zaterdag 31 oktober 2015

Rotonde of niet ?

Om de veiligheid en de vlotheid van het verkeer te bevorderen, worden er steeds meer rotondes aangelegd. Zowel automobilisten als fietsers moeten op een rotonde bepaalde regels naleven. Dit onderwerp zullen we echter in andere artikels bespreken. Laat het ons hier hebben over het begrip ‘rotonde’ zoals dat bepaald is in de wegcode.
          
Wat ook haar vorm mag zijn (cirkel, rechthoek, vierkant, ...), een rotonde is een ruimte :

• waarop het verkeer in één richting geschiedt;

• rond een aangelegd middeneiland, gesignaleerd met verkeersborden D5 (verplicht rondgaand verkeer);

• waarvan alle toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 (omgekeerde driehoek) of B5 (STOP).

Wegmarkeringen kunnen de aanwezigheid van deze verkeersborden bevestigen en de plaats aanduiden waar men moet stoppen of voorrang verlenen. Deze wegmarkeringen zijn echter niet verplicht.


Als er geen verkeersborden B1 of B5 staan en er geen andere voorrangsregeling aanwezig is, dan is een weg waarop het verkeer geschiedt in één enkele richting rond een centrale inrichting géén rotonde zoals de wegcode dat bepaalt.

In dat geval geldt de algemene regel van de voorrang aan rechts : de bestuurders die deze plaats willen oprijden, hebben dus voorrang op diegenen die er al op rijden.

vrijdag 30 oktober 2015

Fietsers: hoe in groep rijden?

Met de terugkeer van het goede weer verschijnen ook de wielertoeristen weer massaal op onze wegen. Maar wat zijn de regels als men met verscheidene fietsers samen rijdt? Mogen twee fietsers naast elkaar rijden ? Mag een groep fietsers de rijbaan gebruiken? Wanneer moet men wegkapiteins en begeleidende auto’s voorzien?

Als u met z’n tweeën of in kleine groepen (minder dan 15 personen) fietst 

U moet het fietspad gebruiken. U mag er met z’n tweeën naast elkaar op rijden voor zover u geen andere tweewielers, die u willen inhalen of kruisen, hindert.

Op de rijbaan met z’n tweeën naast elkaar rijden is toegelaten, maar let op dat het kruisen met een tegenligger mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom moet u weer achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

Als u deel uitmaakt van een groep van minstens 15 fietsers:

U bent u niet verplicht om het fietspad te volgen.

U mag permanent met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat u gegroepeerd blijft. U mag alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mag u nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen.

Is uw groep niet groter dan 50 fietsers, dan mag u zich laten vergezellen door ten minste twee wegkapiteins en ten hoogste twee begeleidende auto’s.

Telt de groep meer dan 50 deelnemers, dan moet u vergezeld worden door twee begeleidende auto’s en minstens twee wegkapiteins.

dinsdag 27 oktober 2015

Project burgerparticipatie

In de politiezone Zottegem-Herzele-StLHoutem wordt het project burgerparticipatie toegepast.

De doelstellingen van het project zijn :
 • De organisatie van een festiviteit op de openbare weg (karnavalstoet-fietstocht-...) in de meest veilige omstandigheden laten verlopen voor de deelnemers en de andere weggebruikers.
 • Organisatoren op een actieve manier betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van een festiviteit en dit in samenspraak met de lokale politie.
 • Ter beschikking stellen van de benodigde signalisatie.
 • Politionele inzet tijdens bepaalde festiviteiten optimaliseren en de beschikbare politiecapaciteit efficiënt verdelen.
 • Concreet zal er steeds een voorafgaand contact zijn met de organisatie teneinde hen te betrekken bij de voorbereiding omtrent het verloop van de festiviteit op de openbare weg (bepalen van het parcours-inzet politie en signaalgevers-beveiliging-...). 
Nadien zullen de gemaakte afspraken worden opgenomen in de vergunning welke door de bestuurlijke overheid wordt afgeleverd.

Voor het ontlenen van het materiaal (signalisatiebord, verkeerskazuivels) kan u steeds terecht bij uw wijkpolitie.

Politiezone nam deel aan "Zuiddag 2015"

Op donderdag 22 oktober 2015 was het opnieuw Zuiddag. Voor het tiende jaar op rij ‘spijbelden’ jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken. Hun vergoeding (€ 50) gaat naar een goed doel in Nicaragua, dit in samenwerking met Vredeseilanden. 

Zuiddag en de deelnemende jongeren kiezen elk jaar zorgvuldig een project van een erkende en gecontroleerde organisatie. Voor 2015 werd gekozen voor het "jongeren in Nicaragua aan zet in de cacaosector"

Samen met jongeren wereldwijd strijdt Zuiddag dus voor een betere samenleving.  

Jürgen Geldhof, coördinator van de Afdeling Ondersteuning licht toe dat de Lokale Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem in het raam van de strategische doelstelling “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” van het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 graag deelneemt aan dergelijke initiatieven. Wij waren dan ook onmiddellijk bereid om op de Zuiddag Quinten Troncquo van het Koninklijk Atheneum te Zottegem een dagje te laten meehelpen op het onthaal en bij de dienst verkeer.   

Wanneer mag de politie zonder huiszoekingsbevel binnenkomen ?

Wanneer politiebeambten zien dat er rook uit een onbewoonde woning komt, mogen ze dan zonder huiszoekingsbevel naar binnen? Als de waterleiding in een kelder is gesprongen door de vrieskou, maar de bewoners zijn niet thuis, mag de politie dan binnendringen om de hoofdkraan af te sluiten? Een kind in gevaar is verdwenen in een bos op privéterrein; moet de politie dan wachten op toestemming van de eigenaar voor ze het terrein mogen doorzoeken?

In dit artikel onderzoeken we wanneer en hoe politiebeambten – in het kader van hun taak om hulp te verlenen, met name aan personen die in gevaar zijn – een privéwoning of een voertuig mogen binnengaan wanneer de ernst van de situatie dat vereist.

Plaats en context

Om ze op een grondige manier te kunnen onderzoeken, mogen politiebeambten de volgende plaatsen betreden:

- gebouwen en aanhorigheden;

- vervoermiddelen;

- onbebouwde zones (bossen, weiden, akkers ...).

Politiediensten ondernemen in principe dergelijke acties om mensenlevens te redden of goederen te beschermen. Zij gaan ook op zoek naar de bron van het gevaar en proberen die, indien nodig, onschadelijk te maken.

Wanneer is er sprake van gevaar ?

Een interventie van de politie is mogelijk zonder huiszoekingsbevel:

- in geval van brand of overstroming;

- bij een natuurramp (wervelstorm, vloedgolf, aardbeving ...), een ramp (treinongeluk, vliegtuigcrash, ernstige milieuvervuiling, explosie, gaslek, verkeersongeval ...) of een andere situatie waarin er direct groot gevaar dreigt;

- wanneer het leven of de fysieke integriteit van personen ernstig wordt bedreigd.


Voorwaarden

Het betreden door politiebeambten van gebouwen (huizen en aanhorigheden), vervoermiddelen en onbebouwde zones (bossen, weiden ...) zonder huiszoekingsbevel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit mag namelijk enkel gebeuren:

- op verzoek of na toestemming van de persoon die de plaats daadwerkelijk bewoont of in gebruik heeft;

- op eigen initiatief en ambtshalve wanneer de eigenaar, bewoner of gebruiker niet bereikbaar is en het gesignaleerde gevaar niet op een andere manier kan worden bezworen;

- op eigen initiatief en ambtshalve in onbebouwde zones bij dreigend en groot gevaar.

In deze welomschreven gevallen mag er ter plaatse een onderzoek worden uitgevoerd door iedere politieambtenaar, ongeacht het tijdstip.


Evacuatie

Wanneer voor de veiligheid van personen en de bescherming van goederen een evacuatie van de plaats noodzakelijk is, mag deze worden uitgevoerd door iedere politiebeambte, maar wel uitsluitend op bevel en volgens de richtlijnen van een officier van de bestuurlijke politie.

Deze laatste evalueert de noodzaak tot evacuatie en bepaalt op welke manier dit moet gebeuren. Moeten alle aanwezige personen worden geïdentificeerd? Moeten ze allemaal op één plaats worden samengebracht? Moeten ze worden overgebracht naar een of meerdere opvangcentra? Moet de omgeving worden afgezet?

In geval van een evacuatie moet de officier van bestuurlijke politie ook de burgemeester op de hoogte brengen, die aan het hoofd staat van de bestuurlijke politie van de gemeente, en een proces-verbaal opstellen.

zondag 25 oktober 2015

Mag ik een alarmpistool in huis hebben ?


De zogenaamde alarmwapens zijn imitaties van handvuurwapens, bedoeld om een derde persoon met geluid af te schrikken door hem de indruk te geven dat men gewapend is, zodat hij op de vlucht slaat. Zijn deze alarmwapens vrij in de handel te verkrijgen? Mag men ze in huis hebben? En is dit aangewezen? ...

De verkoop en het gebruik van alarmwapens zijn gereglementeerd door het Koninklijk Besluit van 18 november 1996, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 29 december 2006. Wanneer een bepaald model werd gehomologeerd door de Proefbank voor vuurwapens, mag het wapen vrij worden verkocht (artikel 3 van de Wapenwet van 8 juni 2006); is dat niet het geval, dan is er een vergunning voor nodig.

Enkel en alleen een geluid produceren


Een homologatiegetuigschrift dat wordt afgegeven aan de wapenfabrikant of -handelaar, bevestigt dat het betreffende model van alarmwapen niet geschikt is of niet gemakkelijk geschikt kan worden gemaakt voor het afvuren van een vast, vloeibaar of gasvormig projectiel. Met andere woorden, een alarmpistool dat vrij mag worden verkocht, kan enkel en alleen een geluid produceren.

Het Belgische homologatiemerkteken wordt aangebracht op elk exemplaar van het goedgekeurde model: dat merkteken bestaat uit de aanduiding “BEL” gevolgd door een getal van 5 cijfers. Een alarmwapen met zo’n merkteken kunt u dus vrij in de handel verkrijgen en mag u in huis hebben zonder dat daar een vergunning voor nodig is. De patronen voor dit soort alarmwapens zijn eveneens vrij verkrijgbaar in de handel.

Als u al voor de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 (d.w.z. voor de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad van 20 december 1996), een dergelijk alarmwapen zonder vergunning in uw bezit had, mocht u dit gewoon behouden zonder verdere stappen te moeten ondernemen, op voorwaarde dat het betreffende model ondertussen was gehomologeerd of dat de aanvraag tot homologatie nog niet was behandeld.

Wanneer de homologatie van het betreffende model wordt geweigerd door de Proefbank voor vuurwapens, moet u als houder van een dergelijk alarmwapen binnen de drie maanden na de weigering het wapen laten registreren (artikel 17 van de Wapenwet van 8 juni 2006) als wapen met vergunningsplicht. 


Een alarmpistool in het openbaar dragen ?


Wanneer u een alarmwapen in het openbaar bij u draagt, moet u daar wettige reden voor hebben en mag dit geen inbreuk betekenen op de openbare orde en veiligheid.

Het bezit van een alarmwapen is verboden voor minderjarigen en de overdracht van een dergelijk wapen mag dan ook alleen plaatsvinden nadat de koper zijn identiteitskaart of paspoort heeft voorgelegd. 


We willen er hier wel op wijzen dat het gebruik van een alarmwapen niet echt wordt aangeraden in geval van een agressie. Wanneer de aanvaller zelf gewapend is en uw “wapen” ziet, zal hij zich bedreigd voelen en eerder de neiging hebben om zelf het vuur te openen... Een alarmwapen is ook niet erg doeltreffend in het geval dat de inbreker u te lijf wil gaan.

Een alarmwapen is geen speelgoed! Wanneer u de trekker overhaalt, kunnen er poederresten of metaaldeeltjes uit de loop komen die op korte afstand de huid of de ogen kunnen verwonden. Bovendien kan de knal die een dergelijk wapen veroorzaakt, in een kleine ruimte of vlakbij het oor, definitieve gehoorschade veroorzaken. Denk dus eerst heel goed na voor u een alarmpistool in huis haalt.

Wat na een verkeersongeval ?

De website www.watnaeenverkeersongeval.be informeert verkeersslachtoffers en hun omgeving over de gevolgen van een verkeersongeval op verschillende vlakken :
 • sociaal
 • emotioneel
 • medisch
 • verzekeringstechnisch
 • juridisch
Betrokkenen bij een verkeersongeval vinden er ook informatie over contact met lotgenoten en een lijst met veelgestelde vragen van andere verkeersslachtoffers.

Meer informatie vind je ook in terug in de gids 'Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval'.

Je kan de PDF-versie hier downloaden.

zaterdag 24 oktober 2015

Tractor ≠ vrachtwagen

tractor3Landbouwvoertuigen zoals tractoren mogen enkel ingezet worden voor land- en bosbouw en voor tuinbouw of viscultuur. Sinds enige tijd verschijnen er meer en meer tractoren in het verkeer voor ondernemingen die niets met landbouw te maken hebben, bv. bouwwerken of transport. Omdat tractoren gebruik kunnen maken van “rode” gasolie, zijn die voertuigen goedkoper inzetbaar dan vrachtwagens. Dit zorgt natuurlijk voor oneerlijke concurrentie tegenover bedrijven die zich wel aan de regels houden.

Om deze ongelijkheid weg te werken, worden aparte kentekens (rood of wit) uitgereikt voor landbouwvoertuigen.

De politie organiseert regelmatig controleacties op het gebruik van landbouwvoertuigen. Deze controles gebeuren vaak in samenwerking met andere politiezones, de Federale Wegpolitie en overheidsdiensten zoals de FOD Mobiliteit.

Rij je zelf niet met een tractor? Vroeg of laat kom je er eentje tegen op de weg. Hou daar als weggebruiker rekening mee: net als een vrachtwagen heeft een tractor een dode hoek en kan zo'n gevaarte niet even gemakkelijk uitwijken of stoppen als een auto.

vrijdag 23 oktober 2015

Een wapen voor “sportschieten” ? Hoe zit het ermee ?


Welke wapens zijn toegelaten voor het sportschieten ?


Een ministeriëel besluit van 15 maart 2007 bepaalt de lijst van vuurwapens die voor het sportschieten ontworpen zijn. Voor deze wapens zijn de houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld van een voorafgaande vergunning voor de aankoop en het bezit. Toch moeten deze wapens in het Centraal Wapenregister opgenomen worden door de Dienst Wapens van de Provincie, die hiervoor dan een model 9 zal uitreiken.

Andere types van vergunningsplichtige wapens, die niet in dit ministeriëel besluit voorkomen, kunnen ook voor het sportschieten toegelaten zijn. Voor deze wapens is een klassieke vergunning tot voorhanden hebben, model 4, noodzakelijk. In een decreet van 6 juli 2007 heeft de Franse Gemeenschap een lijst gepubliceerd van alle wapentypes die zij geschikt acht om aan sportschieten te doen.

Een wapen bezitten is niet noodzakelijk

Om het sportschieten te beoefenen is het niet noodzakelijk om zelf een wapen te bezitten. Het volstaat om houder te zijn van een sportschutterslicentie. De schietstand of een collega sportschutter mogen, volgens bepaalde regels, een wapen ter beschikking stellen voor de duur van de schietsessie.

Uiteindelijk bepaalt de schietstand welke soorten wapens en munitie in die infrastructuur toegelaten zijn.

En wanneer men met sportschieten wenst te stoppen ?

Wanneer een sportschutter beslist om niet langer actief te zijn als sportschutter, moet de sportschutterslicentie aan de sportschietfederatie worden teruggestuurd.

Vanaf dan mag de schutter de wapens nog drie jaar houden zonder munitie, maar het is verboden om nog met deze wapens te schieten. Tijdens deze periode kan het sportschieten toch hervat worden, mits een aanvraag tot hernieuwing van de sportschutterslicentie.

Wenst de sportschutter definitief het sportschieten vaarwel te zeggen, dan bestaat de mogelijkheid om de wapens zonder munitie toch langer dan drie jaar te behouden. In dit geval geeft de wet de ex-schutter nog twee maanden extra om een aanvraag voor passief wapenbezit (zonder munitie) in te dienen bij de Provinciale Wapendienst.

Enkele voorbeelden van bedrog op het internet

Het doel van de bedrieger is u geld afhandig te maken, en zelfs zich uw identiteit aan te matigen om in uw naam te handelen. De eenvoudigste en doeltreffendste verdediging daartegen is de voorstellen af te wijzen ook al zijn ze verleidelijk (wonderproducten, gemakkelijke geldwinst enz.), en geen persoonlijke gegevens mee te delen.

Hierbij enkele voorbeelden van bedrog of bedrieglijke praktijken om u te helpen deze beter te herkennen.

Doorverkoop van concerttickets

Fan van een artiest waarvan het concert in een mum van tijd dreigt te zijn uitverkocht?
Wees op je hoede en denk na alvorens als de bliksem de eerste de beste verkoopsite aan te klikken in de zoekresultaten van een zoekmotor.

Betaaltelefoonnummers van het type 0900 of diensten via SMS

De meeste diensten via telefoon worden veelal tegen een correcte prijs gefactureerd. Volgens de wet mag u op elk ogenblik de tarieven ervan raadplegen. Niettemin slagen sommige dienstverleners erin u geld af te troggelen via betaalnummers door van uw onoplettendheid misbruik te maken.

Facebook slachtoffer van piraten en misleidende reclame!

Gebruik van uw Facebook statuut om bedrieglijke reclame te maken en om de gebruikers aan te zetten om mirakelpillen om te vermageren te bestellen..

Valse loterijen

Is het u nooit overkomen dat u belangrijke (materiële of financiële) winsten beloofd werden? Wantrouw zulke offertes! Die zijn te mooi om waar te zijn!

Nigeriaanse brieven

Is het u nooit overkomen dat u een verleidelijk voorstel krijgt van financiële transactie of investering? Loop er niet in, wantrouw offertes die te schoon zijn om echt te zijn!

Huisarbeid

Veel mensen trachten hun koopkracht te verhogen met thuis te werken. Zorg echter dat u niet in de val loopt van kwaadwillige mensen. Een aantal van dergelijke aanbiedingen gebruikt betaaltelefoonlijnen of dure sms-diensten, zogenaamd om werkzoekenden in te schrijven. Wees waakzaam!

Autoreclame

Brandstofprijzen schieten omhoog. Het idee dat er geld met je wagen kan verdiend worden, wordt dan ook zeer verleidelijk. Blijf waakzaam: sommige ondernemingen zijn niet altijd correct.

Meubelverkoop

Werd u nog nooit telefonisch uitgenodigd om als koppel een schitterend cadeau af te halen in een geheel nieuwe zaak in uw buurt, zonder enige aankoopverplichting, enkel en alleen om kennis te maken met de collectie salons, beddengoed of andere meubels?

donderdag 22 oktober 2015

Actieplan fietsverlichting

De lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem zal, net als vorig jaar, intensieve controles uitvoeren op het correct gebruik van de fietsverlichting. De controles zullen voornamelijk ’s morgens en ’s avonds georiënteerd zijn naar de schoolomgevingen, stations Herzele en Zottegem, fuifzaal en publieke fietsenbergplaatsen.

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en ook in alle andere omstandigheden waarbij het zicht beperkt is tot een afstand van 200 m moeten fietsers en bromfietsers zowel voor- als achterlicht laten branden. Dat geldt ook voor kinderfietsen, mountainbikes en racefietsen.

Vanaf begin oktober 2017 en dit gedurende de ganse maand wordt er preventief gecontroleerd. In een tweede fase, gedurende de maanden november en december, volgt een repressieve periode. Fietsers die na de preventieve periode NIET in orde zijn, zullen geverbaliseerd worden.

Dit actieplan is mede het gevolg van diverse meldingen van weggebruikers dewelke geconfronteerd werden met niet verlichte fietsers, bromfietsers, ….en dit als zeer verkeersonveilig ervaren.

Getraumatiseerd door een schokkende gebeurtenis ... wat kunt u doen ?

Wanneer iemand slachtoffer of getuige was van een onverwachte en schokkende gebeurtenis – zoals een aanranding, een gewapende overval of een ernstig verkeersongeval – is dat een traumatiserende ervaring, waardoor de betrokkene wordt geconfronteerd met de eigen kwetsbaarheid en dood, met de angst om te sterven of zwaargewond te raken.

Een dergelijke traumatiserende gebeurtenis kan een sterke angst, een gevoel van onmacht en soms zelfs een intens gevoel van afschuw veroorzaken. Vaak voelt iemand zich achteraf ook schuldig, bijvoorbeeld over wat hij of zij heeft gezegd, gedaan ... of had moeten zeggen of doen.

Na zo’n ervaring zal de betrokkene de gebeurtenis in gedachten ook steeds weer opnieuw beleven. Hij of zij kan het niet loslaten, denkt er voortdurend aan, slaapt slecht, kan zich niet meer concentreren op het werk, heeft geen aandacht meer voor de anderen, beleeft geen plezier meer ... Soms is een bepaald woord, een geluid of een geur al genoeg om alles weer opnieuw te beleven en te worden overvallen door angst en verdriet.

Mensen die een traumatiserende gebeurtenis hebben meegemaakt, vertonen doorgaans een aantal typische symptomen: de gebeurtenis telkens opnieuw beleven, alles vermijden wat hen aan de gebeurtenis zou kunnen herinneren, hyperactiviteit, angst ... De verschijnselen kunnen een tot drie maanden duren en worden normaal in de loop van die periode stilaan minder sterk. Als ze na zes maanden nog niet zijn verdwenen, spreken we van chronische symptomen en is het raadzaam een beroep te doen op deskundige hulp, bijvoorbeeld van een arts of een psycholoog.

Een dergelijke ervaring heeft een verregaande invloed op iemand en kan zijn of haar visie op het leven ingrijpend veranderen. Toch is het van groot belang die ervaring te “accepteren” en een plaats te geven: hij of zij zal het nooit vergeten, maar moet er wel mee leren leven ...

Wat kunt u doen als u zo’n traumatiserende gebeurtenis heeft meegemaakt ?

Doe tijdig een beroep op deskundige hulpverlening
Een deskundige hulpverlener kan u helpen om beter te begrijpen wat er met u gebeurt en kan u begeleiden bij uw angsten en onzekerheden.

Zonder u niet af
Omring u met vrienden en/of familieleden die u vertrouwt; zij kunnen u steunen en u een luisterend oor bieden.

Probeer het niet weg te duwen, maar praat erover
Het is belangrijk om te accepteren dat u de gebeurtenis af en toe opnieuw “beleeft”, ook al is dat moeilijk en pijnlijk. Door erover te praten, zullen die pijnlijke ervaringen en gevoelens langzaam maar zeker slijten.

Accepteer deze moeilijke periode in uw leven
U bent helemaal ondersteboven door de gebeurtenis, maar de beste manier om er weer bovenop te komen, is de gebeurtenis te accepteren en een plaats te geven in uw leven.

Probeer de draad van het dagelijks leven weer op te nemen
Probeer – zodra dat mogelijk is – uw normale sociale en professionele activiteiten weer op te pakken; ze geven structuur en zin aan uw dagen.

Vermijd alcohol, drugs en zelfmedicatie
Drugs zullen uw symptomen alleen maar verergeren. Beweeg zoveel mogelijk en raadpleeg een arts voor elke vorm van medicatie.

woensdag 21 oktober 2015

Gokverslaafd ? Zoek online hulp !

Wat moet u doen als u niet kunt stoppen met (gok)spelen en deze verslaving nefaste gevolgen heeft voor uw leven en dat van uw omgeving? In België zijn er duizenden mensen gokverslaafd. De overvloed aan online gokwebsites heeft daar wellicht iets mee te maken.

Vandaar het belang om een online hulpwebsite ter beschikking te stellen met concrete antwoorden en praktische instrumenten om deze specifieke verslavingsvorm het hoofd te bieden.

Van recreatieve tot pathologische speler

We kunnen de spelers grofweg in drie categorieën opdelen (Shaffer, Hall, Vander Bilt, Estimating the prevalence of disordered gambling behavior in the United States and Canada, 1999):

• De "recreatieve" speler speelt af en toe zonder dat er zich enig probleem vormt.

• De "problematische" speler speelt meer dan hij of zij aanvankelijk dacht of van plan was.

• De "pathologische" speler heeft geen controle meer over de tijd die hij of zij doorbrengt met spelen. Het wordt een verslaving, de persoon lijdt eronder en mist het wanneer hij of zij niet speelt.

Een vicieuze cirkel met dramatische gevolgen

Het grote gevaar van online spelletjes schuilt in de toegankelijkheid ervan. Waar men ook is en hoe laat het ook is, iedereen heeft steeds toegang tot de websites. Er is geen enkele limiet meer: “Eenmaal op zo’n site, worden de spelers de hele tijd uitgenodigd door andere kansspelsites”, zegt Caroline Mignot, psychologe van de vzw Le Pélican. Online spelletjes werken verslavend omdat de verspeelde som niet tastbaar is en dus virtueel lijkt ... nochtans is de inzet reëel.

De verslaafde speler verliest de notie van tijd en keert zich steeds verder in zichzelf. Sommigen onder hen gaan zich uiteindelijk zelfs agressief gedragen, gedrag dat wordt versterkt door hun schuldgevoel en de angst voor een financiële kater. Ze raken verwikkeld in een cyclus van schulden die ze proberen af te lossen door ... te spelen. In deze vicieuze cirkel verliezen ze het belangrijkste uit het oog: hun familie en hun werk.

Dit leidt tot dramatische gevolgen: conflicten, ontslag, criminaliteit. De gevolgen zijn afhankelijk van het profiel van de speler, maar vaak isoleert de persoon zich steeds meer en staat hij uiteindelijk helemaal alleen. Compulsieve spelers gaan soms zelfs over tot een wanhoopsdaad.

Online hulp zoeken
Met de steun van de Kansspelcommissie startten de vzw’s Le Pélican en CAD Limburg met de website gokhulp.be. De tweetalige website is vrij innovatief aangezien iemand op een directe en vertrouwelijke manier online hulp kan zoeken. De site richt zich zowel tot de speler als tot zijn of haar omgeving omdat die laatste er ook onvrijwillig bij betrokken kan zijn. De site bestaat uit twee luiken.

Het eerste luik is een informatief deel waar spelers en/of hun omgeving verschillende tips en praktische info kunnen vinden rond kansspelen: de wetgeving, bijgeloof, de psychologische aspecten van het spel, de gevolgen voor de familie ... Hier kunnen spelers ook testen hoe zij omgaan met kansspelen. Op grond daarvan krijgen zij dan aangepaste adviezen.

Het tweede deel van de site stelt online zelfhulp voor via een gratis en anoniem forum. Het is specifiek gericht op spelers die zich bewust zijn van hun verslaving en die het probleem willen aanpakken. Deelnemers aan dit forum kunnen dan starten met een hulpprogramma van 3 tot 12 weken. Via dit beveiligde forum kunnen zij ook in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt.

dinsdag 20 oktober 2015

Geweld tussen partners : wat moet je doen ?

Wanneer een slachtoffer en zijn naasten bij geweld of belaging tussen partners passief blijven en niet reageren, zijn er bijna systematisch zware gevolgen aan verbonden. Of men nu direct of indirect met intrafamiliaal geweld in aanraking kom -via een naaste, een patiënt of een kennis-, het is van het grootste belang zo snel mogelijk te reageren en de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.

Hoe reageren bij intrafamiliaal geweld ?

Erover praten: stilte is altijd contraproductief. De eerste noodzakelijke reactie is praten over het probleem. De gesprekspartner kan een familielid zijn, een vriend, een dokter, een gespecialiseerde vereniging, de politie.

Indien het niet mogelijk is om het huis op middellange termijn te verlaten, moeten dialoog en discussie prioriteiten zijn, ofwel met de omgeving ofwel met professionelen van relatietherapiecentra, centra voor geweldpreventie, e.d.

Bij reëel gevaar :

• Raadpleeg een dokter en vraag hem een medisch attest, het eerste officiële document om de geweldplegingen te bevestigen en, indien nodig, om klacht neer te leggen

• Vraag hulp aan een gespecialiseerd centrum

• Schrijf nuttige telefoonnummers op: politie, vluchthuizen, e.d.

• Spreek een codewoord af met een vertrouwenspersoon die snel de politie kan verwittigen in geval van nood

• Informeer uw kinderen over het gedrag dat ze moeten stellen in geval van geweld: bij een buur vluchten, de politie of een vertrouwenspersoon bellen, e.d.

• Vergemakkelijk een snel vertrek door een zak klaar te maken met geld, documenten, kledij, uw SIS-kaart en die van uw kinderen, trouwboekje, e.d.

Eens buiten gevaar :

Denk eraan uw bank te verwittigen (om zo te vermijden dat uw partner er geld afhaalt), ook uw mutualiteit, de dienst van kinderbijslag, enz.

U moet ook weten dat u klacht kunt neerleggen tegen uw partner of, op z’n minst, aan de politie vragen akte te nemen van uw verklaring waardoor er toch al een spoor overblijft, dat eventueel later nog juridisch gebruikt kan worden.

Waar kan u hulp vinden ?

Voor hulp kan u terecht op Tele-Onthaal op het nummer 106. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar. Meer informatie kan u vinden op de website http://www.tele-onthaal.be/nl/welkom/. In geval van nood, bel dan rechtstreeks naar 101 of 112.

In de brochure van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waarnaar wordt verwezen, staat een zeer volledige lijst van adressen van hulpverlenings- en luisterdiensten: opvangtehuizen en vluchthuizen, instanties gespecialiseerd in familiaal geweld, preventiecentra van partnergeweld, de bevoegde justitieassistenten voor de opvang van slachtoffers binnen elk parket, enz.

Gulden regels voor fietsers

Van fietsers wordt verwacht dat hun fiets in orde is en dat ze de wegcode respecteren. Als u dagelijks de fiets gebruikt, bereid u dan goed voor zodat u en uw medeweggebruiker zich rustig kunnen verplaatsen.
Voor uw vertrek

• Laat uw fiets nakijken door een vakman (remmen, lichten, versnellingen, banden, fietsbel...).
• Plan uw reisroute, zorg voor een goed fietsslot en zorg, indien nodig, voor aangepaste kleding (reflecterend hesje en bescherming tegen de kou of de regen).


Op de weg

• Durf uw plaats in te nemen op de weg, maar blijf in een rechte lijn rijden en duid aan wanneer u van richting gaat veranderen.
• Steek een file met stilstaande auto’s links voorbij en voeg opnieuw in het verkeer in zodra de andere weggebruikers weer beginnen te rijden.
• Gebruik de ‘fietssluis’ (een brede voorsorteerstrook voor fietsers). Zo kan u vóór de wachtende auto’s gaan staan aan een rood licht.
• Houd rekening met de dode hoek bij vrachtwagens, bussen...
En vergeet tot slot niet dat de weg van iedereen is. Wees dus hoffelijk!

Signaleer gebreken aan de toestand van de weg !

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kan ons hierbij helpen.

Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...) kan u melden via Meldpunt Wegen

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (Gewest, Steden en Gemeenten).

Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het Meldpunt Fietspaden

zaterdag 17 oktober 2015

Dronken op de fiets ?

Het is ondertussen algemeen geweten dat je beter niet achter het stuur van je auto kruipt wanneer je een glaasje gedronken hebt.

Maar ook de fiets laat je beter op stal met een glaasje op. Ook op de fiets kan je immers onderworpen worden aan een ademtest, en wanneer die positief is riskeer je een geldboete.

Oordeelt de rechtbank dat je ook dronken stuurde, dan kan, naast de geldboete, een rijverbod van minstens 1 maand opgelegd worden. Het feit dat je met de fiets en niet met de wagen reed, doet hierbij niet terzake, je bent immers ook op de fiets een gevaar voor jezelf en andere weggebruikers.

vrijdag 16 oktober 2015

Politieraad 22-10-2015 - Agenda

De poliiteraad zal doorgaan op 22-10-2015 om 19.00 uur in het politiegebouw (Meengracht 1 te 9620 Zottegem).

De agenda :


OPENBARE ZITTING

1.  Aktename van het proces-verbaal van de verificatie (Q3 en Q4 2014 en Q1 en Q2 2015)

2.  Begrotingsrekening en jaarrekening over het dienstjaar 2014

3.  Begrotingswijziging Nr. 1 (gewone dienst) en Nr. 2 (buitengewone dienst) dienstjaar 2015

4.  Vaststelling van voorlopige twaalfden dienstjaar 2016

5.  Instemming inzake de ontbinding van de VZW OPAC

6.  Aankoop van 25 individuele radioposten

7.  Vacantverklaring van 1 INP van Politie (bekrachtiging)

8.  Vacantverklaring van 1 INP van Politie

9.  Vacantverklaring van 1 HINP van Politie

10. Uitbreiding van het kader CALOG met 1 niv B


GEHEIME ZITTING

11.  Pensionering van 1 Inspecteur van Politie

12.  Benoeming van 3 Inspecteurs van Politie

Het sleutelwoord voor nummerplaten : leesbaarheid !
Voor de wetgever is de leesbaarheid van nummerplaten echter heel belangrijk : dat blijkt uit het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 (Verkeersreglement), het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (betreffende de reglementering van de commerciële kentekens voor motorvoertuigen en aanhangwagens) en tot slot het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 (betreffende de inschrijving van voertuigen).

Dat laatste KB bepaalt zelfs dat de nummerplaat en zijn afbeelding altijd zichtbaar moeten zijn en overdag bij helder weer leesbaar moeten zijn van op een afstand van minimaal 40 meter. Die afstand voor de leesbaarheid is slechts 30 meter voor kleinere nummerplaten en 20 meter voor nummerplaten van motorfietsen.

Kort samengevat, schrijft de wet het volgende voor :

• De lading van een auto mag nooit de lichten, de reflectoren en de nummerplaat aan het oog onttrekken.
• Enkel de originele gaten in de nummerplaat mogen worden gebruikt om deze te bevestigen, het boren van bijkomende gaten is streng verboden.
• De nummerplaten moeten zichtbaar en leesbaar zijn. Het is daarom verboden in de buurt ervan andere letters, cijfers of andere tekens te bevestigen die verwarring kunnen scheppen en de leesbaarheid kunnen verminderen.
• Het is uiteraard verboden wijzigingen aan te brengen aan nummerplaten, met name door ze te bedekken met om het even welk materiaal, ook al is dat doorzichtig !

De overtreder riskeert...

Er zijn twee denkbeeldige situaties mogelijk :

• De politieagent is overtuigd van de goede wil van de bestuurder en geeft hem slechts een boete van minimaal 50 euro, met de verplichting de overtreding zo snel mogelijk recht te zetten.
• De politieagent is overtuigd van het tegenovergestelde en verzoekt het parket om de intrekking van het rijbewijs van de bestuurder.
In dat laatste geval, riskeert de overtreder behalve de intrekking van zijn rijbewijs ook nog een boete  en zal zijn trekhaak in beslag worden genomen en vernietigd worden.

Deze strenge maatregelen worden gerechtvaardigd door de wil :
 

- te streven naar eerlijkheid tegenover andere bestuurders die bijvoorbeeld tijdens een controle of bij overdreven snelheid worden geregistreerd door een radar ;

- te vermijden dat iemand die een overtreding begaat of vluchtmisdrijf pleegt, niet meer kan worden opgespoord.

Het omruilen van een beschadigde nummerplaat is niet gratis. De kostprijs bedraagt 30 Euro.

112, daar red je levens mee

1121 op de 4 oproepen naar een noodcentrale zijn geen noodoproep. 

Elk nutteloos telefoontje dat wordt beantwoord, kan echte levens op het spel zetten. Hoe langer het duurt voordat een operator een oproep kan beantwoorden, hoe langer het duurt voordat mensen die echt in nood zijn, geholpen kunnen worden. Er wordt nog teveel nodeloos gebeld naar de centrale, soms om de gekste redenen zoals het willen bestellen van een taxi. Vele oproepen zijn ook als grap bedoeld of ze worden per ongeluk gebeld.

We zetten de belangrijkste noodnummers even op een rijtje:
 • medische bijstand en brandweer = 100;
 • politie = 101 of 09 364 47 30;
 • Europees noodnummer = 112.

donderdag 15 oktober 2015

Laat uw stem horen en vul onze enquête in !

Als lokale politie vinden wij het heel belangrijk te weten hoe onze klanten, de bevolking, zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe ze onze werking inschatten.

Laat uw stem horen en vul onze enquête in !

Indien u liever een papieren versie invult, ligt deze ter beschikking aan het onthaal van het hoofdcommissariaat en de twee wijkposten.

 De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt. Er zal geen band worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal m.a.w. kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt.

Alvast bedankt voor uw reactie !

Alloo bij de Lokale Politie

Ter info : 

Vanavond om 21.40 u. op VTM "Alloo bij de Lokale Politie" met o.a. Politiezone Westkust (West-Vlaanderen), Politiezone Gent (Oost-Vlaanderen) en Politiezone Rupel (Antwerpen).

Aanhangwagens : onderschat het diefstalrisico niet

Eigenaars van aanhangwagens (voor bagage, motortransport of boten) onderschatten dikwijls het risico op diefstal, of die aanhangwagen nu onder een dak staat of niet en al dan niet beveiligd is met een antidiefstalslot. Een paar eenvoudige maatregelen volstaan meestal om de kwade bedoelingen van dieven te verijdelen, of tenminste het speurwerk van de politie naar de daders te vergemakkelijken.

Enkele praktische preventietips :
 • Laat het chassisnummer op het chassis zelf graveren. Laat ook je nationaal nummer op verschillende plaatsen graveren, in het bijzonder op de disselboom.
 • Neem detailfoto’s van de aanhangwagen en berg die op een veilige plek op, samen met de documenten van de sleep.
 • Stal de aanhangwagen als het kan in een gesloten loods achter slot. Als hij toch buiten moet staan, plaats hem dan tussen een muur en een ander hindernis om diefstal te bemoeilijken.
 • Verwijder één van de wielen en het reservewiel en berg deze in een slotvaste garage
 • Gebruik een disselslot en eventueel een wielklem.

woensdag 14 oktober 2015

Voorrang van rechts... altijd en overal?Het is natuurlijk heel belangrijk om alle voorrangsregels te kennen als u zich op een veilige manier in het verkeer wil begeven. We denken dan meteen aan de algemene regel van voorrang van rechts. Volgens deze regel moet elke chauffeur voorrang geven aan de weggebruiker die van rechts komt. U ziet nu waarschijnlijk de klassieke situaties op kruispunten voor u. Deze voorrangsregel is vaker van toepassing dan u misschien denkt, maar heeft uiteraard ook zijn grenzen. Het is overigens lang niet de enige voorrangsregel.
Voorrang van rechts geldt meer dan u denkt

Deze voorrangsregel is niet alleen van toepassing op kruispunten. Ze geldt ook op parkings of op een plein waar er verkeer uit alle richtingen komt.

De regel geldt ook wanneer een weg versmalt; de voertuigen die rechts rijden, mogen zich dan eerst op de versmalde rijstrook begeven. Deze situatie komt heel vaak voor, vooral bij werken op snelwegen.

Wanneer twee auto’s botsen terwijl ze allebei een manoeuvre aan het uitvoeren zijn, kijkt het gerecht meestal ook naar wie er van rechts kwam. Een klassiek voorbeeld is dat van twee voertuigen die in tegengestelde richting van rijstrook veranderen op de snelweg.

Enkele beperkingen


Er zijn ook enkele situaties waar de voorrang van rechts niet geldt, terwijl er niet noodzakelijk verkeersborden zijn om dat aan te geven. Wanneer u bijvoorbeeld van een aardeweg of een pad een verharde openbare weg oprijdt, hebt u geen voorrang, ook al komt u van rechts.

De voorrang van rechts is logischerwijze ook niet van toepassing voor iemand die uit een verboden richting komt, behalve als het gaat om een fietser die in beide richtingen mag rijden.

Een bestuurder moet eveneens afzien van zijn voorrang van rechts voor een groep voetgangers, fietsers, paarden enz. Hij moet bovendien gevolg geven aan de aanwijzingen van een verkeersagent, een wegkapitein of een toezichthoudende autoriteit met een C3-bord.

Verder moeten alle bestuurders altijd voorrang verlenen aan spoorvoertuigen (trams of treinen) en aan prioritaire voertuigen (met blauwe lichten en een sirene), ongeacht uit welke richting zij komen.

Voorrang van rechts is ook niet van toepassing wanneer de chauffeur volgende manoeuvres uitvoert: veranderen van rijstrook, de snelweg oprijden, een parkeerplaats verlaten, rechtsomkeert maken, achteruitrijden of van een privédomein rijden...

maandag 12 oktober 2015

Resultaten verkeersactie

Resultaten van de actie brom- en motorfietsen van 07/10/15

- 3 OI gordel
- 1 OI gsm
- 1 OI foutieve reproduktie kentekenplaat (kleine sticker)
- 1 PV gordel, geen drager identiteitskaart & rijbewijs, voorlopig rijbewijs doch vervoeren van passagier wanneer niet toegelaten, voertuig niet voorzien van een “L”
- 1 PV gordel + vervallen keuring (voertuig onmiddellijk aangeboden op keuring -> beperkte geldigheid tot 22/10/2015)
- 1 waarschuwing (zijruiten vooraan verduisterd)

Resultaten BOB acties van afgelopen weekend

In totaal werden er 62 bestuurders onderworpen aan een ademtest.

  • 1 POS met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot gevolg 
  • 8 POS met inhouding van het rijbewijs voor 6 uur
  • 1 Alarm
  • 52 x SAFE
 Andere resultaten: 1 PV wegens niet verzekering/ niet inschrijving voertuig

dinsdag 6 oktober 2015

Politie Zottegem neemt deel aan de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie van de Rotary


Rotary Zottegem organiseerde in samenwerking met het Stadsbestuur Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de Lokale Politie Zottegem (afdeling verkeer) de jaarlijkse verkeersveiligheidsactie aan het kasteel van Egmont en dit op datum van maandag 5 oktober 2015.

Deze verkeersveiligheidsactie werd reeds voor de zevende maal georganiseerd. Ook dit jaar werd het wederom een succes. Liefst 7 scholen uit het Zottegemse namen deel aan deze actie.

In totaal namen er 137 leerlingen van het lager onderwijs, zesde leerjaar, deel aan deze actie.

De jaarlijkse verkeersveiligheidsactie omtrent de dode hoekspiegel bij vrachtwagens bestond uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het theoretische gedeelte, gegeven door de politie-inspecteurs, Hubeau Philippe en Van Dorpe Ivan, omvatte het bekijken van een video over de veiligheid rondom de vrachtwagen op de rijbaan met nadien het invullen van een vragenlijst.

Na het beëindigen van het theoretische gedeelte werd er een diploma, fluovestje en fluo-armband overhandigd, door de leden van de Rotary, aan de leerlingen.
De theoretische kennis werd in praktijk toegepast in en rond de vrachtwagen, welke geparkeerd stond aan het Kasteel van Egmont te Zottegem.  Dit gedeelte werd verzorgd door een medewerker van de dienst Transport en Logistiek Vlaanderen en enkele leden van Rotary Zottegem, waaronder het bekendste Rotary-lid Marijn DeValck.

Dergelijke initiatieven over verkeersveiligheid kunnen enkel en alleen maar worden toegejuicht door onze dienst. Onze dank hiervoor aan de initiatiefnemers en de diensten die hun medewerking hiervoor verleenden.Badkamer is gevaarlijkste plaats voor CO-vergiftiging

CO-vergiftiging is een typisch winterfenomeen. In de badkamer vallen de meeste slachtoffers, voornamelijk door slecht werkende alleenstaande verwarmingstoestellen of warmwatergeisers. Als dan ook nog eens ramen en deuren gesloten zijn en nergens verluchting voorzien is, wordt het helemaal levensgevaarlijk.

CO of koolstofmonoxide ontstaat bij slechte verbranding van gas, kolen, stookolie, olie, benzine of hout. Het gevaarlijke aan CO is dat je het niet ziet of ruikt. Daarom wordt het ook de “stille moordenaar” genoemd.

Enkele cijfers (bron: rapport 2012 van het Antigifcentrum) :
 • In 2012 maakte CO 1240 slachtoffers, waarvan 23 sterfgevallen. 
 • 925 slachtoffers (74.5%) liepen CO-vergiftiging op door een verbrandingstoestel in hun woning. 
 • 29% van de ongevallen gebeuren in de badkamer, 23% in de living. 
 • De voornaamste oorzaken van de intoxicatie in huis blijken de individuele toestellen voor de productie van warmte of warm water (64%). 
De ongevallen worden veroorzaakt door: 
 • onvoldoende verluchting, 
 • defecte toestellen, 
 • een slechte rookafvoer (schoorsteenproblemen). 
Let op in de badkamer!

Wie een watergeiser op aardgas (een boiler) in de badkamer heeft hangen, moet extra oppassen. Let erop dat het vlammetje steeds blauw is. Een gele of oranje vlam duidt op een slechte verbranding van het aardgas en mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Laat je toestel zeker één keer per jaar nakijken door een vakman.

Zorg ook steeds voor goede verluchting. Een rooster in de badkamerdeur kan je leven redden.

Opgepast met CO-melders

Als preventie tegen CO-vergiftiging kan je in veel doe-het-zelfzaken CO-melders kopen. Blijf toch voorzichtig, want ze geven een vals gevoel van veiligheid. Dergelijke melders reageren vaak te traag wanneer een kleine ruimte, zoals een badkamer, zich met CO vult. Tegen de tijd dat het alarm afgaat, is de concentratie zo hoog dat je bewusteloos bent.

Het is beter om jaarlijks je geiser te laten controleren door een vakman of defecte toestellen van ouder dan 20 jaar te laten vervangen door een nieuw.

Hoe kan je CO-vergiftiging herkennen?

De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Als je dit ervaart, moet je zo snel mogelijk voor verluchting van de ruimte zorgen. Zet een raam of deur open.

Nadien volgen zwakte,verwardheid en bewusteloosheid, gevolgd door coma en/of de dood.

Wat kan je doen wanneer iemand een CO-vergiftiging heeft? 
 • Let eerst op je eigen veiligheid! 
 • Open onmiddellijk ramen en deuren om de ruimte te verlucht. 
 • Schakel het toestel uit. 
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. 
 • Breng hem/haar uit de kamer. 
 • Ken je EHBO? Begin dan de reanimatie, indien het slachtoffer niet ademt. 
 • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging. 
Vermoed je een CO-probleem?
 • Bij dringende gevallen bel 112.
 • Bij niet-dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.

Meer info: www.speelnietmetvuur.be en CO-melders

Pensionering wijkinspecteur Guido Temmerman

Wijkwerking Sint-Lievens-Houtem: Inspecteur van Politie Guido Temmerman met pensioen op 01 oktober 2015 en opgevolgd door Inspecteur van Politie Thierry De Cooman

Guido vervoegde de toenmalige Rijkswacht op 27/12/1977. Hij  genoot zijn opleiding in de Groendreef te Gent.  Bij de politiehervorming in 2001 versterkte Guido de interventiedienst in Zottegem. Na een aantal jaren van uitstekende dienst werd Guido buurtinspecteur bij de wijk Sint Lievens Houtem en dit tot op heden.
Het korps van de Lokale Politie Zottegem/Herzele/St Lievens Houtem bedankt Guido voor zijn inzet tijdens zijn volledige carrière (38 jaar)  en wenst hem het allerbeste met zijn welverdiende opruststelling.
Guido zal als wijkinspecteur voor Vlierzele en Zonnegem worden opgevolgd door Thierry De Cooman.  Thierry startte zijn carrière als interventieagent op het grondgebied Sint-Lievens-Houtem. De opgedane ervaring zal hem zeker ten goede komen bij de uitoefening van zijn opdrachten als wijk-inspecteur aldaar.

Ook Thierry wensen we het allerbeste toe in zijn nieuwe functie.

vrijdag 2 oktober 2015

Jongeren en alcohol : pre-drinking en binge-drinking

“Pre-drinking” en “binge-drinking” zijn twee vrij recente fenomenen, waarbij er overmatig alcohol wordt geconsumeerd ... en niet geheel zonder risico’s. Het zijn vooral jongvolwassenen die zich hiermee bezig houden, vaak zonder zich bewust te zijn van de schadelijke gevolgen ervan. Men is op zoek naar manieren om deze praktijken tegen te gaan, want hoewel ze niet vaak voorkomen, mogen ze niet worden onderschat noch gedramatiseerd.
Pre- en binge-drinking ... waar gaat het over ?

Bij pre-drinking, oftewel “voordrinken”, grijpen jongeren elke gelegenheid aan om alcohol te consumeren vóór ze uitgaan. ”Voordrinkers” beginnen de avond al bij een van de vrienden thuis, ze kopen alcohol in nachtwinkels of nemen flessen drank van thuis mee. Daarna trekken ze dan – al onder invloed van alcohol – in gezelschap naar een café of discotheek. Hierdoor nemen de alcoholconsumptie en de daaruit voortvloeiende risico’s aanzienlijk toe.

Volgens het Frans Instituut voor wetenschappelijk onderzoek naar drank), spreken we van binge-drinking bij een consumptie van minimaal 4 (voor meisjes) of 5 (voor jongens) glazen alcohol bij één gelegenheid. Onder de vage term “gelegenheid” kunnen we een avond of een maaltijd, maar bijvoorbeeld ook een avondje uit in de discotheek verstaan. Binge-drinking wijst alleszins op een snelle consumptie van grote hoeveelheden alcohol om zo snel mogelijk heel dronken te worden. De meest extreme vorm hiervan is het zogenaamde “comadrinken” of “comazuipen”.

Waarom zoveel en zo snel drinken?

In het geval van pre-drinking denken sommige jongeren vooral op die manier geld te besparen wanneer ze eerst alcohol in een winkel kopen in plaats van op café. Niets is minder waar! Onderzoek toont aan dat deze “voordrinkers” vervolgens helemaal niet minder drinken. Ze sparen dus uiteindelijk toch geen geld uit.

Eigenlijk is het doel van zo’n pre- of binge-drinker doorgaans niet veel anders dan van een “klassieke drinker”. Alcoholconsumptie is een veelvoorkomend verschijnsel in onze maatschappij, en het gaat daarbij eerst en vooral over plezier en amusement, zoals de vzw Univers Santé zegt. Alcohol maakt de mensen vrolijk, sociaal, euforisch en moediger, en het vergemakkelijkt het contact in groepen waarbinnen men niet gemakkelijk een glas zal weigeren.

Welke gevolgen zijn er ? En zijn ze omkeerbaar ?

Bij pre-drinking wordt de eigenlijke consumptie verrassend genoeg verdubbeld. Eigenlijk consumeren de “voordrinkers” evenveel alcohol vóór het uitgaan als tijdens, hetgeen de risico’s van alcoholmisbruik serieus verhoogt.

Een teveel aan alcohol kan allerlei spijsverteringsproblemen, misselijkheid, overgeven, evenwichtsstoornissen en een verstoring van het perceptie- en beoordelingsvermogen veroorzaken; en dit al vanaf ongeveer 2,5 glazen. Bij binge-drinking leidt de alcoholconsumptie al snel tot nefaste en langdurige gevolgen voor de hersenen. Dit blijkt uit een studie van de Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) uit 2009. De hersenen moeten harder werken om het gebrek aan activiteit in bepaalde zones te compenseren. Alcohol veroorzaakt eigenlijk neurologische schade die de hersenen willen rechtzetten. Wanneer dit niet meer mogelijk is, treden er aandachts-, geheugen- en leerstoornissen op, waarbij nog niet bekend is of deze effecten omkeerbaar zijn.

Alcoholmisbruik kan ook de oorzaak zijn van ongevallen waar anderen bij betrokken worden. Auto-ongelukken worden regelmatig veroorzaakt door een bestuurder die te veel gedronken heeft; de reactiesnelheid en het gezichtsvermogen nemen immers af waardoor de aandacht verslapt, met alle gevolgen van dien. Ook relletjes, geweld en ongewenste en onbeschermde seksuele contacten zijn mogelijke gevolgen van ongecontroleerde alcoholconsumptie.

Hoe kunnen we deze destructieve vorm van consumptie een halt toeroepen?

Door de contacten en de samenwerking op te voeren tussen alle betrokkenen, zijnde de wetgever, preventiemedewerkers, opvoeders, de hulpdiensten en uiteraard de (overmatige) drinkers zelf. Het is van groot belang een drinker aan te sporen om zijn/haar drankjes te tellen om hem/haar bewust te maken van een eventuele overmatige alcoholconsumptie. Ook ouders hebben een belangrijke rol te spelen op dat vlak. Alcohol radicaal verbieden is geen oplossing; kinderen aanleren om met mate te drinken is zeker en vast heel wat efficiënter. Iets wat de grote meerderheid van de adolescenten en jongvolwassenen overigens gelukkig al doet.

donderdag 1 oktober 2015

Diefstal met list : wat te doen nog voor je bezoek krijgt ?

De lokale politie maakt bejaarde burgers er regelmatig op attent dat ze waakzaam moeten zijn wanneer personen zich onaangekondigd en onder voorwendsels aan hun deur aanbieden. Doel van deze personen is immers enkel binnen te raken om te proberen alles van waarde te stelen.
Uiteraard is het belangrijk om juist te reageren bij een dergelijk verdacht bezoek, maar ook op voorhand kan je al een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om beter gewapend te zijn als iemand met slechte bedoelingen aan de deur staat.
Enkele voorzorgsmaatregelen die u altijd kan nemen :  
 • Zonder u niet af. Houd regelmatig contact met familie, kennissen of verenigingen. Zorg ervoor dat de buren uw telefoonnummer hebben en spreek af om nu en dan poolshoogte te gaan nemen bij elkaar.
 • Sluit de buitendeuren altijd goed af en vergeet daarbij de garagepoort niet.
 • Laat een veiligheidsketting of een spion plaatsen in de voordeur. Zo kunt u zien wie er aan de deur staat zonder te moeten opendoen. 
 • Als u alleen woont, laat dat dan niet duidelijk blijken uit het opschrift op uw brievenbus of op de bel. 
 • Bewaar geen grote sommen geld in huis. Waardevolle voorwerpen kan men best fotograferen en markeren. 
 • Houd belangrijke telefoonnummers (hulpdiensten, familie, buren, vrienden...) altijd binnen handbereik.