er komen ook nieuwe verkeersborden om het begin en het einde van een zone met beperkte parkeertijd aan te geven. 

Verder kan het verkeersbord F63 ‘benzinepost’ voortaan worden aangepast met een afbeelding voor LPG, CNG- en elektrische wagens. 

De wijzigingen gelden vanaf 1 maart 2014. Deze wijzigingen kan je raadplegen via www.wegcode.be